Ðề thi môn thi: Thuế

pdf 2 trang nguyendu 3990
Bạn đang xem tài liệu "Ðề thi môn thi: Thuế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfe_thi_mon_thi_thue.pdf

Nội dung text: Ðề thi môn thi: Thuế

  1. ð thi Mơn thi: Thu Chuyên ngành: Thu (Th i gian làm bài 150 phút) Câu 1: Lý thuy t 1. Phân tích n i dung tính cơng b ng c a h th ng thu . Liên h tiêu chu n này v i h th ng thu hi n hành Vi t nam. 2. Hãy phân tích các nguyên nhân làm cho c ơ s kinh doanh trong 3 tháng liên t c tr lên (khơng phân bi t niên đ k tốn) cĩ s thu đ u vào ch ưa đưc kh u tr h t. H s ơ đ ngh hồn thu trong tr ưng h p này. ý ngh ĩa c a vi c hồn thu GTGT. Câu 2: Bài t p Mt doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u, trong n ăm tính thu cĩ các tài li u sau: Mua 250 t n g o c a m t c ơ s th ươ ng m i, giá mua trên hĩa đơ n (ch ưa cĩ thu giá tr gia t ăng) 3 tri u đ ng/tn. Trong n ăm, doanh nghi p đã xu t kh u đưc 200 t n g o, giá bán t i c a kh u xu t trên hĩa đơ n là 4,5 tri u đ ng/tn. Mua 10.000 cây thu c lá c a m t c ơ s s n xu t đ xu t kh u theo h p đ ng đã ký k t. Giá mua trên hĩa đơ n (giá ch ưa cĩ thu giá tr gia t ăng) là 0,05 tri u đ ng/cây thu c lá. Trong n ăm, doanh nghi p đã xu t kh u đưc 8.000 cây thu c lá; giá bán t i c a kh u xu t trên hĩa đơ n là 0,08 tri u đng/cây thu c lá. S thu c cịn l i, doanh nghi p bán trong n ưc, giá bán trên hĩa đơ n (ch ưa cĩ thu giá tr gia t ăng) là 0,09 tri u đ ng/cây thu c lá. Các chi phí khác liên quan đn ho t đ ng kinh doanh: + Kh u hao tài s n c đ nh: 50 tri u + Ti n l ươ ng c ơ b n: 110 tri u; ti n l ươ ng th c t : 120 tri u đ ng + Chi phí b o hi m xã h i; Bo hi m y t ; Kinh phí cơng đồn trích theo ch đ quy đ nh + Các chi phí d ch v mua ngồi khác trong n ăm: 75 tri u đ ng (giá ch ưa cĩ thu giá tr gia t ăng); thu giá tr gia t ăng c a chi phí mua ngồi khác t p h p trên hĩa đơ n giá tr gia t ăng đ u vào là 7,5 tri u đ ng. + Chi phí ti p tân, khuy n m i, giao d ch là 20 tri u đ ng + Các kho n thu , phí liên quan đn ho t đ ng kinh doanh: Thu mơn bài: 3 tri u đ ng Trang 1
  2. Ti n thuê đt: 20 tri u đ ng Các lo i phí khác: 10 tri u đ ng Yêu c u: xác đnh các kho n thu mà doanh nghi p ph i n p trong n ăm liên quan đn s li u trên Bi t r ng: + Thu su t thu giá tr gia t ăng đ i v i g o là 5%, thu c lá là 10% + Thu su t thu tiêu th đ c bi t c a thu c lá là 45% + Thu su t thu xu t kh u c a g o là 0%, ca thu c lá là 0% + Thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 28% + Các chi phí liên quan đn ho t đ ng kinh doanh kê khai trên đưc xác đ nh là h p lý và đưc phân b tồn b cho s n ph m tiêu th trong n ăm. + Hàng xu t kh u đ điu ki n đ kh u tr thu giá tr gia t ăng đ u vào. + Doanh nghi p th c hi n đ y đ ch đ s sách k tốn, hĩa đơ n, ch ng t . Trang 2