Tín dụng ngân hàng 1 - Chương 4: Các sản phẩm tín dụng

ppt 29 trang nguyendu 6560
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tín dụng ngân hàng 1 - Chương 4: Các sản phẩm tín dụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • ppttin_dung_ngan_hang_1_chuong_4_cac_san_pham_tin_dung.ppt

Nội dung text: Tín dụng ngân hàng 1 - Chương 4: Các sản phẩm tín dụng

 1. CHƯƠNG 4 CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG (bài giảng dành cho các lớp chuyên ngành) TS.Lê Thị Hiệp Thương Trường Đại học Ngân hàng TP HCM
 2. Nội dung 1. nghiệp vụ chiết khấu 2.nghiệp vụ bao thanh toán 3. nghiệp vụ cho vay 4. nghiệp vụ cho thuê tài chính 5. nghiệp vụ bảo lãnh 7/13/2021 2
 3. 4-1 Nghiệp vụ chiết khấu Mô tả Khách hàng Ngân hàng 2 3 1 5 4 Người thụ lệnh 7/13/2021 3
 4. Nghiệp vụ chiết khấu Đối tượng chiết khấu Thương phiếu Kỳ phiếu, trái phiếu sắp tới hạn thanh tóan của các tổ chức tín dụng Tín phiếu, trái phiếu sắp tới hạn thanh tóan của chính phủ/ chính quyền địa phương 7/13/2021 4
 5. Nghiệp vụ chiết khấu Các đặc trưng cơ bản Rủi ro trong nghiệp vụ CK So sánh với các nghiệp vụ khác 7/13/2021 5
 6. 4-2 nghiệp vụ bao thanh toán Khái niệm Điều kiện Tiện ích Kỹ thuật cấp So sánh với các nghiệp vụ khác 7/13/2021 6
 7. Khái niệm bao thanh toán: ”Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng ngắn hạn của tổ chức tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá đã được bên bán hàng và bên mua hàng thoả thuận trong hợp đồng mua, bán hàng”. 7/13/2021 7
 8. 7 5 4 ĐƠN VỊ 1 BÊN BÁN HÀNG BAO THANH TOÁN 2 3 6 BÊN MUA HÀNG 7/13/2021 QUY TRÌNH BAO TT 8
 9. Đối với doanh nghiệp bán hàng: doanh nghiệp bán hàng có thêm một kênh huy động vốn, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. giảm sự phụ thuộc vào các khoản vay Ngân hàng.Doanh số bán hàng càng cao thì khoản ứng trước càng nhiều. Tránh được rủi ro từ việc thu nợ . Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc theo dõi, thu hồi khoản phải thu. Nâng cao tính cạnh tranh trong doanh nghiệp, Ngăn chặn được rủi ro tỷ giá 7/13/2021 9
 10. Đối với DN mua hàng: Tăng sức mua của doanh nghiệp mà không cần sử dụng các hạn mức tín dụng sẵn có của doanh nghiệp. Có thể mua hàng không qua việc mở thư tín dụng (L/C). Có thể chào mua hàng với điều khoản thanh toán hấp dẫn. 7/13/2021 10
 11. Đối với bao thanh toán XK: Dịch vụ bao thanh toán quốc tế sẽ làm thay toàn bộ phần việc của nhà xuất khẩu trong thanh toán với nhà nhập khẩu. Nếu không thanh toán được với bên mua, ngân hàng làm dịch vụ này sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ cho bên bán. Vì vậy, dịch vụ bao thanh toán được xem như dịch vụ bảo hiểm trong thanh toán. 7/13/2021 11
 12. Đối với nhà NK: Đối với nhà nhập khẩu, dịch vụ BTT tạo điều kiện cho họ có thể mua hàng với phương thức thanh toán trả chậm (ghi sổ), không cần phải sử dụng các nguồn tín dụng khác, do đó tránh được các thủ tục, chi phí xin vay, bảo lãnh hay ký quỹ mở L/C nếu thanh toán quốc tế. Ngoài ra, nhà nhập khẩu cũng có thể coi đơn vị BTT như một kênh thông tin tham khảo quan trọng về năng lực sản xuất, cung ứng hàng hoá của người7/13/2021 xuất khẩu. 12
