Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ kinh tế quốc tế

doc 4 trang nguyendu 7180
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ kinh tế quốc tế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_tot_nghiep_chuyen_nganh_quan_he_kinh_te_quoc_te.doc

Nội dung text: Đề thi tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ kinh tế quốc tế

  1. Trường đại học đông đô cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoa Quan hệ quốc tế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đề thi tốt nghiệp (Đề 1) Chuyên ngành : Quan hệ kinh tế quốc tế thời gian làm bài: 120 phút Câu 1(4 điểm) Hãy trình bày những xu hướng trong đầu tư quốc tế hiện nay. Những xu hướng này tác động thế nào đến chính sách thu hút vốn nước ngoài của Việt Nam những năm qua? Câu 2 (3 điểm) Thuế quan là gì? Trình bày vai trò của công cụ thuế quan trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay? Theo bạn thì chính sách thuế ở Việt nam cần được đổi mới theo hướng nào để phát huy tốt vai trò của chúng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế? Câu 3 (3 điểm) Hãy trình bày : -Những quan điểm của Đảng ta về phát triển kinh tế đối ngoại. -Những khả năng và điều kiện để phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam Ghi chú: SV không được sử dụng tài liệu
  2. Trường đại học đông đô cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoa Quan hệ quốc tế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đề thi tốt nghiệp (Đề 2) Chuyên ngành : Quan hệ kinh tế quốc tế thời gian làm bài: 120 phút Câu 1( 4 điểm): Hãy trình bày những xu hướng phát triển kinh tế đối ngoại của các nước. Những xu hướng này tác động như thế nào đến chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam? Câu 2 ( 3 điểm): Trình bày những nguyên nhân khủng hoảng nợ quốc tế? Câu 3 (3 điểm) Hãy trình bày những tư tưởng chính của Học thuyết Trọng thương? Những ưu điểm, hạn chế của Học thuyết này là gì? Những tư tưởng nào trong Học thuyết này ngày nay các nước vẫn còn vận dụng? Tại sao? Ghi chú: SV không được sử dụng tài liệu
  3. Đáp án đề 1 Câu 1: Những xu hướng: có 5 xu hướng, SV trình bày được mỗi xu hướng có phân tích sẽ cho 0,5 điểm. Phần liên hệ với Việt nam SV cần chỉ ra được: (i) Những bất cập khiến Việt Nam khó thực hiện được mục tiêu đề ra trong thu hút FDI cho CNH – HĐH đất nước; (ii) Những thuận lợi của Việt Nam do nằm trong vùng tăng trưởng kinh tế (1,5 điểm) Câu 2: Định nghĩa về thuế quan: 0,5 đ; Vai trò của thúe quan: vai trò tích cực (0,75 đ), vai trò tiêu cực (0,75 đ). Liên hệ với Việt nam (1 đ) Câu 3: -Trình bày đầy đủ 8 quan điểm của Đảng : 1,5 đ -Trình bày đầy đủ những khả năng : 1 đ -Trình bày đầy đủ những điều kiện : 0,5 đ
  4. Đáp án đề 2 Câu 1: Trình bày 5 xu hướng phát triển kinh tế đối ngoại của các nước : 2,5 điểm Những xu hướng này tác động đến phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam: 1,5 điểm (SV phải chỉ ra được mỗi xu hướng tác động theo hướng nào?) Câu 2: SV phải chỉ ra 2 nguyên nhân khủng hoảng nợ và phải trình bày chặt chẽ. Nguyên nhân 1: 1,75 đ Nguyên nhân 2: 1,25 đ Câu 3: -Trình bày và phân tích đầy đủ những tư tưởng chính : 1,5 đ -Chỉ ra được các tư tưởng của thuế này mà ngày nay các nước vận dụng : 0,75 đ. Lý giải tại sao : 0,75 đ