Tài chính doanh nghiệp - Bài tập chương 3: Thu nhập nhập từ cổ tức hay vốn đầu tư

doc 15 trang nguyendu 6290
Bạn đang xem tài liệu "Tài chính doanh nghiệp - Bài tập chương 3: Thu nhập nhập từ cổ tức hay vốn đầu tư", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docbai_tap_chuong_3_tai_chinh_doanh_nghiep.doc

Nội dung text: Tài chính doanh nghiệp - Bài tập chương 3: Thu nhập nhập từ cổ tức hay vốn đầu tư

 1. CHƯƠNG III CAÂU HOÛI Caâu 1 trang 27: a. Ñuùng b. Ñuùng. Caâu 2 trang 27: Caùc nhaø ñaàu tö khi mua coå phaàn cuûa moät coâng ty hoï coù theå nhaän ñöôïc thu nhaäp döôùi hìinh thöùc thaëng dö voán ñaàu tö hoaëc thu nhaäp nhaäp töø coå töùc. Tuy nhieân giaù coå phaàn töông lai thì luoân ñöôïc döïa treân doøng thu nhaäp coå töùc. Caâu 3 trang 27: Giaù coå phaàn hieän taïi laø: D1 P1 10 100 P0 = = =109.09 $ 1 r 1 10% Caâu 4 trang 27: Coâng ty khoâng giöõ laïi baát kyø khoaûn thu nhaäp naøo neân tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi= 0, neân g= 0(do g= tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi * ROE) Tyû suaát voán hoùa thò tröôøng: D r = 1 +g =5/40 + 0= 0.125=12.5% P0 Caâu 5 trang 28: Toác ñoä taêng tröôûng laø g= 5% cho ñeán vónh vieãn: D1= 10 $, r=8%. Giaù coå phaàn thöôøng ôû hieän taïi: D1 P0 = = 10/(8%-5%) =333.33 $ r g Caâu 6 trang 28: Toác ñoä taêng tröôûng: g= 5% töø naêm 1 ñeán naêm 4 Töø naêm thöù 5 trôû ñi coâng ty duøng taát caû thu nhaäp ñeå chi traû coå töùc: D1=10 $, r= 8%, EPS= 15 $ Thu nhaäp moãi coå phaàn cuûa coâng ty ñeán naêm thöù 5 seõ laø:15*(1+5%)4 = 18.23 Giaù döï kieán moãi coå phaàn ñeàn naêm thöù 4: P4=18.23/8%=227.88$ Giaù trò hieän taïi cuûa coå phaàn laø: D1 D2 D3 D4 P4 P0= + + + + 1 r (1 r) 2 (1 r)3 (1 r) 4 (1 r) 4 Trong ñoù:D1=10 $ D2=D1*(1+g)=10*(1+5%)=10.5 $ 2 2 D3=D1*(1+r) =10*(1+5%) =11.03 $ 3 3 D4=D1*(1+r) =10*(1+5%) =11.58 $ P4=227.88 $
 2. 10 10.5 11.03 11.58 227.88 P0= + + + + 1 8% (1 8%) 2 (1 8%)3 (1 8%) 4 (1 8%) 4 =203.03$ Caâu 7 trang 28: Cô hoäi taêng tröôûng ñoái vôùi coå phaàn thöôøng: P0=EPS1/r + PVGO PVGO= P0 - EPS1/r= 333.33 – 15/8% =145.83 $ Caâu 8 trang 28: Doøng thu nhaäp coå töùc vaø giaù coå phaàn cuûa coïng ty Z trong 3 naêm ñaàu tieân: Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 Coå töùc 10 10.5 11.03 Giaù coå phaàn 350 367.5 385.88 Tyû suaát sinh lôïi mong ñôïi ôû moãi naêm: Naêm 0 ñeán naêm 1: 10 (350 333.33) r1 = =0.08 333.33 Töø naêm 1 ñeán naêm2: 10.5 (367.5 350) r2 = = 0.08 350 Töø naêm 2 ñeán naêm 3: 11.03 (385.88 