 13. 4.3- Cho vay Cho vay là hình thức cấp tín dụng bằng tiền của ngân hàng mà trong đó ngân hàng cấp một mức dư nợ nhất định cho khách hàng sử dụng trong một thời hạn nhất định 7/13/2021 13
 14. Đặc trưng Vốn tín dụng dưới hình thái giá trị là tiền Mang tính ứng trước Không bị giới hạn bởi qui mô và thời gian Có độ rủi ro cao → yêu cầu khi vay phải có phương án → yêu cầu tính hiệu quả và khả thi của phương án 7/13/2021 14
 15. Các phương thức cho vay Cho vay từng lần Cho vay theo hạn mức tín dụng Cho vay theo dự án Cho vay hợp vốn Cho vay trả góp Cho vay theo HMTD dự phòng Cho vay thông qua phát hành thẻ tín dụng Cho vay theo hạn mức thấu chi 7/13/2021 15
 16. 4.4 Cho thuê tài chính Các bên tham gia 8 7b 1 7a 2 6 3 5 4 7/13/2021 16
 17. Cho thuê tài chính Các đặc trưng Quyền sở hữu tài sản được chuyển giao khi chấm dứt thời hạn hợp đồng Hợp đồng có qui định quyền chọn mua Thời hạn hợp đồng bằng phần lớn thời gian họat động của tài sản Hiện giá của các khỏan tiền thuê lớn hơn hoặc gần bằng giá trị của TS cho thuê 7/13/2021 17
 18. Cho thuê tài chính Lợi ích của NV cho thuê tài chính Các hình thức cho thuê tài chính Cho thuê 3 bên (net lease) Cho thuê 2 bên 7/13/2021 18
 19. 4-5.BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Khái niệm Bảo lãnh ngân hàng là việc ngân hàng cam kết với bên thứ ba về việc thực hiện thay cho khách hàng của mình trong trường hợp khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ đã cam kết đối với bên thứ ba 7/13/2021 19
 20. CÁC BÊN THAM GIA SƠ ĐỒ 2 NGÂN HÀNG KHÁCH HÀNG 3 1 BÊN BÊN BẢO BÊN THỨ BA ĐƯỢC LÃNH BẢO LÃNH NGUỜI THỤ HƯỞNG 7/13/2021 20
 21. Đặc trưng Là nghiệp vụ ngoại bảng Làm chức năng pháp lý Là công cụ bảo đảm trong các giao dịch Là hình thức tài trợ vốn 7/13/2021 21
 22. CÁC LỌAI BẢO LÃNH CĂN CỨ VÀO BẢN CHẤT CỦA BẢO LÃNH CĂN CỨ VÀO PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH CĂN CỨ VÀO ĐIỀU KIỆN THANH TÓAN CĂN CỨ VÀO MỤC ĐÍCH BẢO LÃNH 7/13/2021 22
 23. CĂN CỨ VÀO BẢN CHẤT CỦA BẢO LÃNH BẢO LÃNH ĐỒNG NGHĨA VỤ Qui tắc đồng phạm vi Nghĩa vụ bổ sung BẢO LÃNH ĐỘC LẬP Qui tắc độc lập Tính hòan tòan phù hợp 7/13/2021 23
 24. CĂN CỨ VÀO PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH Bảo lãnh trực tiếp NH 3b BẢO NH THÔNG LÃNH BÁO –PHÁT 3a HÀNH 2 3b BÊN 1 THỤ HƯỞNG KH ĐƯỢC BL 7/13/2021 24
 25. CĂN CỨ VÀO PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH Bảo lãnh gián tiếp NH PHÁT 3 HÀNH 2 4 BÊN 1 THỤ HƯỞNG KH ĐƯỢC BL 7/13/2021 25
 26. CĂN CỨ VÀO PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH ĐỒNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 1 KHÁCH HÀNG NGÂN HÀNG ĐẦU MỐI NGÂN 1 HÀNG 2 BÊN THỤ HƯỞNG NGÂN HÀNG 3 7/13/2021 26
 27. CĂN CỨ VÀOĐIỀU KIỆN THANH TÓAN Bảo lãnh theo yêu cầu Bảo lãnh kèm chứng từ Bảo lãnh kèm phán quyết của trọng tài hoặc tòa án 7/13/2021 27
 28. Căn cứ vào mục đích Bảo lãnh vay vốn Bảo lãnh hòan tạm ứng Bảo lãnh trả chậm (thanh tóan) Bảo lãnh chậm trả thuế Bảo lãnh vay ngân hàng khác Bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng Bảo lãnh tham gia đấu thầu 7/13/2021 28
 29. So sánh các sản phẩm Chiết khấu với bao thanh toán Cho vay với chiết khấu Cho vay với bảo lãnh Cho vay với cho thuê tài chính 7/13/2021 29