Đề thi tuyển dụng MB - Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng

pdf 10 trang nguyendu 7290
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển dụng MB - Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfde_thi_tuyen_dung_mb_vi_tri_chuyen_vien_quan_he_khach_hang.pdf

Nội dung text: Đề thi tuyển dụng MB - Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng

 1. thi tuy n d ng MB (7/9/2010) CV Quan h KH, H tr này ! (Th i gian làm bài: 90 phút) I Ph n 1: Tr c nghi m (m m) 1. Cty c ph n là doanh nghi a. V u l c chia thành nhi u ph n b c g i là c ph n b. C u trách nhi m h u h n v n c. C n t do chuy ng t t c các lo i CP c a mình d. Không h n ch s ng c a, b & d Công ty c ph n là m t d ng pháp nhân có trách nhi m h u h c thành l p và t n t i c l i v i nh ng ch th s h u nó. V n c c chia nh thành nh ng ph n b ng nhau g i là c ph n ng v n tham gia c c m i thành ph n kinh t . c. Sai. Vì c ph n (c a CTCP) c a các thành viên thu o b h n ch chuy ng t 2. Hãy cho bi t t l l m phát c a Vi n tháng 8/2010 so v i 31/12/2009 là bao nhiêu ? a. 4,98% b. 5,08% c. 6,12% d. 8,18% c 3. T ng GDP c a VN t 31/10/2009 so v i 31/12/2010 theo k ho ch là bao nhiêu ? a. 5,5% b. 6,0% GiangBLOG www.giangblog.com
 2. c. 6,5% d. 7,0% c 4. Ch s ch ng khoán VN- n th m 01/09/2010 n m trong kho ng bao m ? a. 420 m b. 440 m c. 460 m d. 480 m b VN- t 458,75 m. 5. n h t tháng 8/2010, trong nhóm 4 m t hàng xu t kh t trên 2 t USD (xu t kh u d u thô) thì nhóm m t hàng nào x p v trí th 4: a. D t may (6,9 t ) b. Th y H i s n (2,9 t ) c. Gi y dép (3,2 t ) d. G o (2,4 t ) d (Câu này hài nh !) 6. Trong 47 qu c gia và vùng lãnh th n h c u v v n T ng c c th ng kê) a. M (16,6%) b. Hà Lan (20,6%) c. Nh t B n (13,4%) d. Hàn Qu c (15,7%) b 7. Trong s các ngân hàng TMCP, NHTMCP nào niêm y t trên th ng ch ng u tiên: a. ACB b. Sacombank c. Techcombank d. Mbbank b Sacombank niêm y u tiên, v i mã STB (hi ch t i sàn HOSE) GiangBLOG www.giangblog.com
 3. 8. Hi n nay, trên th ng th Vi t Nam có bao nhiêu liên minh th ATM: a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 b Hi n có 3 liên minh là - Liên minh th BanknetVN - Liên minh th VNBC - Liên minh th Smartlink 9. T l d tr b t bu i v i ti n g i là VND k h i 12 tháng hi n nay là bao nhiêu ? a. 4% b. 5% c. 8% d. 10% a 10. Trong s m giao d ch l n nh t ? a. ACB b. Sacombank c. Techcombank d. VIBank b n 7/9/2010: - ACB có 251 m - m - m - VIB hi m 11. c th c hi n nghi p v a. Cho vay ng n trung dài h n cho khách hàng b. M tài kho n thanh toán cho khách hàng c. Bo lãnh cho các khách hàng d. ng tài tr cho các khách hàng b GiangBLOG www.giangblog.com
