Đề thi tuyển vào chuyên viên tín dụng ngân hàng SHB ở Đà Nẵng

pdf 7 trang nguyendu 12080
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển vào chuyên viên tín dụng ngân hàng SHB ở Đà Nẵng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_vao_chuyen_vien_tin_dung_ngan_hang_shb_o_da_nan.pdf

Nội dung text: Đề thi tuyển vào chuyên viên tín dụng ngân hàng SHB ở Đà Nẵng

  1. Đề thi vào chuyên viên tín d ụng ngân hàng SHB ở Đà N ẵng Ph ần I 1. Theo qui nh c a NHNN, t ng d n cho vay i v i m i khách hàng là ( cái này có ph ơ ng án a,b,c,d gì ó ) 2. Theo qui nh c a NHNN, T ng m c cho vay và b o lãnh i v i m i khách hàng là : 3. Theo qui nh c a NHNN, T ng d n cho vay i v i m t nhóm khách hàng liên quan là : 4. Theo qui nh c a NHNN, T ng m c cho vay và b o lãnh i v i m t nhóm khách hàng liên quan là : 5. Nh ng i t ng không c cho vay không có b o m, cho vay v i các iu ki n u ãi v lãi su t, v m c cho vay bao g m ( ây ghi m t dãy dài các i tng, mình c ng không nh n a ) 6. T. H p nhu c u v n c a m t KH v t quá 15%v n t có c a TCTD ho c KH có nhu c u huy ng t nhi u ngu n thì 1 NHTM có th cho vay d i hình th c nào A. Cho vay y thác B. Cho vay ng tài tr C. c a,b D. Không có câu nào úng 7. C ơ c u l i th i h n tr n bao g m nh ng ph ơ ng th c sau A. iu chình k h n n B. Gia h n n C. Khoanh n D. a,b 9. Nh ng i t ng không c c p b o lãnh : 10. T ng m c cho vay và c p b o lãnh c a TCTD i v i 1 DN mà TCTD n m quy n ki m soát không c v t quá 11. T l trích l p d phòng c th v i các nhóm n là : A. Nhóm 1 B. Nhóm 2 C. Nhóm 3 D. Nhóm 4 E. Nhóm 5 ( các b n in vào ) 12. T ng m c cho vay và b o lãnh c a TCTD i v i các DN mà TCTD n m quy n ki m soát không c v t quá : ( có các áp án % )
  2. 13. T l t i a c a ngu n v n ng n h n NHTM c s d ng cho vay trung và dài h n ( có các áp án % ) 14. ây có m t gi i thi u dài dòng gì ó v lu t r i ti p theo là dzô v n chính Th i h n c h tr lãi su t t i a là tháng i v i các kho n vay theo H TD c ký k t và gi i ngân trong kho ng th i gian t ngày 01/02 n 31/12/2009 ( B n ph i in bao nhiêu tháng vô ) 15. ây c ng có gi i thi u dài dòng gì ó v lu t r i ti p theo là dzô v n chính Th i gian vay c h tr lãi su t t i a là tháng k t ngày gi i ngân i v i các kho n vay theo H TD ký k t tr c và sau ngày 1/4/2009 mà c gi ngân trong kho ng thgian t 1/4/2009 n 31/12/2009 Ph ần II DN ABC thành l p trong n m 2008 và có nh ng nghi p v phát sinh nh sau : - C ông góp v n b ng ti n : 100 tri u ng - Mua s m TSC tr giá 60 tri u, tr ngay 40 tr, còn n 20 tri u - Vay dài h n 50 tri u - Nh p hàng 200 tri u, tr ngay 40 tri u, còn n 160 tri u - Doanh thu bán hàng 210 tri u, KH tr ngay 150 tri u, còn n 60 tri u - Giá v n hàng bán 165 tri u - Kh u hao 6 tri u, chi phí tr lãi vay dài h n : 5 tri u - Chi l ơ ng và chi phí qu n lý khác : 14ri u - Thu TN ph i tr : 5 tri - Chi c t c : 10 tri u Lâp b ng t ng k t tài s n c a DN ABC vào ngày 31/12/2008 Đề thi vào