Câu hỏi trắc nghiệm – Nghề tin học văn phòng

doc 11 trang nguyendu 13540
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm – Nghề tin học văn phòng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • doccau_hoi_trac_nghiem_nghe_tin_hoc_van_phong.doc

Nội dung text: Câu hỏi trắc nghiệm – Nghề tin học văn phòng

 1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG Hãy chọn câu hỏi đúng nhất. 1) Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm: a) Phím 10 b) Phím ESC c) Phím Enter d) Phím Delete 2) Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả: a) 0 b) 5 c) #VALUE! d) #NAME! 3) Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện: a) Insert - Column b) View - Column c) Format - Column d) Table - Column 4) Bạn hiểu B-Virus là gì? a) Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B: b) Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện c) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record ) d) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel 5) Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - O là: a) Mở một hồ sơ mới b) Đóng hồ sơ đang mở c) Mở một hồ sơ đã có d) Lưu hồ sơ vào đĩa 6) Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào: a) Ram b) Bộ nhớ ngoài c) Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng d) Tất cả đều sai 7) Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím: a) Ctrl – Z b) Ctrl – X c) Ctrl - V d) Ctrl - Y 8) Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo: a) Ctrl + A b) Alt + A c) Alt + F d) Ctrl + F 9) Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc";ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả: a) #VALUE! b) Tin hoc c) 2008 d) Tin hoc2008 10) Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành: a) Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu b) Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục c) Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu d) Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục 11) Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là: a) Tạo tệp văn bản mới b) Chức năng thay thế trong soạn thảo c) Định dạng chữ hoa d) Lưu tệp văn bản vào đĩa 12) Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính? a) Shift+Home b) Alt+Home c) Ctrl+Home d) Shift+Ctrl+Home 13) Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện: a) Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy b) Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open c) Chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore d) Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To Folder 14) Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ: a) Dấu chấm hỏi (?) b) Dấu bằng (= ) c) Dấu hai chấm (: ) d) Dấu đô la ($) 15) Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ, ) của Slide, ta thực hiện: a) Format - Slide Layout b) View - Slide Layout c) Insert - Slide Layout d) File - Slide Layout 16) Phát biểu nào sau đây đúng? a) Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột b) Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể
 2. c) Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu d) Cả 3 câu đều đúng 17) Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện: a) Table - Cells b) Table - Merge Cells c) Tools - Split Cells d) Table - Split Cells 18) Trong bảng tính Exce, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì? a) Chương trình bảng tính bị nhiễm virus b) Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi c) Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số d) Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số 19) Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện: a) File - Bullets and Numbering b) Tools - Bullets and Numbering c) Format - Bullets and Numbering d) Edit - Bullets and Numbering 20) Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện: Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh: a) Table - Merge Cells b) Tools - Split Cells c) Tools - Merge Cells d) Table - Split Cells 21) Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng: a) My Computer hoặc Windows Explorer b) My Computer hoặc Recycle Bin c) Windows Explorer hoặc Recycle Bin d) My Computer hoăc My Network Place 22) Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì? a) Mạng cục bộ b) Mạng diện rộng c) Mạng toàn cầu d) Một ý nghĩa khác 23) Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả? a) 3 b) HOC c) TIN d) Tinhoc 24) Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là: a) Xóa tệp văn bản b) Chèn kí hiệu đặc biệt c) Lưu tệp văn bản vào đĩa d) Tạo tệp văn bản mới 25) Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím? a) Shift_Del b) Alt_Del c) Ctrl_Del d) Cả 3 câu đều sai 26) Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện a) Window - Save b) Edit - Save c) Tools - Save d) File – Save 27) Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện: a) File - View Show b) Window - View Show c) Slide Show - View Show d) Tools - View Show 28) Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện: a) Edit - New Slide b) File - New Slide c) Slide Show - New Slide d) Insert - New Slide 29) Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để: a) Cắt một đoạn văn bản b) Dán một đoạn văn bản từ Clipboard c) Sao chép một đoạn văn bản d) Cắt và sao chép một đoạn văn bản 30) Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm mấy loại? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 31) Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện a) View - Exit b) Edit - Exit c) Window - Exit d) File - Exit 32) Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng: a) Control Windows b) Control Panel c) Control System d) Control Desktop 33) Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện: a) Bấm phím Enter b) Bấm phím Space
 3. c) Bấm phím mũi tên di chuyển d) Bấm phím Tab 34) Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục? a) Microsoft Office b) Accessories c) Control Panel d) Windows Explorer 35) Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện: a) Edit - New, sau đó chọn Folder b) Tools - New, sau đó chọn Folder c) File - New, sau đó chọn Folder d) Windows - New, sau đó chọn Folder 36) Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình: tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, , được gọi là: a) Thanh công cụ định dạng b) Thanh công cụ chuẩn c) Thanh công cụ vẽ d) Thanh công cụ bảng và đường viền 37) Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện: a) Insert - Header and Footer b) Tools - Header and Footer c) View - Header and Footer d) Format - Header and Footer 38) Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện: a) File - Search b) Windows - Search c) Start - Search d) Tools - Search 39) Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách? a) Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách b) Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách c) Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối d) Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách 40) Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện a) Format - Slide Design b) Tools - Slide Design c) Insert - Slide Design d) Slide Show - Slide Design 41) Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì: a) Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái b) Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái c) Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải d) Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải 42) Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào? a) Thông qua người sử dụng, khi dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính b) Thông qua hệ thống điện - khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc c) Thông qua môi trường không khí - khi đặt những máy tính quá gần nhau d) Các câu trên đều sai 43) Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả: a) 0 b) 5 c) #VALUE! d) #DIV/0! 44) Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối? a) B$1 $10 b) $B1:$D10 c) B$1$ $10$ d) $B$1:$D$10 45) Trong WinWord, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ: a) Microsoft Equation b) Ogranization Art c) Ogranization Chart d) Word Art 46) Hệ điều hành là: a) Phần mềm ứng dụng b) Phần mềm hệ thống c) Phần mềm tiện ích d) Tất cả đều đúng 47) Trong Winword, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau đó: a) Chọn menu lệnh Edit - Copy b) Bấm tổ hợp phím Ctrl - C c) Cả 2 câu a. b. đều đúng d) Cả 2 câu a. b. đều sai 48) Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ; ta có thể khai báo đơn vị đo: a) Centimeters b) Đơn vị đo bắt buộc là Inches
 4. c) Đơn vị đo bắt buộc là Points d) Đơn vị đo bắt buộc là Picas 49) Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào? a) # b) 5,100,IF(5<6,200,300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là: a) 200 b) 100 c) 300 d) False 63) Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là: a) 1Angiang6 b) 5Angiang6 c) 5Angiang2 d) 1Angiang2 64) Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện: a) File - Delete Slide b) Edit - Delete Slide
 5. c) Tools - Delete Slide d) Slide Show - Delete Slide 65) Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm: a) Phím F5 b) Phím F3 c) Phím F1 d) Phím F10 66) Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện a) File - Save b) File - Save As c) Window - Save d) Window - Save As 67) Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo trong Winword: a) Chọn menu lệnh Edit - Open b) Chọn menu lệnh File - Open c) Cả 2 câu a. b. đều đúng d) Cả 2 câu a. b. dều sai 68) Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì? a) Tạo đường tắt để truy cập nhanh b) Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền c) Đóng các cửa sổ đang mở d) Tất cả đều sai 69) Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản? a) Shift+Home b) Atl+Home c) Ctrl+Home d) Ctrl+Alt+Home 70) Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục: a) Portrait b) Right c) Left d) Landscape 71) Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả? a) Tinhoc b) 3 c) HOC d) TIN 72) Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy? a) Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang b) Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không c) Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang d) Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải 73) Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả? a) Tin hoc van phong b) Tin hoc van phong c) TIN HOC VAN PHONG d) Tin Hoc Van Phong 74) Hãy chọn ra tên thiết bị mạng? a) USB b) UPS c) Hub d) Webcam 75) Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là? a) Dữ liệu b) ô c) Trường d) Công thức 76) Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là: a) 0 b) #VALUE! c) #NAME! d) 8/17/2008 77) Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10 ; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả: a) 10 b) 3 c) #Value d) 1 78) Trong máy tính RAM có nghĩa là gì? a) Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên. b) Là bộ nhớ chỉ đọc c) Làbộ xử lý thông tin. d) Cả ba câu đều sai 79) Người và máy tính giao tiếp thông qua: a) Bàn phím và màn hình. b) Hệ điều hành. c) RAM. d) Tất cả đều đúng. 80) Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là: a) E7*F7/100 b) B6*C6/100 c) E6*F6/100 d) E2*C2/100 81) Trong soạn thảo văn bản Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện: a) File - Close b) File - Exit c) File - New d) File - Save 82) Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện: a) Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2
 6. b) Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4 c) Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10 d) Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12 83) Khi đang sử dụng Windows, để lưu nội dung màn hình vào bộ nhớ Clipboard ta sử dụng các phím nào? a) Ctrl+C b) Ctrl+Ins c) Print Screen d) ESC 84) Khi đang trình diễn trong PowerPoint, muốn kết thúc phiên trình diễn, ta thực hiện: a) Nháy phải chuột, rồi chọn Exit b) Nháy phải chuột, rồi chọn Return c) Nháy phải chuột, rồi chọn End Show d) Nháy phải chuột, rồi chọn Screen 85) Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2,5) thì nhận được kết quả: a) #VALUE! b) 2 c) 10 d) 50 86) Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả: a) #VALUE! b) Tinhoc c) TINHOC d) 6 87) Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị, theo em thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử dụng chung? a) Máy in b) Micro c) Webcam d) Đĩa mềm 88) Trong soạn thảo Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện: a) View - Symbol b) Format - Symbol c) Tools - Symbol d) Insert - Symbol 89) Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là: a) Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng d) Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức b) Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng c) Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng 90) Trong Windows, phím tắt nào giúp bạn truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy? a) Alt+Esc b) Ctrl+Esc c) Ctrl+Alt+Esc d) Không có cách nào khác, đành phải nhấn nút Power Off 91) Trong Winword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn: a) Edit - AutoCorrect Options b) Window - AutoCorrect Options c) View - AutoCorrect Options d) Tools - AutoCorrect Options 92) Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới: a) Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter b) Bấm phím Enter c) Bấm tổ hợp phím Shift - Enter d) Word tự động, không cần bấm phím 93) Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự: a) & b) # c) $ d) * 94) Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị dãy kí tự "1 Angiang 2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các ô B2, C2, D2, E2 ; thì kết quả nhận được tại ô E2 là: a) 5 Angiang 2 b) 1 Angiang 2 c) 1 Angiang 6 d) 2 Angiang 2 95) Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn: a) Tools - Option Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every b) File - Option Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every c) Format - Option Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every d) View - Option Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every 96) Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện: a) Table - Delete Rows b) Nhấn phím Delete c) Edit - Delete d) Tools - Delete 97) Bạn hiểu Macro Virus là gì? a) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record b) Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện c) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel
 7. d) Tất cả đều đúng 98) Nếu kết nối Internet của bạn chậm, theo bạn nguyên nhân chính là gì? a) Do nhiều người cùng truy cập làm cho tốc độ đường truyền giảm, thường bị nghẽn mạch b) Do chưa trả phí Internet c) Do Internet có tốc độ chậm d) Do người dùng chưa biết sử dụng Internet 99) Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi? a) #NAME! b) #VALUE! c) #N/A! d) #DIV/0! 100) Khi làm việc trong mạng cục bộ, muốn xem tài nguyên trên mạng ta nháy đúp chuột chọn biểu tượng: a) My Computer b) My Document c) My Network Places d) Internet Explorer 101) Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tằng (giảm), ta thực hiện: a) Tools - Sort b) File - Sort c) Data - Sort d) Format - Sort 102) Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng? a) B1 H15 b) B1:H15 c) B1-H15 d) B1 H15 103) Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện a) File - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer b) Window - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer c) Start - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer d) Tools - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer 104) Trong Windows, để kiểm tra không gian đĩa và chưa được sử dụng, ta thực hiện? a) Trong Windows không thể kiểm tra không được mà phải dùng phần mềm tiện ích khác b) Nháy đúp Computer - Nháy phải chuột vào tên ổ đĩa cần kiểm tra - Chọn Properties c) Cả 2 câu đều sai d) Cả 2 câu đều đúng 105) Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả? a) #Value b) 0 c) 4 d) 2008 106) Khi soạn thảo văn bản trong Winword, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím: a) ESC b) Ctrl c) CapsLock d) Tab 107) Trong soạn thảo Winword, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện: a) Insert - Page Numbers b) View - Page Numbers c) Tools - Page Numbers d) Format - Page Numbers 108) Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện: a) Insert - New b) View - New c) File - New d) Edit - New 109) Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ? a) Tiêu đề b) Có đường lưới hay không c) Chú giải cho các trục d) Cả 3 câu đều đúng 110) Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện: a) Nháy đúp chuột vào từ cần chọn b) Bấm tổ hợp phím Ctrl - A c) Nháy chuột vào từ cần chọn d) Bấm phím Enter 111) Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì? a) Chia sẻ tài nguyên b) Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng c) Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ d) Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ 112) Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả: a) #NAME! b) #VALUE! c) Giá trị kiểu chuỗi 2008 d) Giá trị kiểu số 2008 113) Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LEN(A2) thì nhận được kết
 8. quả: a) 2008 b) 1 c) 4 d) #DIV/0! 114) Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là: a) 30 b) 5 c) 65 d) 110 115) Trong hệ điều hành Windows, tên của thư mục được đặt: a) Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục b) Bắt buộc không được có phần mở rộng c) Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệp d) Bắt buộc phải có phần mở rộng 116) Khi soạn thảo văn bản trong Winword, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn: a) Edit - Print Preview b) Format - Print Preview c) View - Print Preview d) File - Print Preview 117) Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi Tinhoc ; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2: a) #Value b) TINHOC c) TinHoc d) Tinhoc 118) Trong Windows Explorer, theo bạn tiêu chí nào sau đây không thể dùng để sắp xếp các tệp và thư mục? a) Tên tệp b) Tần suất sử dụng c) Kích thước tệp d) Kiểu tệp 119) Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả? a) TIN HOC VAN PHONG b) Tin hoc van phong c) Tin Hoc Van Phong d) Tin hoc van phong 120) Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện: a) Format - Filter - AutoFilter b) Insert - Filter - AutoFilter c) Data - Filter - AutoFilter d) View - Filter - AutoFilter 121) Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm không kề nhau trong một danh sách? a) Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách b) Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối c) Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách d) Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách 122) Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước? a) SUM b) COUNTIF c) COUNT d) SUMIF 123) Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện: a) Format - Font b) Format - Paragraph c) Cả 2 câu đều đúng d) Cả 2 câu đều sai 124) Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện: a) Table - Insert Columns b) Format - Cells - Insert Columns c) Table - Insert Cells d) Insert - Columns 125) Khi soạn thảo văn bản xong, để in văn bản ra giấy: a) Chọn menu lệnh File - Print b) Bấm tổ hợp phím Ctrl - P c) Các câu a. và b. đều đúng d) Các câu a. và b. đều sai 126) Theo bạn, điều gì mà tất cả các virus tin học đều cố thực hiện? a) Lây nhiễm vào boot record b) Tự nhân bản c) Xóa các tệp chương trình trên đĩa cứng d) Phá hủy CMOS 127) Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh, , ta thực hiện: a) Insert - Custom Animation, rồi chọn Add Effect b) Format - Custom Animation, rồi chọn Add Effect c) View - Custom Animation, rồi chọn Add Effect d) Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Add Effect 128) Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản? a) Shift+End b) Alt+End
 9. c) Ctrl+End d) Ctrl+Alt+End 129) Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện: a) Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Remove b) Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Delete c) Cả 2 câu đều đúng d) Cả 2 câu đều sai 130) Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím: a) Page Up ; Page Down b) Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down c) Cả 2 câu đều đúng d) Cả 2 câu đều sai ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu: 001. Phím ESC Câu: 002. 5 Câu: 003. Format - Column Câu: 004. Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record ) Câu: 005. Mở một hồ sơ đã có Câu: 006. Ram Câu: 007. Ctrl - Z Câu: 008. Ctrl + A Câu: 009. #VALUE! Câu: 010. Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu Câu: 011. Chức năng thay thế trong soạn thảo Câu: 012. Ctrl+Home Câu: 013. Chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore Câu: 014. Dấu bằng (= ) Câu: 015. Format - Slide Layout Câu: 016. Cả 3 câu đều đúng Câu: 017. Table - Split Cells Câu: 018. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số Câu: 019. Format - Bullets and Numbering Câu: 020. Table - Merge Cells Câu: 021. My Computer hoặc Windows Explorer Câu: 022. Mạng cục bộ Câu: 023. HOC Câu: 024. Lưu tệp văn bản vào đĩa Câu: 025. Shift_Del Câu: 026. File - Save Câu: 027. Slide Show - View Show Câu: 028. Insert - New Slide Câu: 029. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard Câu: 030. 3 Câu: 031. File - Exit Câu: 032. Control Panel Câu: 033. Bấm phím mũi tên di chuyển Câu: 034. Windows Explorer Câu: 035. File - New, sau đó chọn Folder
 10. Câu: 036. Thanh công cụ chuẩn Câu: 037. View - Header and Footer Câu: 038. Start - Search Câu: 039. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối Câu: 040. Format - Slide Design Câu: 041. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái Câu: 042. Các câu trên đều sai Câu: 043. #DIV/0! Câu: 044. $B$1:$D$10 Câu: 045. Microsoft Equation Câu: 046. Phần mềm hệ thống Câu: 047. Cả 2 câu a. b. đều đúng Câu: 048. Centimeters Câu: 049. <> Câu: 050. Table - Insert Table Câu: 051. Trên bộ nhớ ngoài Câu: 052. Format - Drop Cap Câu: 053. Tiếp xúc với độc hại Câu: 054. Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo Câu: 055. Cuối năm 1997 Câu: 056. File - Page Setup Câu: 057. Tất cả đều đúng Câu: 058. Insert Câu: 059. Cả 3 câu đều sai Câu: 060. tin hoc van phong Câu: 061. Calculator Câu: 062. 200 Câu: 063. 1Angiang6 Câu: 064. Edit - Delete Slide Câu: 065. Phím F5 Câu: 066. File - Save As Câu: 067. Cả 2 câu a. b. đều đúng Câu: 068. Tạo đường tắt để truy cập nhanh Câu: 069. Ctrl+Home Câu: 070. Landscape Câu: 071. TIN Câu: 072. Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không Câu: 073. Tin Hoc Van Phong Câu: 074. Hub Câu: 075. ô Câu: 076. 8/17/2008 Câu: 077. 1 Câu: 078. Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên. Câu: 079. Hệ điều hành. Câu: 080. E6*F6/100 Câu: 081. File - Close Câu: 082. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2 Câu: 083. Print Screen Câu: 084. Nháy phải chuột, rồi chọn End Show Câu: 085. 50
 11. Câu: 086. #VALUE! Câu: 087. Máy in Câu: 088. Insert - Symbol Câu: 089. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức Câu: 090. Ctrl+Esc Câu: 091. Tools - AutoCorrect Options Câu: 092. Bấm phím Enter Câu: 093. # Câu: 094. 5 Angiang 2 Câu: 095. Tools - Option Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every Câu: 096. Table - Delete Rows Câu: 097. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel Câu: 098. Do nhiều người cùng truy cập làm cho tốc độ đường truyền giảm, thường bị nghẽn mạch Câu: 099. #NAME! Câu: 100. My Network Places Câu: 101. Data - Sort Câu: 102. B1:H15 Câu: 103. Start - Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer Câu: 104. Nháy đúp Computer - Nháy phải chuột vào tên ổ đĩa cần kiểm tra - Chọn Properties Câu: 105. 4 Câu: 106. Tab Câu: 107. Insert - Page Numbers Câu: 108. File - New Câu: 109. Cả 3 câu đều đúng Câu: 110. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn Câu: 111. Chia sẻ tài nguyên Câu: 112. Giá trị kiểu số 2008 Câu: 113. 4 Câu: 114. 65 Câu: 115. Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệp Câu: 116. File - Print Preview Câu: 117. Tinhoc Câu: 118. Tần suất sử dụng Câu: 119. TIN HOC VAN PHONG Câu: 120. Data - Filter - AutoFilter Câu: 121. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách Câu: 122. SUMIF Câu: 123. Format - Font Câu: 124. Table - Insert Columns Câu: 125. Các câu a. và b. đều đúng Câu: 126. Tự nhân bản Câu: 127. Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Add Effect Câu: 128. Ctrl+End Câu: 129. Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Remove Câu: 130. Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down