 4. Các công ty tài chính (thu c t ch c TD phi ngân hàng) c th c hi n m t s ho t i dung kinh c nh n ti n g i không k h n, không làm d ch v thanh toán 12. S V n ch s h u c n h t 31/8/2010 là bao nhiêu ? a. 4800 t b. 5300 t c. 5800 t d. 6300 t b 13. S m giao d ch c n h t 31/8/2010 là bao nhiêu ? a. 93 b. 103 c. 113 d. 123 b. 103 14. Hi n h th ng ph n m m công ngh d ng là ? a. T24 b. INCASH c. IBANK d. GLOBAL a 15. nh ngu n tr n g c là ? a. T doanh thu b. T l i nhu n c. T giá v n d. T giá tr m b o b Ngu n tr n g c t L i nhu n c thu . 16. nh ngu n tr n lãi là ? a. T doanh thu b. T l i nhu n c. T giá v n GiangBLOG www.giangblog.com
 5. d. T giá tr m b o b Ngu n tr n lãi t L i nhu n c thu . Theo anh ch , bi n pháp qu c cho là quan tr ng nh t b m kh n c a khách hàng ? a. Qu m b o b. Qu n lý doanh thu bán hàng c. Qu n lý giá tr kh u hao TS d. Qu n tiêu th SP a á tr m b o trong su t quá trình khách hàng vay. N u b suy gi m i m ng) s ngh b sung. 17. Vòng quay v nh: a. S l n t t c v i b. T thu h i các kho n n c a khách hàng c. Chu k luân chuy n v d. Chu k luân chuy n các kho n n n h n a Vòng quay v nh s l n t t c v n thành thanh toán i 18. V ng xuyên cho bi t: a. Ph n v n nh dùng cho vi c tài tr cho nhu c u kinh doanh b. Ph n v n ch s h u dùng vào vi c tài tr cho nhu c u kinh doanh c. Ph n v ng xuyên dùng vào vi c tài tr cho nhu c u kinh doanh d. Ph n v ng xuyên tài tr cho hàng t n kho a 19. Khi tính toán T ng nhu c u V ng, y u t c l y T ng giá tr s ng tr (- a. Kh u hao b. Thu nh c thu d ki n c. Thu VAT, tiêu th c bi t ngoài d ki n d. Chi phí mua, thuê ngoài. GiangBLOG www.giangblog.com
 6. b a Tính vào chi phí c tính vào giá u vào. Ch có b c vì kho n thu nh T ng nhu c u v ng = T ng chi phí N ng n h n phi ngân hàng N ng n h n có th s d ng Ho c: T ng nhu c u v ng = T ng chi phí V n ch SH tham gia Ngu n hu ng khác. 20. Khi tính toán Dòng ti a d u t c c ng (+) vào L i nhu n sau thu . a. Lãi vay ngân hàng b. G c vay ngân hàng c. Kh u hao d. Thu VAT c 21. nh hi n hành, t l v n t i thi u c a khách hàng khi tham gia m b o là bao nhiêu ? a. 10% b. 15% c. 30% d. 40% c Min 30% 22. Ngu n tr n nào c c cho là ngu n tr n cu i cùng a. T bán s n ph m b. T m b o c. T các ngu n d phòng tài chính d. T thanh lý TS c a khách hàng. b 23. Trong các lo i b o lãnh sau, b o lãnh nào ch i bán yêu c i mua phát hành: GiangBLOG www.giangblog.com
 7. a. B o lãnh d th u b. B o lãnh thanh toán tr ti n t m ng c. Bo lãnh th c hi n h ng d. B o lãnh thanh toán c 24. Trong các lo i b o lãnh sau, lo c cho là r i ro nh t ? a. B o lãnh b o hành b. B o lãnh th c hiên h ng c. Bo lãnh thanh toán d. B o lãnh d th u c Nên nh , ph i hi r i ro nh cho phía ngân hàng. 25. nh hi n hành, t l trích l p d phòng c a kho c chuy n sang n nhóm 3 là bao nhiêu ? a. 5% b. 10% c. 15% d. 20% d 26. nh hi n hành, y u t c tham gia vào tính d phòng chung ? a. N t n 4 b. N t n 4 c. Cam k t ngo i b ng d. Giá tr L/C c u có kho n trích l p d c theo dõi riêng theo t ng khách hàng, t ng kho n vay. 27. Ngân hàng chuy n toàn b s n c a m t h ng tín d ng sang n quá h n ng h a. n k h n tr n g c (m t ph n ho c toàn b ) mà khách hàng không tr u ch nh k h n tr n g c gia h n GiangBLOG www.giangblog.com
