Đề thi Giao dịch viên VIB

pdf 9 trang nguyendu 3640
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Giao dịch viên VIB", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_giao_dich_vien_vib.pdf

Nội dung text: Đề thi Giao dịch viên VIB

  1. GI ẤY LÀM BÀI THI Môn thi: Nghi ệp v ụ, tuy ển v ị trí: Giao d ịch viên VIB , k ỳ thi: Tháng 20 Th ời gian: 90 phút, không s dng tài li u, c s dng máy tính cá nhân CH KÝ GIÁM TH S PHÁCH GIÁM TH 1 GIÁM TH 2 A- PH ẦN LÝ THUY ẾT: Anh/Ch hãy khoanh tròn vào ch s ca nh ng câu tr li phù h p: (có 22 câu h i: 3 im/ 1 câu và 1 câu h i : 4 im t ng s 70 im) Câu 1: Tài kho n Ngân hàng bao g m các lo i tài kho n a. Tài kho n có s dư n b. Tài kho n có s dư có c. Tài kho n v a có th có s dư n va có th có s dư có Câu 2 : Trong các ch tiêu sau ây, ch tiêu nào hình thành Tài s n Có c a Ngân hàng: a. Ti n g i t i các t ch c tín d ng trong và ngoài n ưc b. Tài s n c nh c. Ti n g i c a các T ch c kinh t và dân c ư d. u t ư vào ch ng khoán e. Các kho n ph i tr Câu 3 : Trong các ch tiêu sau ây, ch tiêu nào hình thành Tài s n N ca Ngân hàng: a. Ti n m t t i qu b. Ti n ti n g i c a các t ch c tín d ng c. D phòng thu khó òi
  2. d. Chênh l ch ánh giá l i tài s n e. Các kho n ph i thu Câu 4: in vào ch tr ng ( .) c a n i dung k t c u các tài kho n sau ây: Tài kho n ti n g i thanh toán c a khách hàng: Bên n ghi: Bên có ghi: S dư : Câu 5: in vào ch tr ng ( .) c a n i dung k t c u các tài kho n sau ây: Tài kho n thu phí d ch v chuy n ti n : S dư : Thu phí d ch v chuy n ti n trong n ưc Bên ghi: . Bên ghi: . Câu 6: Khi h ch toán k toán ngân hàng. Kê toán viên ph i m b o theo nguyên t c: a. H ch toán ghi có tr ưc, ghi n sau b. H ch toán ghi n tr ưc, ghi có sau c. C hai tr ưng h p trên u úng Câu 7: Nh ng gi y t mà VIB yêu c u trong h sơ m tài kho n khách hàng cá nhân: a. ơ n ng ký m tài kho n b. B n photocopy Ch ng minh th ư / h chi u c. S ơ y u lí l ch có xác nh n c a a ph ươ ng d. Gi y gi i thi u c a c ơ quan công tác e. H kh u gia ình f. C a,b,c và d g. L a ch n khác: Câu 8: Hai (02) Cá nhân không ph i là v ch ng và không có quan h huy t th ng nh ưng mu n m chung m t Tài kho n ti n g i thanh toán, có ưc không và gi i thích t i sao? 1- Có 2- Không * Gi i thích: .
  3. Câu 9: Giao d ch viên c n c vào ch ng t nào trong nh ng ch ng t khách hàng l p sau khi giao d ch ngân hàng ghi có tài kho n khách hàng: a. U nhi m chi b. Séc l nh ti n m t c. Séc chuy n kho n d. Gi y n p ti n e. Gi y l nh ti n Câu 10 : L a ch n tr ưng h p ngân hàng không ưc quy n ch ng trích tài kho n khách hàng: a) Thu phí d ch v b) Thu lãi tín d ng c) Thu n gc b t k lúc nào khi tài kho n khách hàng có s dư. d) Nh n ưc v n b n yêu c u trích n tài kho n khách hàng th c hi n các ngh a v i v i Nhà nưc Câu 11: T l áp d ng khi thu thu giá tr gia t ng t i ngân hàng a) 5% trên thu d ch v b) 10% trên thu d ch v c) 15% trên thu d ch v d) 20% trên thu d ch v Câu 12 : Trong thanh toán Séc thì ng ưi nào là ng ưi mà tài kho n c a h b ghi n : a) Ng ưi th hưng b) Ng ưi chuy n nh ưng c) Ng ưi ký phát d) Ng ưi ưc tr ti n e) L a ch n khác: Câu 13: KH _ Công ty A n p 1 t séc chuy n kho n mà Công ty B – m tài kho n t i Ngân hàng Nông nghi p – thanh toán ti n hàng cho h . Xác nh vai trò c a VIB: a) VIB là ơ n v thanh toán séc
  4. b) VIB là ơ n v thu h séc c) VIB là ơ n v phát hành séc d) VIB là ơ n v bo chi séc e) T t c la ch n trên Câu 14: Trong tr ưng h p nào Séc chuy n kho n không ưc ph p thanh toán a) Séc chuy n kho n thanh toán khi 02 ơ n v có tài kho n trong cùng m t ngân hàng b) Séc chuy n kho n thanh toán khi 02 ơ n v có tài kho n t i 02 chi nhánh ngân hàng cùng h th ng nh ưng khác t nh thành ph c) Séc chuy n kho n thanh toán khi 02 ơ n v có tài kho n t i 02 ngân hàng khác h th ng, khác tnh, thành ph d) Séc chuy n kho n thanh toán khi 02 ơ n v có tài kho n t i 02 ngân hàng khác nhau nh ưng cùng a bàn t nh, thành ph tham gia thanh toán bù tr Câu 15: Khách hàng chuy n n VIB 1 séc b o chi do công ty A phát hành -ngân hàng B là ơ n v th c hi n b o chi séc - và b ng kê n p séc, VIB s th c hi n: a) Chuy n séc b o chi cho ngân hàng B b) Chuy n toàn b séc và b ng kê n p séc cho ngân hàng B c) Ghi n cho tài kho n khách hàng, chuy n séc, b ng kê n p séc, gi y báo có liên hàng cho ngân hàng B d) Ghi có cho tài kho n khách hàng, chuy n séc, b ng kê n p séc, gi y báo n liên hàng cho ngân hàng B e) L a ch n khác: Câu 16: Hình th c thanh toán nào s không phù h p khi thanh toán khác a bàn khác h th ng ngân hàng a) Thanh toán bù tr b) Thanh toán in t liên ngân hàng c) Thanh toán qua tài kho n ti n g i Ngân hàng Nhà n ưc d) Thanh toán qua tài kho n ti n g i t i Ngân hàng th ươ ng m i khác e) L a ch n khác: Câu 17: La ch n giao d ch ưc phép v i th Value do VIB phát hành: a) Thanh toán trên toàn th gi i b) Ch thanh toán trên lãnh th Vi t Nam. c) ưc rút ti n m t Vi t Nam ng t i các máy ATM trên lãnh th Vi t Nam .
  5. d) ưc rút ngo i t nưc ngoài. e) Ch ưc phép rút trong h n m c s dư tài kho n ti n g i. f) ưc phép rút trên h n m c s dư tài kho n ti n g i. g) T t c các giao d ch trên Câu 18: Giao d ch nào không th c hi n ưc b ng th Value a) Rút ti n m t t i ATM b) Rút ti n m t t i các ơ n v ch p nh n th . c) Thanh toán hàng hoá d ch v ti các ơ n v ch p nh n th . d) Th c hi n các giao d ch chuy n kho n trong h th ng Ngân hàng Qu c t e) Th c hi n các giao d ch chuy n kho n ngoài h th ng Ngân hàng Qu c t f) T t c các cách th c trên Câu 19: La ch n các tr ưng h p khách hàng ưc phép n p ngo i t vào ngân hàng: a. Khách hàng là c nhõn g i ti n ti t ki m b. Khách hàng là công ty n p ti n v i m c ích thanh toán xu t nh p kh u c. Khách hàng là cá nhân n p ti n v i m c ích chuy n ti n thanh toán chi phí du hoc. d. Khách hàng là công ty n p ti n vào tài kho n v i m c ích u t ư tích tr e. Khách hàng là c ng ty n p ti n v i m c ích tr n ti n vay ngo i t Ngân hàng. Câu 20: La chon các ph ươ ng th c thanh toán Qu c t : a. Nh thu b. Thanh toán bù tr c. Chuy n ti n TTR d. Thanh toán L/C e. Chuy n ti n Citad Câu 21: Khách hàng ngh nhân viên ngân hàng t ư v n trong tr ưng h p ơ n v có nhu c u thanh toán tr ưc ti n hàng nh p kh u? (4 im)
  6. Câu 22. Khi phát hi n ti n gi , giao d ch viên ph i: a) Tr li khách hàng i t khác. b) Tiêu hy ti n gi ti ch . c) óng d u ti n gi , tr li khách hàng d) óng d u ti n gi , l p biên b n t ch thu, báo cáo c ơ quan ch c n ng. Câu 23: Trong giao d ch rút ti n m t, y u t nào d ưi dây là y u t ít quan tr ng nh t làm cn c chí tr : a) Ng ưi rút ti n là ch tài kho n b) Tài kho n s dư chi tr c) Các thông tin trên séc, gi y rút ti n hoàn toàn kh p úng d) D u và ch ký c a ch tài kho n kh p úng v i m u ng ký e) Ch s ngày tháng ưc vi t b ng ch không vi t b ng s B. PH ẦN BÀI T ẬP (30 điểm): (nh kho n ch cn ghi tên tài kho n) Câu 1: nh kho n nghi p v phát sinh sau (10 im): Ngày07/06/2007, khách hàng Nguy n V n A n VIB Hà N i yêu c u l nh ti n ti t ki m t quy n s ti t ki m có s ti n g c 100 tri u ng; k hn 03 tháng g i t 15/02/2007 n h n 15/05/2007; Bi ết r ằng: Lãi su t k hn 3 tháng là 8.52% n m , lãi su t không k hn: 3% n m.VIB tr lãi trên s ngày th c g i. S ti t ki m n h n VIB s t ng nh p lãi vào g c và t ng chuy n ti p 1 k hn n a. Khách hàng rút ti n g i ti t ki m tr ưc h n thì VIB s tr lãi không k hn trên s ngày ngày th c g i . Ngân hàng không h ch toán d chi lãi ti t ki m.
  7. Câu 2: ( 10 điểm ) Cng ty TNHH XYZ có m tai kho n t i VIB Hà N i ngh VIB chuy n ti n thanh toán ti n hàng nh p kh u là 25,000USD. nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh bi t: - T gi : 16.100 / USD - VIB thu phí chuy n ti n là 0.15% + VAT. - Tài kho n ti n ng c a khách hàng có s dư giao dich
  8. Câu 3 : Công ty TNHH A n rút 30.000.000 ti n m t t tài kho n ti n g i c a Công ty m ti VIB Hà n i, ng th i chuy n kho n s ti n 50.000.000 cho Công ty B t i Ngân hàng
  9. Nông nghi p Lào Cai, Giao d ch viên c n h ưng d n khách hàng làm nh ng th tc g và th c hi n nh kho n nghi p v phát sinh .(10 im) HỌC KINH DOANH BLOG