367.5) r3 = = 0.08 367.5 Nhö vaäy, oâng Single mong ñôïi tyû suaát sinh lôïi 8% moãi naêm trong 1 naêm ñaàu. Coâ Doube mong ñôïi tyû suaát sinh lôïi laø 2% trong 2 naêm daàu vaø baø Triple mong ñôïi tyû suaát sinh lôïi 8% moãi naêm trong 3 naêm ñaàu. Caâu 9. trang 28 Caâu a: Sai. Vì: giaù trò cuûa moät coå phaàn thöôøng baèng vôøi doøng chieát khaáu taát caû caùc khoaûn thu cuûa coå ñoâng, caùc khoaûn thu naøy khoâng phaûi luoân laø EPS, tuyø theo chính saùch chi traû coå töùc cuûa coâng ty maø thöôøng laø caùc khoaûn thu naøy thöôøng nhoû hôn EPS vì coù tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi. Caâu b: Ñuùng. Giaù trò cuûa moät coå phaàn thöôøng baèng vôùi hieän giaù thu nhaäp treân moät coå phaàn thöôøng khi giaû ñònh coâng ty khoâng taêng tröôûng coäng vôùi hieïn giaù thuaàn cuûa taát caû caùc cô hoäi taêng tröôûng trong töông lai PVGO Caâu 10 trang 28: Khi PVGO = 0 vaø EPS baèng vôùi thu nhaäp bình quaân maø coâng ty coù theå taïo ra ôû töông lai trong ñieàu kieän khoâng coù taêng tröôûng thì ta coù tyû suaát voán hoùa theo thò tröôøng r baèng vôùi tyû soá thu nhaäp vôùi giaù thò tröôøng(EPS/P0) Caâu 11 trang 28:
 3. Doøng tieàn töï do FCF laø doøng tieàn roøng daønh cho coå ñoâng sau khi ñaõ tröø ñi taát caû caùc khoaûn chi ñaàu tö trong töông lai. Doøng tieàn töï do coù theå aâm neáu chi phí ñaàu tö quaù lôùn.Coå töùc laø khoaûn tieàn maët chi traû cho caùc coå ñoâng. Moät coâng ty coù theå coù doøng tieàn töï do aâm nhöng coâng ty vaãn coù heå chi traû coå töùc baèng caùch phaùt haønh theâm coå phaàn. Caâu 12 trang 28: Coù 2 caùch ñeû xaùc ñònh giaù trò coâng ty: Caùch 1: giaù trò coâng ty cuõng chính laø hieän giaù cuûa doøng thu nhaäp coå töùc ñoái vôùi coå ñoâng hieän höõu laø PV=50/0.125=400 trieäu $ hay 40$ moät coå phaàn. Caùch 2: giaû ñònh coâng ty khoâng phaùt haønh theâm coå phaàn môùi maø coå ñoâng hieän höõu seõ söû duïng doøng tieàn cuûa mình ñeå chi traû cho ñaàu tö khueách tröông môû roäng. Do ñoù doøng tieàn töï do cuûa nhöõng coå ñoâng hieän höõu laø:-50trieäu $ trong naêm 1 vaø +62.5 trieäu$ trong moãi naêm coøn laïi Hieän giaù cuûa doanh nghieäp laø: 50 62.5 PV= + = 400 trieäu $ 1 12.5% (1 12.5%) *(12.5% 0%) Vaäy xaùc ñònh giaù doanh nghieäp baèng 2 caùch tieáp caän cho ta keát quaû gioáng nhau. Caâu 13 trang 28: Giaù trò doanh nghieäp vaøo thôøi ñieåm H(oøn goïi laø thôøi kyø ñònh giaù H). Ñaây laø giaù trò cuûa doanh nghieäp taïi cuoái khoaûng thôøi gian döï baùo. Noù coù theå ñöôïc