Đề thi tín dụng Vietinbank

pdf 3 trang nguyendu 4590
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tín dụng Vietinbank", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tin_dung_vietinbank.pdf

Nội dung text: Đề thi tín dụng Vietinbank

  1. Đề thi tín d ụng Vietinbank 11/2009 Ph n Lí Thuy t 1. Th nào là b o m ti n vay ? Nêu nh ng hình th c b o m ti n vay? Khái quát t ng hình th c b o m ? (1,5 ) 2. Nêu c n c xác nh s ti n cho vay c a ngân hàng th ư ng m i ? Ý ngh a c a vi c xác nh chính xác s ti n cho vay ? (1,5 ) Ph n tr c nghi m (2 im) có 4 câu, nhi u ch nên ko chép ch bi t ý chính là : 1 câu nói v : nh ng i t ưng nào ngân hàng ko ưc phép cho vay 1 câu nói v : ánh giá, phân tích,th m nh tình hình ho t ng kinh doanh c a công ty lo i hình công ty m con. 1 câu nói v : b o lãnh, c m c tài s n 1 câu nói v : Cho vay theo h n m c tín d ng Ph n Bài t p 1. Doanh nghi p X có nhu c u vay NH : 2000 tri u ng mua thi t b u t ư, th i gian thi công, l p t và ch y th là 7 tháng, u tháng 1 n m N+1 i vào ho t ng n nh. Trong th i gian ho t ng c a d án là 5 n m, thu nh p và chi phí d tính hàng n m c a doanh nghi p là : Nm N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 Doanh thu 3000 3500 4100 4500 4200 Tng chi phí 3100 3200 3400 3700 3600 1) tính l i nhu n sau thu và kh u hao hàng n m c a d án ? (1 ) 2) Tính th i gian hoàn v n u t ư gi n n ? (1 ) 3) L p k ho ch tr n (theo ph ư ng án : tr n theo n ng l c th c t c a d án) Bi t r ng : T l kh u hao tài s n c nh : 20%/nm, ti n vay ưc rút toàn b u tháng 6/N. Doanh nghi p ưc ngân hàng cho vay tr lãi ân h n, lãi su t 1%/tháng. T ng chi phí d toán (ch ưa có lãi vay ân h n) b ng 3000, kì luân chuy n v n trong th i gian ho t ng : 6 tháng, thu thu nh p doanh nghi p 25% 2. M t doanh nghi p có s li u v t ng chi phí s n xu t ho t ng kinh doanh nh ư sau : I. T ng chi phí s n xu t 40.751 1. Nguyên v t li u 24.157 2. N ng l ưng 1.984 3. L ư ng,BHXH,phí công oàn 1.210
  2. 4. CFQL phân x ưng 1.034 5. CFQL doanh nghi p 4.290 6. Phí b o hi m tài s n 376 7. Kh u hao tài s n c nh 4.648 8. CF s a ch a th ưng xuyên 249 9. CF s a ch a TSC 369 10. Lãi vay 2.310 11. CF khác 124 vòng quay v n l ưu ng là 2 vòng/n m Tính nhu c u v n l ưu ng trong n m ho t ng? (2 im) (s ưu t m) Đề thi tuy ển Eximbank Câu 1. Tín d ng bao g m nh ng nghi p v nào? Câu 2. Khi t giá vnd/usd t ng thì khác hàng ang vay ch nh ng tác ng (r i ro) nào. hãy nêu các bi n pháp c a nhà nh p kh u nh m tránh tình tr ng r i ro t giá? Câu 3. Khi m L/C cho khách hàng ngân hàng có nh ng nhi m v nào? Làm th nào ngân hàng có th h n ch r i ro? Câu 4. 