176 câu hỏi ôn tập Trắc nghiệm ngân hàng

pdf 38 trang nguyendu 9080
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "176 câu hỏi ôn tập Trắc nghiệm ngân hàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdf176_cau_hoi_on_tap_trac_nghiem_ngan_hang.pdf

Nội dung text: 176 câu hỏi ôn tập Trắc nghiệm ngân hàng

 1. s bao ê ă ? Hơn 100 *Hơn 200 Hơn 300 Hơn 400 a a bao ê ă ? * n 100 n 200 n 200 n 00 bao ê ă ? n 0 * n 0 n 0 n 0 a o o cao o? Singapore – Lan *Singapore – Malayxia – n Indonesia – n ă a a ca ê o o a a o? ingapore *
 2. n n n ê b b ă *Chuyên môn n n ă o o ê ê b ê *Chuyên môn n n o ê ê ph ? n n * n ê o ? n * Công khai
 3. ê ă a a ? n * n n n n thêm b ê ? n n n n n n n n n n n n * n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n a o o o o ? n 1 4 n n n n n 1986 * n n n 1 4 n n n n n n n n n n n n n 1 n 1 n n n n n 1986 n 1 4 n n 1 ê a ? n n n ơn n n * n n n n n ơn n n
 4. n ơn n n ơn n n ê a ? n n n n ơ n ơn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n * n n n n ơ n ơn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n ê a ? n n n n n n n n ơ n n n ơ n n n n n n n n n n ơn n n n n n n n * ơn n n o ? n n * n n
 5. n n o o ? * n n n n n n n n n n ơn n n n n n n n ơn n n n n n n n n n n n ơn n n o o a ba o a b ? n n n n * n n n n n ơ n n ơn n n n n n n n ơn n n bao o o? n n n n n n n * n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n ? n n n
 6. n n n n n n n n n n n * n n n n n n ? * n n n n n n H n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n o o? n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n ơn n n n ơn * n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n ơn n n n ơn n n n n n n n n bao ê ê 1 2 3 *4 bao ê ê a ?
 7. 2 *3 4 5 o? n n n n n n n n n n n * n n n n n n o ? 1 n *2 n 3 n 4 n o o ? 1 *2 3 4 a a o ê a o o? ơn * n n ơn
 8. a a o o a o o b a ao o o b a? n n * n n n C ba ê a a o * n a b b a o o n * n n a ? 4 5 6 *7 a a a o a o ? n
 9. * n a a a a X n * n n o a a ê b a o ê o? n * n o a a ă ? * ơn n ơn ơn ơn n Câu a ? Hai Ba * n o b b a
 10. * n o o o a n * a o b * n a a ? *Hai Ba n Câu 42: Ba a ? Hai *Ba n o a o Mua
 11. n * n o ? *Hai Ba n o ê o o ao oa a a b o o? n n * n n o a o o? 2 3 4 *5 o o o o ? *1 2 3 4 o o ?
 12. 2 3 *4 5 o a o ? 2 *3 4 5 b a o a o o b a a ? 2 3 *4 5 Câu 5 ao o a bê b b bê a a a a * n a a ê a a o ă a b ê n * n Công khai
 13. ? 5 6 7 *8 b o a ê a o ê bao b ? 7 8 9 *10 a ? 4 5 *6 7 a ? 2 3 *4 5 ê o ? 3 4
 14. *5 6 a a SDTNVHQN? 2 2 1 2 2 *2 3 ê a a n * n n ng ê o a a b a o * ơn ê a a a b o a o o b ă ê a bao ê n
 15. * n ê o a * n n a b ? 3 4 5 *6 a ? *2 3 4 5 b b a b ao ê a ? 2 3 *4 5 b a b a o o a a ?
 16. n * a a a o a ê b b a a b ê o o b b n n * n Cung khôn n b ao a ê a ? 2 *3 4 5 a b a a o a ? *3 4 5 6 b b ? *2 3
 17. 4 5 o a a ă ă o b a ? 2 *3 4 5 a o ? 5 6 7 *8 a o ? 8 *9 10 11 Câu a a 2 *3 4 5 b ? 3 4