öôùc tính baèng moâ hình DCF taêng tröôûng ñeàu baát bieán hoaëc baèng caùch söû duïng tyû soá giaù- thu nhaäp hoaëc tyû soá giaù thò tröôøng-giaù soå saùch töø caùc coâng ty töông töï cuøng ngaønh’ Neáu PVGO= 0 taïi thôøi ñieåm H thì giaù trò doanh nghieäp taïi thôøi ñieåm naøy seõ baèng thu nhaäp döï baùo taïi thôøi ñieåm (H+1) vaø chia cho r. Caâu 14 trang 29: Thu nhaäp döï baùo taïi thôøi ñieåm (H+1) vaø chia cho r BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH Caâu 1 trang 29: Öø baûng ñaõ cho ta coù ñöôïc; 7 a, Giaù cuoái ngaøy cuûa 1 coå phaàn GE:69 8 b, Möùc chi traû coå töùc haøng naêmlaø DIV = 1.04:tyû suaát sinh lôïi cuûa 1 coå phaàn GE laø: 1.5%. c, Neáu möùc chi traû coå töùc haøng naêm laø 8$ thì tyû suaát sinh lôïi cuûa coå phaàn laø: 7 7 13 DIV P P 8 69 (69 ) r =1 1 0 = 8 8 16 = 0.13 = 13% P0 69 7 13 8 6 d, Tyû soá giaù thò tröôøng P/E uûa 1 coå phaàn GE laø 30 e, EPS = 2.33 $ 64 f, TyÛ soá P/E cuûa coâng ty GE(=30) cao hôn haún tyû soá P/E cuûa coâng ty Exxon( = = 2.89 22.145)
 4. g, Nhöõng lyù do daãn ñeán söï khaùc bieät tyû soá P/E laø do: 1, EPS: thu nhaäp treân moãi coå phaàn höôøng cuûa moãi coâng ty khaùc nhau 2, P: giaù thò tröôøng maø caùc nhaø ñaàu tö saün saøng traû ñeå mua ñöôïc 1 coå phaàn cuûa coâng ty khaùc nhau Caâu 2 trang 29: Giaù trò hioeän taïi töø ñaàu tö vaøo 1 coå phaàn khoâng phuï thuoäc vaøo vieäc nhaø ñaàu tö seõ naém giöõ coå phaàn naøy bao laâu vì khi thôøi gian caøng xa thì hieän giaù cuûa coå phaàn giaûm nhöng hieän giaù cuûa doøng coå töùc taêng.Tuy nhieân, toång hieän giaù( giaù coå phaàn vaø coå töùc) luoân luoân khoâng ñoåi. Caâu 3 trang 29: Tyû suaát voán hoùa theo thò tröôøng ( r) cuûa moät coå phaàn chính laø tyû suaát sinh lôïi mong ñôïi treân moãi coå phaàn. Noù ñöôïc caáu taïo bôûi :tyû suaát coå töùc cuûa coâng ty vaø tyû suaát tieàn lôøi treân giaù voán. Tyû suaát voán hoùa theo thò tröôøng thöôøng lôùn hôn chi phí cô hoäi cuûa voán ñaàu tö vì ai cuõng muoán boû voán ñaàu tö vaøo nôi coù tyû suaát sinh lôïi lôùn nhaát. Caâu 4 trang 29:Thieát keá laïi baûng 3.1 vôùi DIV=10 $, g= 5%, r=15% Thôøi kyø Giaù trò töông lai mong ñôïi Hieän giaù Toån ñaùnh Coå töùc Giaù baùn coå Coà töùc luyõ Giaù coå phaàn g giaù(H) DIVt phaàn vaøo naêm t keá töông lai coäng 0 100.0000 100.00 100 1 10.0000 105.0000 8.70 91.30 100 2 10.5000 110.2500 16.64 83.36 100 3 11.0250 115.7625 23.88 76.12 100 4 11.5763 121.5506 30.50 69.50 100 10 15.5133 162.8895 59.74 40.26 100 20 25.2700 