Đề thi tuyển dụng Kế toán của Agribank

pdf 3 trang nguyendu 15431
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển dụng Kế toán của Agribank", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_dung_ke_toan_cua_agribank.pdf

Nội dung text: Đề thi tuyển dụng Kế toán của Agribank

  1. Đề thi k ế toán c ủa Agribank 2008 Đề s ố 4 Ph ần 1 Lý thuy ết (4 điểm) 1. Phân lo ại tài kho ản k ế toán ngân hàng th ươ ng m ại (2 đ) 2. Trình bày tác động c ủa s ự phát tri ển công ngh ệ thông tin đế n công tác k ế Toán giao d ịch gi ữa ngân hàng th ươ ng m ại v ới khách hàng và công tác k ế toán giao d ịch gi ữa các đơn v ị ngân hàng (2 đ) Ph ần bài 2 Bài t ập (6 đ) Bài 1 ( 4 đ) Các nghi ệp v ụ k ế toán sau đây đã được x ử lý đúng ch ưa? N ếu sai sót hãy trình bày cách điều ch ỉnh. Câu 1.1 (1 đ) Khi phát hành thêm 100.000 c ổ phi ếu b ổ sung v ới giá bán 120.000 đ cao h ơn mệnh giá 100.000, k ế toán đã l ập ch ứng t ừ h ạch toán: Nợ TK ti ền m ặt (1011) 12 t ỷ Có TK v ốn điều l ệ (601) 10 t ỷ Có TK Qu ỹ d ự tr ữ b ổ sung V ốn điều l ệ (611) 2 t ỷ Câu 1.2 (1 đ) Khách hàng đến g ửi ti ền ti ết ki ệm đúng ngày d ự tr ả lãi c ủa Ngân hàng (d ự thu, d ự tr ả hàng tháng). S ố ti ền khách hàng g ửi vào NH là 200 tr, k ỳ h ạn 6t, lãi su ất 1%/tháng, khách hàng n ộp ti ền m ặt. K ế toán l ập ch ứng t ừ h ạch toán: Nợ TK ti ền m ặt (1011) 200 tr Có TK ti ền g ửi ti ết ki ệm(4232) 200 tr Và Nợ TK chi phí tr ả lãi ti ền g ửi (801) 2 tr Có TK Lãi ph ải tr ả cho ti ền g ửi TK (4913) 2tr Câu 1.3 (2 đ) Định k ỳ trích l ập d ự phòng r ủi ro n ợ ph ải thu khó đòi: - T ổng d ự phòng đã trích tính đến đầ u k ỳ :30 t ỷ, trong đó có 25 t ỷ d ự phòng c ụ th ể. - Trong k ỳ, NH đã x ử lý 46 h ợp đồ ng tín d ụng đố i v ới n ợ nhóm 5 (n ợ có kh ả n ăng mất v ốn). S ố d ự phòng đã s ử d ụng để bù đắp t ổn th ất tín d ụng là 6 t ỷ, trong đó 4 t ỷ
  2. dự phòng c ụ th ể. S ố d ự phòng c ụ th ể đã hoàn nh ập là 300 tr - T ổng d ự phòng c ần được trích theo tr ạng thái n ợ cuối k ỳ là 35 t ỷ, trong đó có 28 tỷ d ự phòng c ụ th ể. Kế toán đã l ập ch ứng t ừ và h ạch toán: Nợ TK Chi phí d ự phòng n ợ ph ải thu khó đòi (8822) 10,7 t ỷ Có TK D ự phòng c ụ th ể (2191) 6,7 t ỷ Có TK D ự phòng chung (2192) 4 t ỷ Bài 2 (2 đ) Ngày 30/6/N t ại chi nhánh NH B trên địa bàn thành ph ố Hà N ội, các nghi ệp v ụ kinh t ế sau đây đã phát sinh 1. Bà C đến bán 3.000 EUR. Bà C yêu c ầu g ửi ti ết ki ệm k ỳ h ạn 12 tháng 50 tr VND. S ố còn l ại bà l ấy b ằng ti ền m ặt. 2. Nh ận được l ệnh thanh toán qua H ệ th ống Thanh toán Điện t ử liên ngân hàng IBPS v ề: - UNC 120 tr đồng. Đơn v ị phát hành là Cty R, khách hàng c ủa NH Đầ u t ư và phát tri ển Đà n ẵng. Đơn v ị th ụ h ưởng là công ty S. - UNC 35 tr, tr ả ti ền cho ông K không có tài kho ản t ại NH. 3. T ổ thanh toán bù tr ừ mang v ề: - Séc chuy ển kho ản cùng b ảng kê n ộp séc, s ố ti ền 200 tr. Đơn v ị phát hành séc là cty L. Đơ n v ị th ụ h ưởng là cty M. - B ảng k ết qu ả thanh toán bù tr ừ t ừ NHNN Hà N ội, NH B ph ải thu 375 tr 4. Đánh giá l ại m ột TSC Đ có nguyên giá ban đầu là 200 tr, đã trích hao mòn 50 tr, nay đánh giá l ại v ới nguyên giá 220 tr. Yêu c ầu: X ử lý và h ạch toán các nghi ệp v ụ nêu trên vào TK thích h ợp. Cho bi ết: - Khi định kho ản ch ỉ c ần ho ặc ghi tên TK ho ặc ghi s ố hi ệu TK. - Các ch ứng t ừ NH B ti ếp nh ận đề u đúng đị a ch ỉ, h ợp l ệ, h ợp pháp. - Các TK liên quan đủ ti ền thanh toán. - Các đơ n v ị NH trên địa bàn HN tr ực ti ếp tham gia vào H ệ th ống Thanh toán Điện tử Liên ngân hàng( IBPS) thanh toán qua TK thu h ộ, chi h ộ 5192) - B ỏ qua phí chuy ển ti ền. - T ỷ giá giao d ịch ngày 30/6/N c ủa Nh: EUR/VND = 25.230- 25.295- 25.475
  3. Môn Tin h ọc: Dạng đề tr ắc nghi ệm 50 câu, 60 phút 1. H ỏi v ề word khá nhi ều (20-30 câu), v ề các phím t ắt c ắt dán sao chép, đánh s ố trang, thoát kh ỏi word nh ư th ế nào , s ử d ụng máy in 2. H ỏi v ề Excel thì v ề hàm vlookup, rank, int, mod, 3. H ỏi v ề win (nó cho 3 bi ểu t ượng h ỏi bi ểu t ượng nào trong control panel dùng để thay đổi phông n ền) 4. H ỏi v ề power point (3 câu), trình chi ếu slide thì ấn phím nào (F1,F5 hay cái j) , làm th ế nào để in 4 slide trên 1 trang gi ấy Đề thi Tiếng anh 70 phút, g ồm các ph ần c ụ th ể nh ư sau • Tr ắc nghi ệm • Nghe: 15ph - Cho hình, tranh v ẽ và nghe g ợi ý • Đọc: 25ph - Tìm l ỗi sai, ch ọn t ừ, đọ c hi ểu • T ự lu ận: 150 words 30phút. “Your expected job in nearly future”