Đề thi 90 phút - Môn: Nguyên lý kế toán

doc 2 trang nguyendu 3560
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi 90 phút - Môn: Nguyên lý kế toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_90_phut_mon_nguyen_ly_ke_toan.doc

Nội dung text: Đề thi 90 phút - Môn: Nguyên lý kế toán

  1. Đại học ngoại thương-k46 ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Thời gian: 90 phút Chỉ được sử dụng bảng hệ thống tài khoản Câu 1 : Trình bày khái niệm tài khoản và bảng cân đối kế toán? Mối quan hệ giữa 2 phương pháp? Cho ví dụ minh họa? Câu 2 : Trình bày ít nhất 3 nội dung thể hiện t ính chất pháp lý của chứng từ? Câu 3 : Trình bày cách phân loại tài khoản trong hệ thống tài khoản hiện hành? Câu 4 :Tại một doanh nghiệp có tình hình sau: A. Số dư đầu tháng của các tài khoản (đvt: đồng) TK111 : 20.000.000 TK112 : 50.000.000 TK 152 : 2.400.000 (Chi tiết 1000kg) TK 154 (A) 500.000 B . Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng: 1. Mua vật liệu nhập kho 4.000kg, đơn giá mua chưa thuế 2.450đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. 2. Xuất kho vật liệu sử dụng cho sản xuất SPA 3.000kg. 3. Các chi phí sản xuất khác phát sinh được tập hợp như sau : Đối tượng sử dụng Lương Khấu Công Dịch vụ Tiền phải trả hao cụ xuất chưa mặt kho trả tiền Sản xuất SPA 7.000.000
  2. Quản lý sản xuất 500.000 2.000.00 300.000 800.000 400.00 0 0 Quản lý doanh 1.000.000 1.000.00 200.000 700.000 500.00 nghiệp 0 0 4. Báo cáo kết quả sản xuất trong tháng: Nhập kho 1.000 sản phẩm A hoàn thành. Biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng của sản phẩm A là 500.000 đ. YÊU CẦU: 1. Tính toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng, 2. Ghi số dư đầu kỳ và phản ảnh các nghiệp vụ phát sinh vào sơ đồ tài khoản. HẾT Chú ý: - Sinh viên có SBD lẻ:1,3,5 sử dụng PP Nhập trước – Xuất trước. - Sinh viên có SBD chẵn 2,4,6,8,10 sử dụng PP Nhập sau – Xuất trước.  Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.