265.3300 83.79 16.21 100 50 109.2133 1146.7400 98.94 1.06 100 100 1252.3930 13150.1258 99.99 0.01 100 Caâu 5 trang30: a, P0 = 73$, g=8.5% cho ñeán vónh vieãn, D0 = 1.68$. Tyû suaát sinh lôïi maø caùc nhaø ñaàu tö mong ñôïi laø: D0 *(1 g) 1.68*(1 8.5%) r = D1/P0 +g = +g = +8.5% =11% P0 73 b, Tyû suaát sinh lôïi treân giaù trò soå saùch voán chuû sôû höïu laø ROE =12%.Tyû leä chi traû coå töùc laø 50% thu nhaäp neân tæ leä lôïi nhuaän giöõ laïi laø 50% thu nhaäp. Toác ñoä taêng tröôûng haøng naêm cho ñeán vónh vieãn laø:
 5. g=tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi *ROE = 50%*12% = 6% Tyû suaát voán hoùa theo thò tröôøng 1.68*(1 6%) r= D1/P0 +g = +6% =8.4% 73 Caâu 6 trang 30: D1=2 $, g= 4% naêm cho ñeán vónh vieãn, r= 12% Giaù coå phaàn cuûa coâng ty maø baïn saün saøng traû laø D1 2 P0 = = = 25 $ r g 12% 4% Caâu 7 trang 30: a, Giaù coã phaàn cuûa coâng ty A laø( r= 10%, g= 0%, D1=10 $) D1 10 P0A = = = 100 $ r g 10 b, Giaù coå phaàn cuûa coâng ty B laø: D1 5 P0B = = = 83.33 $ r g 10% 4% c, Giaù coå phaàn cuûa coâng ty C laø: D D D D D P P0C = 1 +2 +3 +4 +5 + 5 1 r (1 r) 2 (1 r)3 (1 r) 4 (1 r)5 (1 r)5 Trong ñoù: D1 = 5 $ D2 = D1*(1+g1)=5*(1+20%)=6 $ 2 2 D3 = D1*(1+g1) =5*(1+20%) =7.2 $ 3 3 D4 = D1*(1+g1) =5*(1+20%) =8.64 $ 4 4 D5 = D1*(1+g1) =5*(1+20%) = 10.368 $ D6 = D5=10.368 ( do g2 = 0) Bài 8 trang 30: a. Với tỷ lệ thu nhập giữ lại 40%, và ROE=20%. Tốc độ tăng trưởng của công ty cũng chính là tốc tăng trưởng thu nhập và cổ tức: g = 40%*20% = 8%/năm D1 Ta có: P0= . r g =>Tyû suaát sinh lôïi mong ñôïi ñoáivôùi coå phaàn cuûa coâng ty laø: p 4%*p r= 1 +g= 0 +8%=12% p0 p0 b.Khi duøng taát caû thu nhaäp ñeå chi traû coå töùc: DIV1’=EPS1*(1-40%)
 6. DIV 1 EPS1=EPS1’= 60 % ' p 60%*r 0,6*12% Vaäy: 0 =DIV 1 * = =1,8 ' r g 12% 8% DIV 1 p0 Neân: neáu nhö caùc cô hoäi taêng tröôûng trong töông lai khoâng conø nöõa vaø duøng taát caû thu nhaäp ñeå chi traû coå töùc thì giaù coå phaàn môùi seõ baèng 5/9 giaù coå phaàn cuõ. c. Khi tyû suaát sinh lôïi mong ñôïi treân khoaûng ñaàu tö môùi baèng vôùi tyû suaát voán hoùa theo thò tröôøng thì cô hoäi ñaàu tö seõ khoâng laøm taêng theâm giaù trò coâng ty vì thu nhaäp trieån voïng ngang baèng vôùi chi phí cô hoäi cuûa voán ñaàu tö. Söï giaûm giaù trò coå phaàn do coå töùc khoâng ñöôïc chia vaøo naêm 1 seõ ñöôïc ñeàn buø ñuùng baèng giaù trò taêng cuûa coå phaàn coù coå töùc ñöôïc chia vöôït troäi vaøo naêm sau ñoù, neân giaù coå phaàn coâng ty seõ khoâng thay ñoåi. Quyeát ñònh ñaàu