 8. b. n k h n tr n lãi mà khách hàng không tr u ch nh k h n n lãi ho c gia h n n lãi. c. n k h n tr n g c và lãi (k h n tr n lãi cùng v i k h n tr n g c) mà khách hàng không tr n u ch nh k h n n ho c gia h n n g c và lãi. d. T t c các câu trên d 28. Lãi su t cho vay c i v i các món vay khác nhau s khác nhau ph thu c vào: a. M r i ro c a món vay b. Th i h n c a món vay dài ng n khác nhau c. Khách hàng vay thu d. T t c ng h p trên d 29. d ng trong TTQT a. Tín d ng ch ng t b. Nh thu c. c chuy n ti n d. T t c c trên d 30. M t tài s n có th b m cho: a. M tr n t i 1 TCTD b. Nhi tr n t i 1 TCTD c. Nhi tr n t i nhi u TCTD d. C b c dùng b m cho nhi t i 1 TCTD 31. Trong th i gian hi u l c c a h ng tín d ng h n m c, khách hàng có th : a. Rút v n vay nhi u l n, tr n vay nhi u l n b. V a rút v n vay, v a tr n m b t quá h n m c tín d ng. c. Rút v n vay nhi u l n c rút ph n v n ng v i ph n . GiangBLOG www.giangblog.com
 9. b 32. c cho vay t ng l n áp d ng v i khách hàng có nhu c u vay v n: a. ng xuyên b. ng xuyên, kinh doanh nh c. Không áp d ng cho c ng h p trên a Cho vay t ng l n áp d ng v i các khách hàng có nhu c u vay v ng xuyên, ho c ho ng kinh doanh có tính ch t mùa v b áp d ng Cho vay theo h n m c tín d ng. Xem thêm: So sánh Cho vay theo HMTD & Cho vay t ng l n 33. N ng h p khách hàng s d ng v n sai m n tr n g n thì: a. Ngân hàng ng ng gi ngh thu h i toàn b kho n vay b. Ngân hàng v n ti p t c cho vay c. i m a khách hàng b V n ti p t c cho vay n u xét th y tình hình công n và kinh doanh c a KH v n t t. (Tuy nhiên có th bu c khách hàng vi t cam k t n u m sai ph m l n) 34. Vi c công ch ng h ng c m c , th ch p là: a. B t bu nh c a pháp lu t b. Tùy các th a thu n c a NH và doanh nghi p c. Theo th a thu n, tr ng h p pháp lu nh vi c b t bu c ph i công ch ng. d. T t c a II. Ph n 2 Bài t m M t công ty A ho ng kinh doanh t m r ng ho ng tín d i v i khách hàng. Nh m ph c v cho công tác xây d ng h n m c tín d ng, khách hàng có cung c p m t s thông tin v k ho GiangBLOG www.giangblog.com
 10. o Tng doanh thu thu n: 700 t ng o Kh ki n: 5 t ng o S thu ph i n p (Không bao g m thu Thu nh p DN): 20 t ng o nh m c thu ): 20 t ng o Vòng quay v ng d ki n: o Vn t có, t ng: 30 t ng o Vn chi m d ng t khách hàng bình quân: 20%/ T ng doanh thu o Vn vay t các TCTD khác: 30 t ng. a) nh H n m c tín d ng i v i khách hàng? Theo b n nh th i hn i v i t ng kho n nh n n bao nhiêu là phù h p ? m) b) Hi h n m c tín d ng t i ngân hàng khác là 50 t ng và ng xuyên, theo b n MB có th xem xét c p HMTD t i v i khách hàng là bao nhiêu ? Vì sao ? m) Tr l i: a) HMTD = Nhu c - V n t có, t ng V n chi m d ng t các KH (Kho n ph i tr ) V n vay t các TCTD khác Nhu c ng DTT Kh u hao c thu - VAT ph i n p)/ Nhu c 5 - 20 20) / 3 = 218,33 (t ng) HMTD = 218,33 30 20%x700 30 = 18,33 (t ng) Th i gian cho vay = Th i gian c ki n = 12 tháng/3 = 4 (tháng) b) HMTD cho công ty A = Min (50; 18,33) = 18,33 (t ng) HMTD t p cho công ty A = 18,33 (t ng) GiangBLOG www.giangblog.com