Đề thi tuyển giao dịch viên Ngân hàng Hàng hải - Maritimebank

pdf 5 trang nguyendu 12820
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển giao dịch viên Ngân hàng Hàng hải - Maritimebank", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_giao_dich_vien_ngan_hang_hang_hai_maritimebank.pdf

Nội dung text: Đề thi tuyển giao dịch viên Ngân hàng Hàng hải - Maritimebank

  1. Đề thi giao d ịch viên Ngân hàng Hàng h ải - Maritimebank (02/08/2009 ) Thi Ti ếng Anh ,90', ch ẵn l ẻ, 5 câu: 1. Ch n t úng 2. c on v n r i ch n câu tr l i úng. 3. Ch n t in vào on v n 4. Hoàn thành câu t nh ng t cho s n 5. Cho m t d ng câu s n rùi yêu c u vi t thàh d ng khác. Thi nghi ệp v ụ, 90', ch ẵn l ẻ, 20 câu: - Tr c nghi m: 16 câu; toàn ki n th c c ơ b n, mà trong y t nhiên l i có m t câu hi AESAN có bao nhiêu thành viên? (8,9,10 hay 12?); áp án úng là: 10 (Vi t Nam là thành viên th 10) - Câu 17: Nêu khái ni m c a ct KTNH? Phân lo i? - Câu 18: M t KH có s ti t kiêm k h n 1 tháng t ngày 15/1/2009 n ngày 15/2/2009,100 tri u ng, lãi su t 10.5%/ n m (tính theo 360 ngày). Tính lãi su t ca KH khi ngày 10/2/2009 KH n xin rút s ti t ki m, bi t theo quy nh c a Ngân hàng s ngày th c g i c a KH =2/3 so vi k h n trong h p ng thì ưc hưng 80% lãi su t, n u < 2/3 thì h ưng lãi su t ko k h n 3%/n m. - Câu 19: M t kho n vay 100 tri u ng, k h n 3 tháng t 15/1/2009 n 15/4/2009, lãi su t 10.5%/ n m (Tính theo 360 ngày) thu vào cu i k . Tr g c phân k vào 30/1, 15/2,01/3, m i l n là 20 tri u ng, s còn l i tr vào n t vào ngày áo h n. Tính lãi ph i thu c a KH vào ngày 15/4/2009 .(KH tr úng k h n) - Câu 20: Bài t p v i ti n Đề thi tín d ụng ngân hàng Hàng H ải ngày 18/10/2009 1.Ngân hàng Hàng H i thành l p n m nào? 2. T l t ng tr ưng JDP n m 2008? 3. Ngân hàng cho vay u t ư ch ng khoán v i t l bao nhiêu % v n t có? 4. Trong incoterm 2000 thì EXW là gì? 5. L i ích c a vi c a d ng hóa àu t ư? 6. Giá tr trên b ng cân i k toán th ưng d trên?
  2. Giá tr hi n t i Chi phí l ch s Giá tr th tr ưng Kh n ng sinh l i 7. Khi công ty tr lãi c t c ,b ng cân i k toán s b nh h ươ ng nh ư th nào? 8. M t th ư tín d ng L/C có hi u l c t khi nào? 9. Th ư tín d ng L/C là gì? 10. ki m ch l m phát ngân hàng c n làm gì? - T ng chi t kh u lãi su t - Gi m chi t kh u lãi su t - N i l ng tín d ng 11. Khi m th ư tín d ng L/C cho khách hàng nh p kh u, ngân hàng m l/c ã? 12. Nh ng t ch c tài chính nào là t ch c tín d ng? 13. T ch c tín d ng ưc phép ho t ng ngo i h i ưc quy t nh cho khách hàng vay là ng ưi c ư trú vay v n b ng ngo i t v i nhu c u v n nh ư th nào? 14. T ch c tài chính khác t ch c tín d ng im nào? 15. Các i t ưng ngân hàng nhà n ưc c m không cho vay?t i sao? Đề thi nghi ệp v ụ th ẻ NH Hàng H ải tháng 10 n ăm 2009 Có 20 câu tr c nghi m, m t câu bài t p và m t câu lý thuy t Tuy t nhiên không có câu nào h i v nghi p v th và marketing ngân hàng. + EXW là gì?