tö khoâng laøm thay ñoåi giaù coå phaàn cuûa coâng ty. Baøi 9 trang 31 D1 a.Ta coù: EPS1= =12,5$ 1 20% b. g= ROE* tyû leä thu nhaäp giöõ laïi. 5% ROE= =25% 20% c. Theo coâng thöùc: DIV 1 EPS1 P0= = + PVGO r g r  Giaù trò hieän taïi cuûa caùc cô hoäi taêng tröôûng trong töông lai: 10 12,5 PVGO= - =21,825$ 14% 5% 14% Baøi 10 trang 31. Caùc coå phaàn thöôøng khaùc nhau coù P/E khaùc nhau, vì P/E laø chæ soá giaù thò tröôøng: ñieàu naøy noùi leân caùc nhaø ñaàu tö coù theå saün saøng traû giaù cao hôn treân cuøng moät ñoàng thu nhaäp ñeå mua coå phaàn ñoù. Tyû soá P/E cao, coù theå noùi leân caùc nhaø ñaàu tö ñang nghó raèng coâng ty coù caùc cô hoäi taêng tröôûng toát trong töông lai (tuy nhieân khoâng phaûi luùc naøo cuõng ñuùng nhö vaäy, P/E cao cuõng coù theå laø do EPS thaáp) maø moãi coâng ty thì coù caùc cô hoäi taêng tröôûng trong töông lai khoâng gioáng nhau, neân P/E laø khoâng gioáng nhau. Trong moâ hình taêng tröôûng ñeàu: *(1 b) D1 EPS1 P0= = r g r g (Vôùi: b laø tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi) P=P/E*EPS
 7. (1 b) (1 b) P/E=P/EPS= = r g r b * ROE Ta thaáy khi g caøng cao thì P/E caøng lôùn. P/E khoâng coù moái quan heä vôùi tyû suaát lôïi ñoøi hoûi. D6 10.368 P5 = = = 103.68 $ r g 2 10% 0% 5 6 7.2 8.64 10.368 103.68 Suy ra P0C = + + + + + = 91.63 $ 1.1 1.12 1.13 1.14 1.15 1.15 Vì P0A > P0C > P0B neân coå phaàn thöôøng cuûa coâng ty A coù giaù trò nhaát * Neáu tyû suaát voán hoùa theo thò tröôøng laø 7% thì tính töông töï Ta coù: P0A = 142.86 $ P0B = 166.67 $ P0C = 135.38 $ Suy ra P0B > P0A > P0C neân coå phaàn cuûa coâng ty B coù giaù trò lôùn nhaát Caâu 11 trang31: Thôøi kyø Giaù trò töông lai mong ñôïi Hieän giaù Toång coäng ñònh giaù(H) Coå Giaù baùn coå phaàn Coå töùc luõy Giaù coå phaàn töùc(DIVt vaøo naêm t(Pt) keá töông lai ) 0 100 100 1 15 100 13.043 86.957 100 2 16.5 98.5 25.519 74.48 100 3 18.15 95.125 37.453 62.547 100 4 19.965 89.43 48.868 51.132 100 . Ta thaáy toång trò giaù cuûa caùc khoaûn thu nhaäp coå töùc treân aùc coå phaàn hieän höõu khoâng bò thay ñoåi laø 100 $, taïi vì khi thôøi gian caøng xa, hieän giaù coå phaàn töông lai giaûm nhöng hieän giaù cuûa doøng coå töùc taêng neân toaøn boä hieän giaù luoân luoân baèng nhau (=100) Caâu 12 trang 31: Tyû soá thu nhaäp treân giaù (nghòch ñaûo cuûa P/E) laø khoâng ño löôøng chính xaùc tyû suaát sinh lôïi mong ñôïi cuûa nhaø ñaàu tö vì noù baèng vôùi r chæ khi NPV cuûa döï aùn môùi = 0, r seõ ñöôïc döï ñoaùn ôû möùc thaáp hôn neáu NPV laø döông vaø seõ ñöôïc döï ñoaùn cao hôn neáu NPV aâm. Caâu 13 trang 31: a, D r= 1 + g P0 Ví duï chöùng minh coâng thöùc sai:
