Đề thi tuyển tín dụng ở Eximbank

pdf 1 trang nguyendu 3930
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển tín dụng ở Eximbank", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_tin_dung_o_eximbank.pdf

Nội dung text: Đề thi tuyển tín dụng ở Eximbank

  1. HỌC KINH DOANH BLOG – Đề thi tuy ển tín d ụng ở Eximbank Câu 1: T i sao trong a s h p ng th ch p tài s n thì ph i ra công ch ng và ch ng th c t i c ơ quan có th m quy n? Câu 2: Hãy trình bày các hình th c c a tín d ng và nêu rõ khái ni m t ng lo i. Trong ó L/C là lo i hình th c nào? Câu 3: Hãy trình bày 1 s r i ro liên quan n tín d ng cá nhân? Câu 4:.Anh (ch ) hãy cho bi t vi c công ch ng th ch p và ng ký giao d ch b o m h tr gì cho ngân hàng khi phát sinh n quá h n? Câu 5: Theo anh (ch ) vi c s d ng v n vay và giám sát m c ích s d ng v n có ý ngh a gì ? Gi a m c ích s d ng v n vay và vay có tài s n th ch p y u t nào quan tr ng hơn ? Vì sao? Câu 6: Anh (ch ) cho bi t m i liên quan gi a ch tiêu ROA và ROE? i v i doanh nghi p s n xu t thì ch tiêu ROA cao hay th p so v i doanh nghi p th ươ ng mi? Vì sao? Câu 7: Theo anh (ch ) quy trình th m nh h s ơ vay v n c a doanh nghi p g m nh ng b ưc nào ? ánh giá kh n ng tr n c a doanh nghi p chúng ta c n th m nh nh ng n i dung nào? Câu 1. Khi th m nh m t khách hàng cá nhân thì iu ki n nào là quan tr ng nh t. Câu 2. Phát hành L/C có ph i là hình th c cho vay hay không? Hãy gi i thích và ch ng minh. HỌC KINH DOANH BLOG