Biểu mẫu - Mẫu số 4.2 - Tờ trình duyệt bảo lãnh

doc 2 trang nguyendu 5210
Bạn đang xem tài liệu "Biểu mẫu - Mẫu số 4.2 - Tờ trình duyệt bảo lãnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docbieu_mau_mau_so_4_2_to_trinh_duyet_bao_lanh.doc

Nội dung text: Biểu mẫu - Mẫu số 4.2 - Tờ trình duyệt bảo lãnh

  1. Mẫu số 4.2: , ngày tháng năm BAN/PHÒNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG Số: / TỜ TRÌNH DUYỆT BẢO LÃNH - Căn cứ Giấy đề nghị bảo lãnh (loại bảo lãnh) số ngày / / của khách hàng .; - Căn cứ Đề xuất bảo lãnh (hoặc Báo cáo đề xuất tín dụng đối với bảo lãnh theo món) của Ban/phòng Quan hệ khách hàng số . ngày / / , I. Thông tin về khách hàng: Tên khách hàng: Số CIF: Địa chỉ: II. Thông tin về Hợp đồng tín dụng: - Trường hợp đã xác định hạn mức tín dụng đối với khách hàng: Hợp đồng bảo Còn được sử Hạn mức Đã sử dụng Thời hạn lãnh dụng Số, ngày Từ / / đến / / Cộng - Trường hợp tín dụng theo món: Hợp đồng bảo lãnh Thời hạn Giá trị Đã bảo lãnh Giá trị còn lại Số, ngày Từ / / đến / / III. Ý kiến của Ban/phòng quản trị tín dụng về đề nghị giải ngân/bảo lãnh: 1. Hồ sơ: - Những khoản đủ điều kiện bảo lãnh + Các hồ sơ về bảo lãnh: + Các điều khoản yêu cầu bảo lãnh: . - Những khoản chưa đủ điều kiện bảo lãnh: Lý do: 1
  2. 2. Đề nghị bảo lãnh: - Bảo lãnh cho Khách hàng số tiền: - Hình thức bảo lãnh: - Mục đích: - Người thụ hưởng: . - Thời hạn bảo lãnh: Từ ngày / / đến ngày / / - Phí bảo lãnh: - Biện pháp đảm bảo: - Các điều kiện khác: . Cán bộ QTTD Trưởng phòng QTTD (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN . Ngày tháng năm 200 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 2