ngân hàng SHB chi nhánh H ải phòng Ph ần thi nghi ệp v ụ 1. T ch c tài chính sau là t ch c tín d ng: A. Ngân hàng th ơ ng m i, Qu tín d ng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng chính sách, qu h tr phát tri n, công ty b o hi m B. Ngân hàng th ơ ng m i, Qu tín d ng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng chính sách, qu h tr phát tri n C. Ngân hàng th ơ ng m i, Qu tín d ng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng chính sách D. Ngân hàng th ơ ng m i, Qu tín d ng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính 2. T ch c tín d ng n c ngoài c phép ho t ng kinh doanh t i vi t nam d i
  3. hình th c sau: A. T ch c tín d ng liên doanh, 100% v n n c ngoài B. Chi nhánh tín d ng n c ngoài t i vi t nam C. V n phòng i di n D. C a,b,c E. a và b 3. Ch n câu tr l i úng A. T ch c tín d ng c chi t kh u TP và các gi y t có giá khác B. T ch c tín d ng c chi t kh u TP và các gi y t có giá ng n h n khác C. T ch c tín d ng không c chi t kh u TP và các gi y t có giá khác D. T ch c tín d ng không c chi t kh u TP và các gi y t có giá ng n h n khác 4. Ho t ng tín d ng ngân hàng th c ch t là ho t ng: A. Mua quy n s h u, bán quy n s h u B. Mua quy n s h u, bán quy n s d ng C. Mua quy n s d ng bán quy n s h u D. Mua quy n s d ng bán quy n s d ng 5. T ch c tín d ng c phép ho t ng ngo i h i c quy t nh cho khách hàng là ng i ch trú vay v n b ng ngo i t v i nhu c u v n sau: A. Nhu c u vay v n ngân hàng s n xu t kinh doanh mà khách hàng không có ngu n thu b ng ngo i t B. th c hi n các d án u t ph c v cho s n xu t kinh doanh trong n c C. th c hi n các d án u t , ph ơ ng án kinh doanh ph c v xu t kh u, th c hi n các d án u t , ph ơ ng án s n xu t kinh doanh có ngu n thu ngo i t trên lãnh th vi t nam D. T t c nhu c u v n c a ngân hàng 6. T ch c tín d ng c chuy n n quá h n trong tr ng h p sau A. Kho n n n h n và ngân hàng không ch p nh n gia h n B. Kho n n mà ngân hàng ánh giá là không có kh n ng tr n và không gia h n C. Câu a và b D. Không câu nào 7. M c ph t ti n theo quy nh cho hành vi sau: Không th c hi n ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a khách hàng theo quy nh c a
  4. pháp lu t A. 200 - 300 nghìn ng B. 1 - 2 tri u ng C. 2 - 6 tri u ng D. 3 - 9 tri u ng E. 5 - 12 tri u ng F. 10 - 20 tri u ng 8. Vi c o n hi n nay c th c hi n theo quy nh nào: A. Giám c các ngân hàng th ơ ng m i B. Th ng c ngân hàng nhà n ơ c C. Chính ph và h ng d n c a ngân hàng nhà n c 9. Các lo i ti n t mà ngân hàng th ơ ng m i vi t nam có th cho vay tài tr xu t kh u cá bas a sang châu âu A. VND B. USD C. EUR D. C a, b,c E. A và b F. B và c 10. Ngày 14/08/2007,Khách hàng An vay v n mua chung c , tính m c vay t i a: - Giá mua chung c : 850 tri u ng - V n t có c a bà An: 400 tri u ng - Thu nh p hàng tháng: 40 tri u ng/ tháng (Bà An là chuyên viên cao c p c a ngân hàng ). H p ng làm vi c c a bà An n ngày: 30/09/2008 A. 450 tri u ng B. 420 tri u ng C. 390 tri u ng D. 300 tri u ng 11. Công th c nh giá tài s n b o m: A. Giá tr BDS = Giá tr quy n s d ng t + Giá tr tài s n g n li n t B. Giá tr quy n s d ng t = Di n tích t * ơn giá C. Giá tr tài s n g n li n v i t = Di n tích xây d ng * ơn giá xây d ng D. C a, b, c