1 câu bài t p cho các s li u r i phân nó ra ngu n v n và tài s n + tính m y th linh tinh nh ưng ch c n dùng t i máy tính thía m i iên. Đề thi Liên Vi ệt bank A. Nghi ệp v ụ tín d ụng Câu 1 : Các NHTM c x p h ng thêo PP (tiêu chí) Camels, hãy nêu n i dung nh ng tiêu chí này. Câu2 : R i ro tín d ng là gi? Phân tích các ch tiêu ph n ánh r i ro tín d ng Câu 3: Khi tính toán s ti n cho DN vay, CBTD xác nh c t ng nhu c u vay v n lưu ng h p lý k này c a DN là 2 t (DN ch vay 1 ngân hàng) tuy nhiên tài s n có th th ch p c a DN ch có giá tr 1,8 t . Là CBTD nên gi i quy t ntn? ( ưa ra 1 vài ph ư ng án) Tài s n S d ư Lãi su t Ngu n v n S d ư Lãi su t Ngu n qu 180 1% Ngu n tr lãi 1200 8% Tín d ng 1000 12% Ngu n khác Tài s n khác 120 0 Gi s thu khác - thu khác = -5, thu su t thu thu nh p DN là 28%, n x u d ng thu lãi chi m 6%, d ư n d phòng ph i trích trong k là 2. Hãy tính ROA
  3. B. Giao d ịch: I - Lý thuy t 1- Hãy trình bày ch k toán hi n hành c a ch ng khoán s n sàng bán ra? 2- Trong giao d ch th ư in t , vì sao ch có l nh hu n ch không có l nh hu có? 3 - Hãy k nh ng nghi p v chuy n tin liên ngân hàng ang ưc s d ng hi n nay? II - Bài T p Bài 1: M t kho n vay 1 tháng, s ti n 200 tri u ưc ngân hàng gi i ngân b ng ti n m t ngày 10/6/N v i lãi su t 1,2%/tháng. G c và lãi tr cu i k . Tài s n m bo tr giá 250 tri u.Ngày 10/7/N, khách hàng n tr i lãi và g c vay. Bi t r ng ngân hàng ho ch toán d thu, d tr lãi vào u ngày cu i tháng và u ngày cu i k c a tài s n tài chính. Lãi su t quy nh cho m t kho ng th i gian úng 30 ngày. Ngân hàng tính l p d phòng r i ro ph i thu khó òi vào ngày 5 hang tháng cho các kho n n tính n cu i tháng tr ưc, k toán hoàn nh p d phòng ngay sau khi kt thúc h p ng vay. Hãy trình b y các bút toán liên quan n kho n vay này (b qua bút toán k t chuy n doanh thu, chi phí X KQKD) Bài 2: Cho bi t tình hình TS và Ngu n v n c a NHTM X vào u k nh ư sau: - Phát hành GTCG: 1.400t - Cho vay: 9.800t - V n tài tr , u thác u t ư: 350t - Ch ng khoán u t ư: 420t - Ti n g i c a TCTDkhác: 1.120t - TSC và TS khác: 2100 t - V n và qu : 1.610t - Ti n m t: 980 t - Ti n g i c a khách hàng: 9.520t - Ti n g i t i TCTD và CKCP ng n h n: 700t Trong k các nghi p v ã phát sinh: 1. Thu h i lãi vay 1.176 t , trong ó 700t ti n m t, còn l i qua tài kho n ti n g i ca khách hàng 2. Thu lãi u t ư ch ng khoán 42 t qua ti n g i t i TCTD khác 3. Tr lãi ti n g i c a khách hàng 666,4t b ng ti n m t 4. Thu khác b ng ti n m t 21 t . Chi phí khác b ng ti n m t 7 t 5. Tr l ư ng cho nhân viên ngân hàng 252 t qua TK ti n g i. Trong k các nhân viên NH ã rút ti n m t 210t 6. Thanh toán ti n lãi GTCG do NH ã phát hành 105 t ng Yêu c u: - L p b ng C KT u k - X lý và ho ch toán các nghi p v nêu trên vào TK thích h p Lp b ng C KT cu i k