 18. 5 *6 ă o o a o b ? *2 3 4 5 ă o a a 2 *3 4 5 ă o o b ê ? 2 3 4 *5 b a ê Trung gian Trung tâm * n n b o oa b n
 19. n * n Câu 81: b o a b oa n Nâng cao * Câu ă a ao ă o o oa o b *H n o a ê ê ? n n n H * n n a o a b ? 2 3 4 *5
 20. o ? 2 *3 4 5 a ê ê o? n n n * ơn n n a a o? Vt = Ft/(1 + i)^t Vn = Ft/(1 + i)^t Vi = Ft/(1 + i)^t *Vo = Ft/(1 + i)^t a b o? *V = I x YP Vt = I x YP Vn = I x YP Vo = I x YP a b o ă o? Vt = I1/(i – k) Vn = I1/(i – k) Vi = I1/(i – k) *Vo = I1/(i – k)
 21. a b ? 3 *4 5 6 ? *3 4 5 6 ê b xây o ê b b ê a a b o b o o ê b b ê a a b o b o a o a o a o? n * n a b ? 2 3 4 *5 o o a ? n n
 22. n ơn * ơn n n ? *2 3 4 5 a ê a o o n *H n n n a o o a a ê Chia n *Nhân a ao b a ba n n n n *H n n
 23. ơng lai *H n n n o bê o o ê a ? 2 *3 4 5 o ? *2 3 4 5 ? *2 3 4 5 ? 3 4 *5 6 b a ê ? 2
 24. 3 4 *5 Câ b ? 2 3 4 *5 ? 2 *3 4 5 b bao b ? 4 5 *6 7 b ? 4 5 6 *7 o ? 2 3
 25. *4 5 ê b o o b ă b b ? 7 8 9 *10 b ? 2 3 *4 5 o o o b a o ? 3 *4 5 6 o o b a o ? 2 *3 4 5 o ă a b b a o ? 2
 26. 3 4 *5 o b a o ? 2 3 4 *5 a b o ê o a ? 6 7 *8 9 b o ? 3 *4 5 6 b o ? *4 5 6 7
 27. b b o o ? 2 *3 4 5 b o ? 2 *3 4 5 ê b o b b a b a b o n * ao a b a b o a a o o kinh doanh n n * n n ao o ê a b o oa o a b Phân chia
 28. * n n n ao o ? ao ă a b X H * n n n n n b bao a ă a ă o ao bao ê ? *40% (20% x 2) 60% (30 x 2) 20% (10% x 2) 80% (40% x 2) ao o ? ao o ă o ă aob o * n n n n b a b ? 2 *3
 29. 4 5 a ê ê o? n * n ơn Câu 12 ? 2 3 *4 5 b a b o ba o o? a b ê o * n b a b o ă ba a b o? a b *Nhân
 30. Chia n b a b o ba b a b o? a b b b Nhân Chia * n b b ? 4 5 *6 7 o o a b o o ă b o ê * n Sai ă ă b ê ê a o a o a ba * n Sai a b o o a ê
 31. ê a * n Sai a a ê ê a o n *Sai ă b o ê b o o bê b ê a n *Sai a a b ê o a bê a a bê b b o ao a b a o b * n Sai a a o ă a b ao a o n *Sai ê ba a oa o o b o o o a a oa
 32. * n Sai ê ê ê o ê ê ê o * n Sai ê b o ê ao ê a ao b o o o a * n Sai ê b o ê b o o ê * n Sai ê ă ê o a o o a a * n Sai ê a a a a o o ê ê a ao
 33. n *Sai ê a o ê ê ê a ê a a * n Sai o a ê ê o ê b ê b a ê * n Sai oa ê a o ê o ă ê * n Sai ê b a oa ê * n Sai ê o * n Sai Câu 152: Kh a ê b ê o
 34. * n Sai oa ê a a b o o o * n Sai o o ă b o oa ê a b o a a ê n *Sai ă b o oa b o o bê ba b ê a * n Sai a oa oa ba * n Sai
 35. oa b b o oa a o o h kinh doanh * n Sai oa – – ă o – * n Sai o bao oa a – – a a * n Sai a oa o ă b o oa * n Sai oa oa o o b b ao a o oa * n Sai oa a a oa b a bê o oa o ao ă
 36. o a ê * n Sai a oa o a b a a ao * n Sai oa ao o oa o a o oa o o ao a * n Sai a ê – oa b o – o a oa bao ê o a oa a oa – a oa b a oa b o a oa b a oa a o * n Sai o a bao o o o oa o a
 37. * n Sai Câu 167: C o ? oa * n Sai o a a a o o o o a * n Sai a o o b o o a n *Sai * n Sai a o o o a oa a o b o o o a * n Sai
 38. a oa o b a o oa ê a o o a a oa * n Sai o oa a ê a a o a a oa b o n *Sai oa a ê oo ă b o b * n Sai a o a b ê a a o * n Sai