  5. 12. Th i hi u kh i ki n theo b lu t dân s : A. Th i im l i ích b xâm h i B. Th i im quy n và l i ích b xâm h i C. Th i im quy n và l i ích b xâm h i, tr tr ng h p có quy nh khác D. Th i im quy n và l i ích có th b xâm h i 13. Tr ng h p m t tài s n m b o cho nhi u ngh a v tr n , khi x lí tài s n bo m th c hi n m t ngh a v tr n n h n thì các ngh a v khác c x lý nh th nào: A. c coi là n h n B. c coi là n h n và x lý tài s n b o m thu h i C. Là n bình th ng và không x lý D. Chuy n n quá h n 14. Theo quy nh hi n hành thì t ch c tín d ng c cho vay i v i ơn v s nghi p có thu: A. úng B. Sai Ph ần thi ti ếng anh (t ốc ký được 6 câu) 1. X is an even number and Y is a positive odd number. Which of the following expressions can not be even? A. (XY)y B. X3Y3 C. X3 D. XY E. Y2 2. When you give money to a bank, you are what? A. A borrow B. A lender C. A depositor D. A withdrawer 3. What is the principle on a loan?
  6. A. the interest paid B. the interest unpaid C. the total amount paid D. the initial amount loaned 4. The percentage of deposits that banks are required to hold in reserve is called the: A. Interest paid B. Federal fund rate C. Reserve rate D. Loan rate 5. What are the two items listed on a balance sheet A. interest and principle B. assets and liabilities C. interest and assets D. principle and bonds 6. Which of the following do commercial bank not directly regulate A. risk B. loans C. bonds D. interest rate ĐÁP ÁN Ph ần thi Tiếng anh 1. X là m t s ch n và Y là m t s d ơ ng l . K t qu nào d i ây không là s ch n ? A. (XY)y = (Ch n x l )x l = S ch n B. X3Y3 = Ch n x 3 x L x 3 = S ch n C. X3 = Ch n x 3 = S ch n D. XY = Ch n x L = S ch n E. Y^2 = L x L = S l => e là áp án
  7. 2. Khi b n g i ti n vào ngân hàng, b n là ai ? => C. A depositor (Ng i g i ti n) A. Ng i i vay B. Ng i cho vay D. Ng i rút ti n 3. Kho n ti n g c c a m t kho n vay là ? => D. the initial amount loaned (Kho n ti n vay ban u) A. Ti n lãi ã tr B. Ti n lãi ch a tr C. T ng l ng ti n ã tr 4. T l ph n tr m tính trên tài kho n ti n g i mà ngân hàng yêu c u khách hàng ph i có d phòng c g i là: => C. Reserve rate (T l s d ti n g i t i thi u) A. Ti n lãi ph i tr B. T l an toàn v n D. Lãi su t cho vay 5. Hai kho n m c nào d i ây n m trên 1 b ng cân i k toán => B. assets and liabilities (T ng tài s n & N - các kho n ph i tr ) A. Lãi su t và nguyên t c C. Lãi su t và tài s n D. Nguyên t c & các trái phi u 6. Y u t nào d i ây, các NHTM không th tr c ti p iu ch nh ? => a. Risk (R i ro) B. Các kho n vay C. Trái phi u D.T l lãi su t Ph ần thi nghi ệp v ụ 1. d 2. e (Ch a & b) 3. Phân vân a, b 4. d