Đề thi môn học Nguyên lý kế toán

doc 12 trang nguyendu 4340
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi môn học Nguyên lý kế toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docde_thi_mon_hoc_nguyen_ly_ke_toan.doc

Nội dung text: Đề thi môn học Nguyên lý kế toán

 1. Đại học ngoại thương-k46 MOÂN NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN Thôøi gian laøm baøi: 60’ Haõy trình baøy caùc yeâu caàu cô baûn ñoái vôùi keá toaùn? Phaân bieät keá toaùn taøi chính vôùi keá toaùn quaûn trò theo caùc giaùc ñoä: ñoái töôïng söû duïng, thôøi gian, tính linh hoaït, tính chính xaùc, phaïm vi, nguyeân taéc keá toaùn, tính phaùp leänh? Ñaùp aùn Haõy trình baøy muïc ñích cuûa baùo caùo taøi chính? Ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích naøy baùo caùo taøi chính caàn trình baøy thoâng tin veà nhöõng ñoái töôïng naøo? Haõy giaûi thích caùc ñoái töôïng ñoù. B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh theo mét cÊu tróc chÆt chÏ t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Môc ®Ých cña b¸o c¸o tµi chÝnh lµ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh kinh doanh vµ c¸c luång tiÒn cña mét doanh nghiÖp, ®¸p øng nhu cÇu h÷u Ých cho sè ®«ng nh÷ng ngêi sö dông trong viÖc ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ. §Ó ®¹t môc ®Ých nµy b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i cung cÊp nh÷ng th«ng tin cña mét doanh nghiÖp vÒ: a/ Tµi s¶n; b/ Nî ph¶i tr¶; c/ Vèn chñ së h÷u; d/ Doanh thu, thu nhËp kh¸c, chi phÝ, l·i vµ lç;
 2. ®/ C¸c luång tiÒn. C¸c th«ng tin nµy cïng víi c¸c th«ng tin tr×nh bµy trong B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh gióp ngêi sö dông dù ®o¸n ®îc c¸c luång tiÒn trong t¬ng lai vµ ®Æc biÖt lµ thêi ®iÓm vµ møc ®é ch¾c ch¾n cña viÖc t¹o ra c¸c luång tiÒn vµ c¸c kho¶n tö¬ng ®ö¬ng tiÒn. C¸c yÕu tè cã liªn quan trùc tiÕp tíi viÖc x¸c ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh lµ Tµi s¶n, Nî ph¶i tr¶ vµ Vèn chñ së h÷u. Nh÷ng yÕu tè nµy ®îc ®Þnh nghÜa nh sau: a/ Tµi s¶n: Lµ nguån lùc do doanh nghiÖp kiÓm so¸t vµ cã thÓ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai. b/ Nî ph¶i tr¶: Lµ nghÜa vô hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch vµ sù kiÖn ®· qua mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n tõ c¸c nguån lùc cña m×nh. c/ Vèn chñ së h÷u: Lµ gi¸ trÞ vèn cña doanh nghiÖp, ®îc tÝnh b»ng sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ Tµi s¶n cña doanh nghiÖp trõ (-) Nî ph¶i tr¶. Tµi s¶n Lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai cña mét tµi s¶n lµ tiÒm n¨ng lµm t¨ng nguån tiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn cña doanh nghiÖp hoÆc lµm gi¶m bít c¸c kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra. Lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai cña mét tµi s¶n ®îc thÓ hiÖn trong c¸c trêng hîp: a/ §öîc sö dông mét c¸ch ®¬n lÎ hoÆc kÕt hîp víi c¸c tµi s¶n kh¸c trong s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó b¸n hay cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng;
 3. b/ §Ó b¸n hoÆc trao ®æi lÊy tµi s¶n kh¸c; c/ §Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶; d/ §Ó ph©n phèi cho c¸c chñ së h÷u doanh nghiÖp. Tµi s¶n ®îc biÓu hiÖn díi h×nh th¸i vËt chÊt nhµ xöëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt tö, hµng ho¸ hoÆc kh«ng thÓ hiÖn döíi h×nh th¸i vËt chÊt nhö b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ nhng ph¶i thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai vµ thuéc quyÒn kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cña doanh nghiÖp cßn bao gåm c¸c tµi s¶n kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nhng doanh nghiÖp kiÓm so¸t ®îc vµ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai, nh tµi s¶n thuª tµi chÝnh; hoÆc cã nh÷ng tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp vµ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai nhng cã thÓ kh«ng kiÓm so¸t ®îc vÒ mÆt ph¸p lý, nh bÝ quyÕt kü thuËt thu ®îc tõ ho¹t ®éng triÓn khai cã thÓ tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn trong ®Þnh nghÜa vÒ tµi s¶n khi c¸c bÝ quyÕt ®ã cßn gi÷ ®îc bÝ mËt vµ doanh nghiÖp cßn thu ®îc lîi Ých kinh tÕ. Tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh tõ c¸c giao dÞch hoÆc c¸c sù kiÖn ®· qua, nh gãp vèn, mua s¾m, tù s¶n xuÊt, ®îc cÊp, ®îc biÕu tÆng. C¸c giao dÞch hoÆc c¸c sù kiÖn dù kiÕn sÏ ph¸t sinh trong t¬ng lai kh«ng lµm t¨ng tµi s¶n. Th«ng thêng khi c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh sÏ t¹o ra tµi s¶n. §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng t¹o ra lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai th× kh«ng t¹o ra tµi s¶n; HoÆc cã trêng hîp kh«ng ph¸t sinh chi phÝ nhng vÉn t¹o ra tµi s¶n, nh vèn gãp, tµi s¶n ®îc cÊp, ®îc biÕu tÆng.
