Đề thi Tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng

pdf 3 trang nguyendu 7820
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tin_dung_va_nghiep_vu_ngan_hang.pdf

Nội dung text: Đề thi Tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng

  1. ĐỀ THI MÔN : TÍN D ỤNG VÀ NGHI ỆP V Ụ NGÂN HÀNG Ngày thi : 9/05/2010 Thời gian: 120 phút Ph ần 1 : LÝ THUY ẾT Câu 1 : T i sao các NHTM c n th c hi n t t vi c giám sát tín d ng? 1d Câu 2 : Ph ư ng th c cho vay t ng l n và ph ư ng thc cho vay theo h n mc tín d ng là hai ph ư ng pháp cho vay t ư ng ng sau : A. Cho vay theo doanh s và cho vay theo d ư n B. Cho vay theo doanh s và cho vay theo t ng d ư n C. Cho vay theo doanh thu và cho vay theo d ư n D. Cho vay theo doanh thu và cho vay theo t ng d ư n La ch n ph ư ng án úng và l y ví d minh h a 1.5d Câu 3 : Phân tích c im d ch v t ư v n c a NHTM Câu 4 : Phân tích s khác nhau gi a 2 ph ư ng pháp tính lãi trong cho vay tiêu dùng: ph ư ng pháp g p và ph ư ng pháp lãi n. Ph ần 2: BÀI T ẬP Bài 1. Lp b ng cân i k toán d ki n c a công ty H ưng Th nh n m 2008 Bi t r ng: Doanh thu d tính cho n m k ho ch 2008 là 60.000 tri u ng tng 45% so v i n m tr ưc. 1. S d ư ti n m t t i thi u là 2500 trd 2. Các gi y t có giá ng n h n ko thay i so v i th i im cu i n m trc là 1500 trd 3. Kho n ph i thu trung bình là 45 ngày bán hàng 4. Hàng t n kho cu i kì là 6000 trd, trong ó 35% là NVL, 65% là thành ph m 5. TSC ròng hi n t i là 16.000 trd và u t ư m i máy móc trong n m k ho ch là 1800 trd v i t ng s ti n khu hao trong n m là 600 trd 6. Các kho n mua s m chi m 30% doanh thu hàng n m và công ty d tính m t 60 ngày tr các kho n ph i tr . Page 1
  2. 7. Các kho n thu ph i tr chi m 1/4 kho n thu c a n m k ho ch. ( d tính thu thu nh p ph i n p là 306 trd ) 8. Các gi y n ng n h n v n là 1980 trd 9. Các kho n n khác v n không i là 980 trd 10. N dài h n và c phi u th ưng v n m c 5400 trd và 9000 trd t ư ng ng vì kô có vi c mua l i hay phát hành thêm c phi u m i 11. Li nhu n l i l y k t i cu i n m 2007 là 6600 trd. Bi t r ng l i nhu n l i tái u t ư c a n m 2008 là 1800 trd Yêu c ầu : Lp b ng cân i k toán d tính n m 2008 b ng ph ư ng pháp phán oán. Cho bi t t ng doanh thu lên 60.000 trd n m 2008 công ty c n ngu n tài tr bao nhiêu! Bài 2: Tr ưc quý 2/2008 Cty CP QU C T g i n NHCT Ba ình h s xin vay v n c nh th c hi n d án m r ng khu du l ch công ty ang u t ư. Giá tr d toán c a d án c NH ch p nh n nh ư sau: + T ng m c v n u t ư và th c hi n d án g m: - Chi phí gi i phóng m th b ng: 180 t - Chi phí XDCB 300 t - Chi phí XDCB khác 50 t - D ki n mua trang thi t b 200 t - Chi phí v n chuy n 0.4 t + V n t có c a DN tham gia th c hi n d án = 30% giá tr d toán c a d án + L i nhu n d ki n DN thu ưc h ng n m sau khi th c hi n d án là 5 t. Bi t r ng sau khi th c hi n d án l i nhu n t ng thêm 50% so v i trc u t ư. + T l kh u hao TSC h ng n m 15% + Các ngu n v n khác tham gia th c hi n d án 16.7 t ng Yêu c ầu: 1. Xác nh m c cho vay t i a i v i d án 2. Xác nh th i h n cho vay h p lý v i d án Bi ết r ằng: - Cty cam k t dùng toàn b kh u hao t c hình thành t v n vay và ph n l i nhu n t ng thêm sau khi th c hi n d án c dùng tr n NH - Các ngu n khác tr n NH hàng n m 30.23 t - Giá tr TS th ch p 780 t - Kh n ng v n NH áp ng nhu c u vay Page 2
  3. - Qui mô v n c a NHCT th i im xét là 4100 t - D án kh i công ngày 15/07/2008 và ư a vào s d ng 12 tháng sau ngày kh i công - Công ty không có n v i NH or các TCTD khác HỌC KINH DOANH BLOG Page 3