Đề thi Nguyên lý kế toán

doc 2 trang nguyendu 3660
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Nguyên lý kế toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_nguyen_ly_ke_toan.doc

Nội dung text: Đề thi Nguyên lý kế toán

  1. Đại học ngoại thương-k46 ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Thời gian: 90 phút Chỉ được sử dụng bảng hệ thống tài khoản – Nộp lại đề Câu 1 : Trình bày khái niệm tài khoản và bảng cân đối kế toán? Mối quan hệ giữa 2 phương pháp? Câu 2 : Tính chất pháp lý của chứng từ? Câu 3 : Tại một doanh nghiệp có tình hình sau: A. Số dư đầu tháng của các tài khoản (đvt: đồng) TK111 : 20.000.000 TK112 : 50.000.000 TK 152 : 3.600.000 trong đó: (Chi tiết 2.400.000đ, 1000kg vật liệu chính) ( Chi tiết 1.200.000đ, 3000kg vật liệu phụ) TK 154 (A) 500.000 Các tài khoản khác có số dư đầu kỳ hợp lý B . Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng: 1. Nhập kho vật liệu chính 4.000kg, vật liệu phụ 2.000 kg, giá mua hóa đơn chưa thuế của VLC là 2.450đ/kg, VLP là 420đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. 2. Xuất kho vật liệu sử dụng sản xuất SPA, VLC:3.000kg, VLP: 2.000Kg . 3. Các chi phí sản xuất khác phát sinh được tập hợp như sau : Đối tượng sử dụng Lương phải Khấu hao Công cụ Dịch vụ Tiền mặt trả xuất kho chưa trả tiền Sản xuất SPA 7.000.000 Quản lý sản xuất 500.000 2.000.000 300.000 800.000 400.000
  2. Bán hàng 2.000.000 1.000.000 700.000 500.000 800.000 Quản lý DN 1.000.000 1.000.000 200.000 700.000 500.000 4. Báo cáo kết quả sản xuất trong tháng: Nhập kho 1.000 sản phẩm A hoàn thành. Biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng của sản phẩm A là 500.000 đ. YÊU CẦU: 1. Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng, 2. Ghi số dư đầu kỳ và phản ảnh các nghiệp vụ phát sinh vào sơ đồ tài khoản. HẾT Chú ý: - Sinh viên có SBD lẻ:1,3,5 sử dụng phương pháp Nhập trước – Xuất trước. - Sinh viên có SBD chẵn 2,4,6 sử dụng phương pháp Nhập sau – Xuất trước.