 4. Nî ph¶i tr¶ Nî ph¶i tr¶ x¸c ®Þnh nghÜa vô hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp khi doanh nghiÖp nhËn vÒ mét tµi s¶n, tham gia mét cam kÕt hoÆc ph¸t sinh c¸c nghÜa vô ph¸p lý. ViÖc thanh to¸n c¸c nghÜa vô hiÖn t¹i cã thÓ ®îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu c¸ch, nh: a/ Tr¶ b»ng tiÒn; b/ Tr¶ b»ng tµi s¶n kh¸c; c/ Cung cÊp dÞch vô; d/ Thay thÕ nghÜa vô nµy b»ng nghÜa vô kh¸c; ®/ ChuyÓn ®æi nghÜa vô nî ph¶i tr¶ thµnh vèn chñ së h÷u. Nî ph¶i tr¶ ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch vµ sù kiÖn ®· qua, nh mua hµng ho¸ cha tr¶ tiÒn, sö dông dÞch vô cha thanh to¸n, vay nî, cam kÕt b¶o hµnh hµng ho¸, cam kÕt nghÜa vô hîp ®ång, ph¶i tr¶ nh©n viªn, thuÕ ph¶i nép, ph¶i tr¶ kh¸c. Vèn chñ së h÷u Vèn chñ së h÷u ®îc ph¶n ¶nh trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, gåm: vèn cña c¸c nhµ ®Çu t, thÆng d vèn cæ phÇn, lîi nhuËn gi÷ l¹i, c¸c quü, lîi nhuËn cha ph©n phèi, chªnh lÖch tû gi¸ vµ chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n.
 5. a/ Vèn cña c¸c nhµ ®Çu tö cã thÓ lµ vèn cña chñ doanh nghiÖp, vèn gãp, vèn cæ phÇn, vèn Nhµ níc; b/ ThÆng dö vèn cæ phÇn lµ chªnh lÖch gi÷a mÖnh gi¸ cæ phiÕu víi gi¸ thùc tÕ ph¸t hµnh; c/ Lîi nhuËn gi÷ l¹i lµ lîi nhuËn sau thuÕ gi÷ l¹i ®Ó tÝch luü bæ sung vèn; d/ C¸c quü nhö quü dù tr÷, quü dù phßng, quü ®Çu t ph¸t triÓn; ®/ Lîi nhuËn chua ph©n phèi lµ lîi nhuËn sau thuÕ chua chia cho chñ së h÷u hoÆc ch- ua trÝch lËp c¸c quü; e/ Chªnh lÖch tû gi¸, gåm: + Chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng; + Chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh khi doanh nghiÖp ë trong níc hîp nhÊt b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c ho¹t ®éng ë níc ngoµi sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ kÕ to¸n kh¸c víi ®¬n vÞ tiÒn tÖ kÕ to¸n cña doanh nghiÖp b¸o c¸o. g/ Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n lµ chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n víi gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhµ níc, hoÆc khi ®a tµi s¶n ®i gãp vèn liªn doanh, cæ phÇn. Doanh thu: Chi phí:
 6. Ñaùp aùn
 7. Haõy trình baøy muïc ñích cuûa chuaån möïc chung? Nguyeân taéc keá toaùn doàn tích, nguyeân taéc phuø hôïp vaø cho ví duï minh hoïa vieäc thöïc hieän caùc nguyeân taéc naøy? Môc ®Ých cña chuÈn mùc nµy lµ quy ®Þnh vµ híng dÉn c¸c nguyªn t¾c vµ yªu cÇu kÕ to¸n c¬ b¶n, c¸c yÕu tè vµ ghi nhËn c¸c yÕu tè cña b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, nh»m: a/ Lµm c¬ së x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n cô thÓ theo khu«n mÉu thèng nhÊt; b/ Gióp cho doanh nghiÖp ghi chÐp kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n ®· ban hµnh mét c¸ch thèng nhÊt vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò cha ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh»m ®¶m b¶o cho c¸c th«ng tin trªn b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh trung thùc vµ hîp lý; c/ Gióp cho kiÓm to¸n viªn vµ ngêi kiÓm tra kÕ to¸n ®a ra ý kiÕn vÒ sù phï hîp cña b¸o c¸o tµi chÝnh víi chuÈn mùc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n; d/ Gióp cho ngêi sö dông b¸o c¸o tµi chÝnh hiÓu vµ ®¸nh gi¸ th«ng tin tµi chÝnh ®îc lËp phï hîp víi c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n.
