Từ điển Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng

pdf 6 trang nguyendu 24253
Bạn đang xem tài liệu "Từ điển Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdftu_dien_tieng_anh_chuyen_nganh_ngan_hang.pdf

Nội dung text: Từ điển Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng

  1. Library of Banking Students VOCABULARIES 1. Crossed cheque (n) : Séc thanh toán bằng chuyển khoảng a cheque that has two line across ot to show that it can only be paid into a bank account and not exchanged for cash 2. Open cheque (n) : Séc mở 3. Bearer cheque (n) : Séc vô danh 4. Draw (v) : rút 5. Drawee (n) : ngân hàng của người ký phát bank or person asked to make a payment by a drawer 6. Drawer (n) Payer : người ký phát (Séc) person who write a cheque and instructs a bank to make payment to another person 7. Payee (n) : người đươc thanh toán 8. Bearer (n) : người cầm (Séc) Person who receive money from some one or whose name is on a cheque 9. In word : (tiền) bằng chữ 10. In figures : (tiền) bằng số 11. Cheque clearing : sự thanh toán Séc 12. Counterfoil (n) : cuống (Séc) a piece of paper kept after writing a cheque as a record of the deal which has taken place 13. Voucher (n) : biên lai, chứng từ 14. Encode (v) : mã hoá 15. Sort code (n) : Mã chi nhánh Ngân hàng 16. Codeword (n) : ký hiệu (mật) 17. Decode (v) : giải mã (understand the mean of the message writen in code) 18. Pay into : nộp vào 19. Proof of indentify : bằng chứng nhận diện 20. Authorise (v) : cấp phép Authorisation (n) 21. Letter of authority : thư uỷ nhiệm 22. Account holder (n) : chủ tài khoản 23. Expiry date : ngày hết hạn date on which a document is no longer valid 24. ATMs Automatic Teller Machine 25. BACS : dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng The Bankers Automated Clearing Service 26. CHAPS : hệ thống thanh toán bù trừ tự động 1
  2. Library ofThe Banking Clearig House Automated P aymentStudents System 27. EFTPOS : máy chuyển tiền điện tử lại điểm bán hàng Electronic Funds Transfer at Point Of Sale 28. IBOS : hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng 29. PIN Personal Identification Number 30. SWIFT : Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications 31. GIRO : hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng 32. BGC : ghi có qua hệ thống GIRO Bank GIRO Credit 33. Magnetic (adj) : từ tính Magnetic Stripe : dải băng từ 34. Reconcile (v) : bù trừ, điều hoà 35. Circulation (n) : sự lưu thông Circulate (v) movement of money round a country 36. Clear (v) : thanh toán bù trừ make payment of a cheque through the system Clearing bank (n) : ngân hàng tham gia thanh toán bù trừ Clearing house (n) : trung tâm thanh toán bù trừ central office where clearing bank exchange cheques 37. Honour (v) : chấp nhận thanh toán 38. Refer to drawer (n) : viết tắc là R.D: “Tra soát người ký phát” 39. Non-card instrument : phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 40. Present (v) : xuất trình, nộp 41. Outcome (n) : kết quả 42. Debt (n.) : khoản nợ 43. Debit (v) : ghi nợ (money which a company owes) 44. Debit balance : số dư nợ balance in an account showing that the company owes more money than in has receuved 45. Direct debit : ghi nợ trực tiếp 46. Deposit money : tiền gửi 47. Give credit : cấp tín dụng 48. Illegible (adj) : không đọc được 49. Bankrupt Bust : vỡ nợ, phá sản 50. Make out (v) : ký phát, viết (Séc) 51. Banker (n) : người của ngân hàng 52. Place of cash : nơi dùng tiền mặt 53. Obtain cash : rút tiền mặt 54. Cashpoint : điểm rút tiền mặt 2
  3. Library55. Make payment of: raBanking lệnh chi trả Students 56. Subtract (n) : trừ 57. Plastic money (n) : tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng) 58. Sort of card : loại thẻ 59. Plastic card (n) : thẻ nhựa 60. Charge card : thẻ thanh toán plastic card issued by a shop and used by customers when buying sth that they will pay later 61. Smart card (n) : thẻ thông minh small plastic card with an electronic chip tha record and remember information 62. Cash card (n) : thẻ rút tiền mặt (card use to obtain money from cash dispensers) 63. Cheque card (n) : thẻ Séc 64. Bank card (n) : thẻ ngân hàng 65. Cardholder (n) : chủ thẻ 66. Shareholder (n) : cổ đông (person who owns shares in a company) 67. Dispenser (n) : máy rút tiền tự động machine which gives out money when a special card is inserted and instructions given 68. Statement (n) : sao kê (tài khoản) (list showing amounts of money paid, received, owing & their tota)l Mini-statement (n) : tờ sao kê rút gọn 69. Cashier (n) : nhân viên thu, chi tiền (ở Anh) 70. Teller (n) cashier : người máy chi trả tiền mặt 71. Withdraw (v) : rút tiền mặt Withdrawal (n) 72. Deduct (v) : trừ đi, khấu đi 73. Tranfer (v) : chuyển Transaction (n) : giao dịch Transmit (v) : chuyển, truyền 74. Dispense (v) : phân phát, ban 75. Terminal (n) : máy tính trạm computer screen and key board connected to a computer system 76. Reveal (v) : tiết lộ 77. Maintain (v) : duy trì, bảo quản 78. Make available : chuẩn bị sẵn 79. Refund (v) : trả lại (tiền vay) 80. Constantly (adv) : không dứt, liên tục 81. In effect : thực tế 82. Retailer (n) : người bán lẻ 83. Commission (n) : tiền hoa hồng 84. Premise (n) : cửa hàng 3