  3. Giá nh p kh u bao g m phí v n chuy n Giá nh p kh u tr n Giá nh p kh u bao g m phí v n chuy n, b n bãi, thu nh p kh u + GDP 2008 là bao nhiêu: 5,23 6,23 7,23 8,23 + Ngân hàng nhà n ưc làm gì ki m ch l m phát: Tng chi t kh u lãi Gi m chi t kh u lãi Tng và gi m chi t kh u lãi + Ngân hàng th ươ ng m i ưc tham gia th tr ưng ch ng khoán bao nhiêu 20% v n iu l 20% v n t có + Khi công ty tr lãi c t c, b ng cân i k toán s b nh h ưng nh ư th nào Tài s n có và v n ch s h u không thay i Tài s n có gi m và v n ch s h u t ng Tài s n có và tài s n n gi m Tài s n có và v n ch s h u gi m + Ngân hàng th ươ ng m i ưc chi tr l i su t cao h ơn lãi su t c ơ b n là bao nhiêu Lãi su t cao h ơn lãi su t c ơ b n 150 % Không h n ch + Ngân hàng Hàng h i thành l p n m nào? 1990 1991 1992 1993 + FIFO là gi? + L i ích c a vi c a d ng hoá u t ư là
  4. Gi m r i ro c a t p h p các tài s n u t ư Tng t su t l i nhu n d ki n trên m i tài s n Gi m r i ro c a m i tài s n Tng t su t l i nhu n c a t p h p các tài s n Tt c u sai Tt c u úng Bài ti ếng Anh dài 4 trang. 20 câu tr ắc nghi ệm, ki ến th ức c ơ b ản thôi, không khó l ắm (40 điểm). Mt bài c hi u, n m câu ch n ph ươ ng án úng nh t – c ng d luôn (20 im). Mt bài in t t nh ng t cho s n vào bài c hi u, 15 câu, bài này r t d nh m (30 im). M t bài d ch khá dài t ti ng Anh sang ti ng Vi t (v ti n g i và tài kho n ti t ki m) (10 im) B n nào ti ng Anh l ơ t ơ m ơ thì bài này khá khoai ó. Mt thi tuy n K toán ngân hàng (không rõ c a NH nào ) 1) T ng giá tr b o m ti n vay c a ngân hàng luôn A) l n h ơn t ng giá tr n vay B) nh h ơn t ng giá tr n vay C) b ng t ng giá tr n vay D) câu a ho c c 2) Tài kh an ti n g i không k h n c a khách hàng A) ưc t t tóan ngay khi tài kh an h t s d ư B) ưc t t tóan ngay khi tài kh an h t s d ư 6 tháng không th y h at ng l i C) ưc t t tóan ngay khi có yêu c u c a ch tài kh an 3) Các ngân hàng th ươ ng m i phi phân l ai n vay và trích l p d phòng A) Hàng tháng B) Hàng quí C) Hàng N m D) Câu a h c b ho c c tùy ngân hàng 4) m b o nguyên t c nh t quán trong k k h ach,ngân hàng: A) Ngân hàng ch s d ng ph ươ ng pháp th c thu,th c chi lãi ti n vay,ti n gi B) Ch s d ng ph ươ ng pháp d ư thu,d ư chi lãi ti n vay,ti n g i C) Ch s d ng ph ươ ng pháp phân b thu nh p,phân b chi phí D) S d ng ng th i c 3 ph ươ ng pháp trên 5) Ngân hàng phát hành gi y t có giá có chi t kh u,s ti n h ch tóan vào tài khóan phát hành gi y t có giá là: A) M nh giá
  5. B) M nh giá tr lãi C) S ti n th c ngân hàng thu D) Gía tr tr ưng c a gi y t có giá 6) Tính tr lãi tr ưc ch có th ưc áp d ng cho A) M i tr ưng h p huy ng ti n g i (ti t ki m) B) Ch th áp d ng cho các tr ưng h p ngân hàng phát hành gi y t có giá C) C a và b D) T t c u sai 7) Khi huy ng ti n g i(ti t ki m)có k h n,ngân hàng: A) u ph i tính và h ch tóan lãi ph i tr B) Không ph i tính và h ch tóan lãi ph i tr C) Có tr ưng h p tính,có tr ưng h p không tính và h ch tóan lãi ph i tr D) Câu b va a úng 8) Khách hàng vay ch ng tr n tr ưc h n là bi u hi n c a: A) t t B) x u C) v a t t v a x u D) câu a ho c b 9) Ngân hàng gi i ngân m t kh an cho vay b ng chuy n kh an chuy n vào tài kh an ti n g i c a ng ưi th h ưng không cùng m t ngân hàng thì giá tr t ng k t bng tài s n c a ngân hàng s : A) không thay i B) t ng lên C) gi m i D) t t c u sai 10) Ngân hàng gi i ngân m t kh an cho vay b ng ti n m t thì giá tr t ng k t b ng tài s n c a ngân hàng s : A) không thay i B) t ng lên C) gi m i D) t t c u sai