Đề thi tuyển dụng ngân hàng VIB bank

pdf 4 trang nguyendu 15040
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển dụng ngân hàng VIB bank", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_dung_ngan_hang_vib_bank.pdf

Nội dung text: Đề thi tuyển dụng ngân hàng VIB bank

  1. ĐỀ THI TUY ỂN D ỤNG NGÂN HÀNG VIB BANK Vòng 1: Ph ỏng v ấn s ơ tuy ển: Các câu h ỏi th ường g ặp ở VIBank: "Em hãy gi i thi u v bn thân, t i sao em li ch n v trí tín d ng ?" “Em bi t gì v Ngân hàng VIBank?” “Em ã làm vi c âu? Ngân hàng nào ch a?” “ Ti sao em mu n chuy n công vi c” “ Mc tiêu ngh nghi p c a em là gì?” . Vòng 2: Thi ti ếng Anh, IQ và nghi ệp v ụ - Ti ng Anh: Trình B. - Ni dung bài thi g m có: 1 bài v c tìm 1 t nào khác nh t, 1 bài chia ng t , 1 bài tìm t sai, 1 bài in t vào on v n. Th i gian thi 30 phút. - Ph n IQ: IQ ti ng Anh làm trong 15 phút, có 20 câu h i. - Ph n thi nghi p v : Có 20 câu h i tình hu ng, ch yu v Quy ch ế cho vay và Luật Tín d ụng ( Tài li ệu 02 n ội dung này có đầy đủ ở Học kinh doanh Blog: Câu 1: Nu b n là cán b tín d ng, khách hàng b n n ngân hàng vay 200 tri u mua ôtô. Trong quá trình th m nh b n th y khách hàng này có tình hình tài chính r y t t, l i là ng i có a v xã h i. Tuy nhiên, trong quá trình gi i ngân, m t ng i áng tin c y ã cho bi t ng i này r t hay ánh c bac, và ã bán mt ít tài s n. V y b n s x lý nh th nào ? Tr ả lời: - Có 2 tr ng h p: a/ Tr ường h ợp 1: Không cho vay vì n u cho vay thì kh nng m t v n s rt cao. HỌC KINH DOANH BLOG:
  2. b/ Tr ường h ợp 2: Cho vay nh ng s tho thu n l i m c cho vay i v i khách hàng. Tuy nhiên trong tr ng h p này khi có c thông tin b n nên tìm hi u l i thông tin m t l n n a và xem xét tình ình tài chính c a gia ình khách hàng nh b m, v , con Câu 2: Ngân hàng ang có ch ơ ng trình cho vay mua nhà, b n c c i n marketing cho 1 công ty xây d ng nhà t. V y khi i b n s chu n b và mang theo nh ng gì ? Câu 3: Bn là cán b tín d ng, b n cho 1 ng i vay. Mà kho n vay c a khách hàng s n h n tr gc và lãi trong 1 tháng n a. B n s làm gì kho n vay c tr úng h n ? Câu 4: Bn cho 1 khách hàng vay, b n c bi t khách hàng c a b n s c chuy n n 1 v trí m i. V y b n có nh n h sơ không ? Ph ần bài t ập (Bài t p v lãi su t cho vay và nh kho n) Công ty A c ngân hàng cho vay theo th a thu n là 500 tri u trong 24 tháng 5/1/06 cty gi i ngân 120 tri u, 10/1/06 cty ti p t c gi i ngân 210 tri u, và ngày 20/1/06 cty gi i ngân ph n còn li.lãi su t 1,1%/tháng. - Tính lãi su t vào ngày 5/2/06 công ty A ph i tr - Hãy cho bi t th i gian mà cty ph i tr s ti n g c u tiên và s ti n g c ph i tr mi k là bao nhiêu? Bi ết r ằng: + Công ty c ân h n trong 4 tháng và tr ti n vào ngày m ng 5 c a m i tháng - nh kho n tài kho n ti n g i c a cty vào ngày 5/1/06, 10/1/06, 20/1/06, 5/2/06 Vị tr ị Giao d ịch tín d ụng: Thi toàn tr ắc nghi ệm và bài t ập về Hạn m ức tín d ụng (không có định kho ản) Ph ần 1: Trắc nghi ệm (20 câu) - Ngân hàng là gì?. - Th ch p là gì? HỌC KINH DOANH BLOG:
  3. - Th i h n b o lãnh có hi u l c t khi nào ? - Mc ích c a vi c ng ký GDB ? - Ph i ng ký GDB trong tr ng h p nào ? . Ph ần 2 : Gm 2 câu h i t lu n 1. B n hi u nh th nào v hn m c tín d ng ? 2. M t ng i u quy n cho b n c phép rút ti n t s ti t ki m c a h . Trong tr ng h p này b n có th mang c m c s ti t ki m này ko ? Ph ần 3 : Bài t p (không có bài t p k toán) Mt Doanh nghi p c Ngân hàng cp H n m c tín d ng (HMTD) là 10 t ng. Trong ó HMTD cho vay là 6 t , HMTD m L/C là 4 t (bao g m c 10% ký qu ). TSB là TSC có tr giá b ng 70% giá tr TS, TSB là hàng hoá có tr giá b ng 60% giá tr và s c b sung khi phát sinh kho n vay. 1. D n ca DN là 3,5 t ng. DN mu n vay thêm 3 t ng thanh toán cho ng i bán thì ph i b sung thêm TSB có tr giá là bnhiêu ? Bi t r ng Gía tr TSB c a DN hi n nay là 7 t ng. 2. DN ngh tng kho n ký qu lên 20% và c l p v i HMTD m L/C. H i H n m c tín dng bng USD mà DN c phép duy trì m L/C có tr giá b ng bao nhiêu ? T giá USD = 19.455 PH ỎNG V ẤN: - Bn bi t gì v tình hình ho t ng c a chi nhánh Ngân hàng mà bn ang thi tuy n - Bn hi u gì v v trí mình ang ng tuy n ? B n có ch c ch n là mình s phù h p v i công vi c này ? HỌC KINH DOANH BLOG:
  4. Nu b n có b m làm vi c Ngân hàng khác h th ng c ng nên nghiên c u k v Ngân hàng ang d tuy n vì s c hi thêm là : - Nu cùng trúng tuy n vào c 2 Ngân hàng thì b n s ch n Ngân hàng nào ? Vì sao ? - Nu ang làm vi c cho VIB, có c ơ h i làm vi c cho NH n ơi b m bn ang công tác thì b n có chuy n công vi c không ? HỌC KINH DOANH BLOG (S ưu t ầm) HỌC KINH DOANH BLOG: