Câu hỏi ôn tập thi vào ngân hàng Vietinbank

pdf 4 trang nguyendu 14380
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi ôn tập thi vào ngân hàng Vietinbank", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfcau_hoi_on_tap_thi_vao_ngan_hang_vietinbank.pdf

Nội dung text: Câu hỏi ôn tập thi vào ngân hàng Vietinbank

  1. A- CÂU H ỎI LÝ THUY ẾT 1.Vì sao các NH ph i áp d ng nguyên t c ''N tr ơ c_Có sau''?Cho ví d minh ho ? 2.VÌ sao các NH ph i áp d ng nguyên t c ''D thu_D chi''? 3.Hi u qu cho vay c a các t ch c tín d ng c ánh giá trên nh ng ch tiêu k toán nào? Doanh s cho vay cao có ph i là ch tiêu quan tr ng nh t f n ánh hi u qu cho vay không? T i sao? 4.Ch tiêu nào hình thành tài s n có c a NH : * Ti n g i t i các t ch c tín d ng trong và ngoài n c * TSCD * Ti n g i c a các t ch c kinh t và dân c * u t vào ch ng khoán * Các kho n ph i tr 5.Ch tiêu nào hình thành tài s n n c a NH * Ti n m t t i qu * Ti n g i c a các t ch c tín d ng * D phòng thu khó òi+Chênh l ch ánh giá l i TS * Các kho n ph i thu 6.Séc c s d ng trong tr ng h p nào : Rút ti n m t- Chuy n ti n m t- N p ti n m t vào TK- thanh toán ti n mua hàng hóa d ch v - Tr ti n m t cho ng i bán- Tr n cho NH- T t c nói trên 7.N u NH áp d ng pp d thu lãi, d chi lãi thì lo i TK nào sau ây ko c tính d chi l i ph i tr vào ngày cu i tháng: * TK ti n g i ko k h n * TK ti n g i có k h n * TK ti t ki m t t toán tr c ngày cu i tháng * C 3 lo i trên u ko tính d chi tr lãi 8. Thu nh p t vi c góp v n liên doanh liên k t có ph i n p thu Thu nhâp doanh nghi p không ? 9. th c hi n y 5 iu ki n cho vay theo quy nh hi n hành, v phía doanh nghi p có khó kh n gì?
  2. 10. Hi n nay, ngân hàng a chu ng nh ng lo i tài s n b o m nào? 11. Hi n nay, m t s ngân hàng cho r ng tài s n th ch p là iu ki n tiên quy t vay v n ngân hàng? Quan im này úng hay sai? T i sao? 12. i v i doanh nghi p, khi th c hi n vay v n ngân hàng thì v n nào là quan tr ng nh t? Gi i thích? 13. S d ng tài s n m b o hình thành t v n vay hi n nay có nh ng v ng m c khó kh n gì? 14. Tr ng h p th ch p b ng chính lô hàng nh p kh u trong ph ơ ng th c L/C thì ngân hàng g p nh ng r i ro gì? Ngân hàng s qu n lý lô hàng nh p kh u nh th nào h n ch r i ro? 15. Nh ng u và nh c im i v i hình th c cho vay có tài s n m b o hình thành t v n vay? 16. Vì sao y nhi m chi áp d ng ph bi n Vi t Nam ? 17. Vì sao Séc & y nhi m thu áp d ng h n ch Vi t Nam ? 18. Ch ng t k toán có n i dung nh th nào? trình bày chi ti t các n i dung ó. 19. Trình bày v luân chuy n ch ng t k toán NHTM. 20. Cho bi t n i dung, ph ơ ng pháp và trình t ghi s theo hình th c ch ng t ghi s 21. B n hi u th nào v ch ng t k toán có tính h p lý h p l ? Trình bày? 22. B n hi u th nào v k toán giao d ch, b n hãy ch ng minh mình có n ng lc là k toán giao d ch. 23. Công ty PNK hoàn t t vi c th c hi n d ch v t v n cho khách hàng vào ngày 20/9, 50% giá tr h p ng ã c thanh toán trong tháng 9, ph n còn l i tr d n trong 2 tháng ti p theo. Doanh thu d ch v t v n c a công ty PNK s c ghi nh n trên báo cáo tài chính c a tháng: 1. Tháng 9 2. Tháng 10 3. Tháng 9 (50%), tháng 10(25%), tháng 11(25%)
  3. 4. Các câu trên u sai 24. Ngt c nào trong s các ngt c sau quy nh r ng n u m t khách hàng c a DN ang có nguy c ơ phá s n, DN c n ph i l p m t kho n d phòng i v i kho n n ph i thu t KH ó: 1. Nguyên t c tr ng y u 2. Nguyên t c phù h p 3. Nguyên t c th n tr ng 4. T t c các nguyên t c trên 25. K tên và gi i thích các y u t c a ch ng t k toán. 26. Khách hàng rút ti n t TK ti n g i c n c vào ch ng t nào nhân viên ngân hàng chi ti n cho khách 1. Gi y l nh ti n m t và b ng kê ti n do khách hàng 2. Do nhân viên ngân hàng l p 27. Nêu nguyên t c h ch toán kép. Hi n nay các NHTM th ng áp d ng ph ơ ng pháp k toán nào? Vì sao? B- Bài t ập: Ngày 15/8/2002, t i NH Công th ơ ng X trên TP HN, các nghi p v kinh t sau ây ã phát sinh: ( ơ n v : 1000 ) 1.Công ty A n p các chng t : A. UNC, ST: 89.000 tr ti n hang ã nh n cho cty B (TK t i NHCT Y) B. UNC, ST 180.000 tr ti n hang ã nh n cho nhà máy Z ( Tk t i NH nông nghi p X trên cùng a bàn) 2. ÔNg Nam n NH xin chuy n ti n cho ng i nhà theo s CMND, s ti n 100.000 n NHCT Y 3. Thanh toán ti n in tháng 9/2002 (tr vào tài kho n ti n g i c a s in l c tnh t i NH), t ng s ti n là 99.000 4. NHCT X c phép bán 50.000USD cho NHCT VN theo t gía 1USD = 15.000VND. Phí giao d ch h i oái 0.1% (bao g m c VAT). 5. Gi i ngân cho công ty TNHH Huy C ng, t ng ST cho vay 300.000. Theo yêu cu c a gi y nh n n , Cty xin vay b ng ti n m t là 50.000, s còn l i chuy n tr
  4. cho cty XNK (TK t i NHCT t nh Y). Giá tr TS th ch p 500.000 6. Nh n c các ch ng t in t : A. Ct in t n N , UNC DN s ti n 180.000, ơn v c h ng là Cty s A, k toán ki m tra th y sai s hi u TK. B. Ch ng t in t n N , UNC cá nhân ST 15.000, ng i c h ng là ông Bình (ko có TK ti n g i). 7. Nh n c thông báo ti p v n c a NHCT VN qua chi nhánh NHNN thành ph , ng th i nh n c báo Có C a NH NN, s ti n 200.000 8. L p ch ng t b sung ct in t i Có(UNC do cty C n p vào tr c ây ) v vi c NH chuy n thi u ti n, ST b sung 10.000 9. Nh n c các ct v thanh toán bù tr : A. Bkê 12 kèm các ct g c - UNC ST 90.000 ơ n v c h ng là cty C - UNT ST 45.000 do S in l c n p vào tr c ây. B. B ng k t qu TTBT ngân hàng có s chênh l ch ph i thu là 78.000 Yêu c u: nh kho n và gi i thích các nghi p v trên. Bi t r ng: -Phí chuy n ti n 0.1%(bao g m c VAT) Thu su t VAT ( u vào và u ra) 10% C- Ph ỏng v ấn: 8 câu h ỏi khó trong ph ỏng v ấn 1. T i sao chúng tôi nên ch n anh/ch ? 2. T i sao anh/ch mu n làm vi c cho công ty này? 3. im y u c a anh/ch là gì? 4. T i sao anh/ch b công vi c tr c? 5. Anh/ch có th mô t m t tình hu ng khó kh n ã g p và gi i quy t nh th nào? 6. Thành tích gì khi n anh/ch th y t hào nh t? 7. Anh/ch mong mu n có m c l ơ ng bao nhiêu? 8. Hãy nói v b n thân anh/ch ?