 8. Ñaùp aùn Haõy trình baøy vaø giaûi thích caùc yeâu caàu cô baûn ñoái vôùi keá toaùn? Phaân bieät keá toaùn taøi chính vôùi keá toaùn quaûn trò theo caùc giaùc ñoä: ñoái töôïng söû duïng, thôøi gian, tính linh hoaït, tính chính xaùc, phaïm vi, nguyeân taéc keá toaùn, tính phaùp leänh c¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi kÕ to¸n Trung thùc C¸c th«ng tin vµ sè liÖu kÕ to¸n ph¶i ®îc ghi chÐp vµ b¸o c¸o trªn c¬ së c¸c b»ng chøng ®Çy ®ñ, kh¸ch quan vµ ®óng víi thùc tÕ vÒ hiÖn tr¹ng, b¶n chÊt néi dung vµ gi¸ trÞ cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Kh¸ch quan C¸c th«ng tin vµ sè liÖu kÕ to¸n ph¶i ®îc ghi chÐp vµ b¸o c¸o ®óng víi thùc tÕ, kh«ng bÞ xuyªn t¹c, kh«ng bÞ bãp mÐo. §Çy ®ñ
 9. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh liªn quan ®Õn kú kÕ to¸n ph¶i ®îc ghi chÐp vµ b¸o c¸o ®Çy ®ñ, kh«ng bÞ bá sãt. KÞp thêi C¸c th«ng tin vµ sè liÖu kÕ to¸n ph¶i ®îc ghi chÐp vµ b¸o c¸o kÞp thêi, ®óng hoÆc tríc thêi h¹n quy ®Þnh, kh«ng ®îc chËm trÔ. DÔ hiÓu C¸c th«ng tin vµ sè liÖu kÕ to¸n tr×nh bµy trong b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu ®èi víi ngêi sö dông. Ngêi sö dông ë ®©y ®îc hiÓu lµ ngêi cã hiÓu biÕt vÒ kinh doanh, vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh, kÕ to¸n ë møc trung b×nh. Th«ng tin vÒ nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p trong b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®îc gi¶i tr×nh trong phÇn thuyÕt minh. Cã thÓ so s¸nh C¸c th«ng tin vµ sè liÖu kÕ to¸n gi÷a c¸c kú kÕ to¸n trong mét doanh nghiÖp vµ gi÷a c¸c doanh nghiÖp chØ cã thÓ so s¸nh ®îc khi tÝnh to¸n vµ tr×nh bµy nhÊt qu¸n. Trêng hîp kh«ng nhÊt qu¸n th× ph¶i gi¶i tr×nh trong phÇn thuyÕt minh ®Ó ngêi sö dông b¸o c¸o tµi chÝnh cã thÓ so s¸nh th«ng tin gi÷a c¸c kú kÕ to¸n, gi÷a c¸c doanh nghiÖp hoÆc gi÷a th«ng tin thùc hiÖn víi th«ng tin dù to¸n, kÕ ho¹ch. PHAÂN BIEÄT KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH VAØ KEÁ TOAÙN QUAÛN TRÒ
 10. ÑIEÅM KHAÙC NHAU GIAÙC ÑOÄ KT TAØI CHÍNH KTQUAÛN TRÒ 1.Ñoái töôïng söû duïng Nhaø ñaàu tö, chuû nôï Nhaø quaûn trò Cô quan Thueá Nhaø quaûn trò 2. Thôøi gian Phaûn aùnh quaù khöù. Phaûn aùnh töông lai. 3. Tính linh hoaït Ít linh hoaït. Raát linh hoaït. 4. Tính chính xaùc Chính xaùc. Ít chuù troïng tính chính xaùc. 5. Phaïm vi Toaøn doanh nghieäp. Töøng boä phaän rieâng leû cuûa doanh nghieäp. 6. Nguyeân taéc keá toaùn Tuaân thuû. Khoâng tuaân thuû. 7. Tính phaùp leänh Coù tính phaùp leänh. Khoâng coù tính PL.
 11. ÑIEÅM GIOÁNG NHAU 1. Caû hai ñeàu naèm trong moät heä thoáng thoâng tin keá toaùn, keá toaùn quaûn trò söû duïng caùc soá lieäu ghi cheùp haøng ngaøy cuûa keá toaùn taøi chính coù boå sung theâm ñeå xaây döïng heä thoáng thoâng tin keá toaùn quaûn trò. 2. Caû hai ñeàu lieân quan ñeán vaán ñeà traùch nhieäm vaø quaûn lyù.