  4. Library85. Due (adj) of: đếnBankingkỳ hạn Students 86. Records : sổ sách 87. Pass (v) : chấp nhận , chuyển qua 88. Swipe (v) : chấp nhận 89. Reader (n) : máy đọc 90. Get into (v) : mắc vào, lâm vào 91. Overspend (v) : xài quá khả năng 92. Adminnistrative cost : chi phí quản lý 93. Processor (n) : bộ xử lí máy tính 94. Central switch (n) : máy tính trung tâm 95. In order : đúng quy định 96. Standing order (n) SO : uỷ nhiệm chi 97. Interest-free : không phải trả lãi 98. Collect (v) : thu hồi (nợ) 99. Check-out till (n) : quầy tính tiền 100. Fair (adj) : hợp lý 101. Subsidise : phụ cấp, phụ phí 102. Cost (n) : phí 103. Limit (n) : hạn mức Credit limit : hạn mức tín dụng 104. Draft (n) : hối phiếu 105. Overdraft (n) : sự rút vượt quá số dư, dự thấu chi 106. Grovelling (adj) : luồn cúi, biết điều 107. Remittance (n) : sự chuyển tiền 108. Quote : trích dẫn 109. Reference (n) : sự tham chiếu 110. Interest rate (n) : lãi suất 111. Mortgage (n) : nợ thuế chấp 112. Abolish (v) : bãi bỏ, huỷ bỏ 113. Mandate (n) : tờ uỷ nhiệm 114. Out going (n) : khoản chi tiêu amount of money spent; espenditures 115. Remission (n) : sự miễn giảm 116. Remitter (n) : người chuyển tiền 117. Leaflet (n) : tờ bướm (quảng cáo) 118. Orginator (n) : người khởi đầu person or company initiating a banking transaction 119. Consumer (n) : người tiêu thụ 120. Regular payment : thanh toán thường kỳ 4
  5. Library121. Billing cost of: chiBanking phí hoá đơn Students 122. Insurance (n) : bảo hiểm 123. Doubt (n) : sự nghi ngờ 124. Excess amount (n) : tiền thừa 125. Creditor (n) : người ghi có (bán hàng) person or business to whom another person or business owes money 126. Efficiency (n) : hiệu quả 127. Cash flow (n) : lưu lượng tiền 128. Inform : báo tin 129. On behalf : nhân danh 130. Achieve (v) : đạt được 131. Budget account application : giấy trả tiền làm nhiều kì 132. Reverse (n) : ngược lại 133. Break (v) : phạm, vi phạm 134. Exceed (v) : vượt trội 135. VAT Reg. No : mã số thuế VAT 136. Originate (v) : khởi đầu 137. Settle (v) : thanh toán 138. Trace (v) : truy tìm 139. Carry out (v) : tiến hành 140. Intermediary (n) : người làm trung gian (person who is a link between two parties) 141. Correspondent (n) : ngân hàng có quan hệ đại lý 142. Telegraphic transfer : chuyển tiền bằng điện tín 143. Instant cash transfer : chuyển tiền ngay tức thời 144. Mail transfer : chuyển tiền bằng thư 145. Absolute security (n) : an toàn tuyệt đối 146. Straighforward (adj) : đơn giản, không rắc rối 147. Boundary (n) : biên giới 148. Reliably (a) : chắc chắn, đáng tin cậy 149. Domestic : trong nước, nội trợ 150. Significantly (adv) : một cách đáng kể 151. Local currency (n) : nội tệ 152. Generous (adj) : hào phóng 153. Counter (v) : quầy (chi tiền) 154. Long term (n) : lãi 155. Top rate : lãi suất cao nhất 156. Headline (n) : đề mục (báo, quảng cáo) 157. Free banking : không tính phí dịch vụ ngân hàng 5
  6. Library158. Generous term of: đBankingiều kiện hào phóng Students 159. Current account (n) : tài khoản vãng lai 160. Recapitulate (v) : tóm lại, tóm tắt lại 161. Security courier services : dịch vụ vận chuyển bảo đảm 162. Beneficiary (n) : người thụ hưởng (person who received money or advantage from st) 163. First class : phát chuyển nhanh 164. Upward limit (n) : mức cho phép cao nhất maximum permissible amount (# downward limit) 165. Facility (n) : phương tiện 166. Gateway (n) : cổng máy tính 167. Outward payment (n) : chuyển tiền đi 168. Inward payment (n) : chuyển tiền đến 169. Accompany (v) : đi kèm 170. Interface (n) : giao diện 171. Non-profit : phi lợi nhuận 172. Operating cost : chi phí hoạt động 173. Documentary credit : tín dụng thư 174. Entry (n) : bút toán 175. Meet (v) : thanh toán 176. Capital expenditure : các khoản chi tiêu lớn 177. Home banking : dịch vụ ngân hàng tại nhà 178. Remote banking : dịch vụ ngân hàng từ xa 179. Day-to-day : thường ngày 180. Manipulate (v) : thao tác 181. Recovery : sự đòi lại được (nợ) 182. Adaptor (n) : thiết bị tiếp trợ 183. Periodically (adv) : thường kỳ 184. Dependant (n) : người sống dựa người khác 185. Grant (v) : chất thuận 186. Inefficient (adj) : không hiệu quả 187. Debate (n) : cuộc tranh luận 188. Pros-and-cons (n) : những ý kiến tán thành và phản đối 189. Isolate (v) : cách ly, cô lập 190. Power failure : cúp điện 191. Attention to : chú ý tới 192. Spot (v) : tìm ra, nhận ra 193. Grab (v) : tóm, vô 6