 8. Giaû söû coâng ty X coù D1 = 0.5$, P0 = 50$, ROE = 25% Tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi laø 80% töùc laø trong quaù khöù g= 0.8* 0.25 = 0.2 ñieàu naøy daãn ñeán ngoä nhaän laø tyû leä taêng tröôûng trong töông lai daøi haïn sau ñoù cuõng laø g=20% D 0.5 Nhö vaäy: r=1 + g = +0.2 = 0.21 P 0 50 Nhöng keát quaû treân laø sai vì khoâng coù coâng ty naøo taêng tröôûng vôùi möùc 20%/naêm cho ñeán maõi maõi (ngoaïi tröø tröôøng hôïp laïm phaùt quaù möùc). Keát cuoäc tyû suaát sinh lôïi cuûa coâng ty seõ giaûm vaø coâng ty seõ ñaùp laïi baèng möùc ñaàu tö ít hôn vaø tieáp rheo sau ñoù laø möùc taêng tröôûng seõ giaûm ñi Theo chu kyø soáng, tyû suaát sinh lôïi treân cvoán ñaàu tö cuûa coâng ty seõ giaûm töø töø theo thôøi gian, giaû söû noù seõ giaûm ñoät ngoät töø 20% 16% vaø naêm 3 vaø coâng ty seõ öùng phoù baèng tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi chæ coøn 50% treân thu nhaäp neân g giaûm coøn 0.6*0.16=8%. Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 Naêm 4 Giaù trò soå saùch voán coå phaàn 10 12 14.4 15.55 EPS 2.5 3 2.3 2.49 ROE 0.25 0.25 0.16 0.16 Tyû leä chi traû coå töùc 0.2 0.2 0.5 0.5 DIV 0.5 0.6 1.15 1.24 g 0.2 0.92 0.08 Baây giôø chuùng ta duøng moâ hìng DCF ñeå tính r D1 D2 D3 D4 P0= + + + 1 r (1 r) 2 (1 r)3 (1 r)3 *(r 0.08) 0.5 0.6 1.15 1.24 = + + + 1 r (1 r) 2 (1 r)3 (1 r)3 *(r 0.08) Duøng phöông phaùp thöû vaø sai ñeå tìm giaù trò r maø taïi ñoù P0 = 50$ keát quaû chothaáy r chæ vaøo khoûng 9.9% khaùc haún hoaøn toaøn vôùi keát quaû töø moâ hình taêng tröôûng ñeàu baát bieán öôùc tính r= 21%. EPS b, r= 1 P0 Ví duï chöùng minh coâng thöùc sai: Giaû söû coâng ty A coù r= 15%, D1 = 5$, g= 10% Duøng moâ hình DCF ñeå xaùc ñònh giaù coå phaàn cuûa coâng ty A: D1 5 P0= = = 100$ r g 15% 10% Giaû ñònh raèng A coù thu nhaäp treân moãi coå phaàn laø 8.33$, vaäy tyû leä chi traû coå töùc
 9. D 5 1 = = 0.6 E1 8.33 Toác ñoä taêng tröôûng cuûa coâng ty seõ laø: g= tyû leä thu nhaäp giöõ laïi* ROE = 0.4*0.25= 0.1 Khi ñoù giaù trò moãi coå phaàn laø: EPS 8.33 P0=1 = = 55.56 $ r 15% Nhöng chuùng ta bieát giaù trò coå phaàn cuûa coâng ty laø 100$ Do ñoù neáu söû duïng coâng thöùc treân trong tröôøng hôïp naøy laø sai Ví duï chöùng minh coâng thöùc ñuùng. 1, Giaû ñònh coâng ty ñang hoaït ñoäng bình thöôøng thì ñoät ngoät coù 1 cô hoäi ñaàu tö 10 $ moãi coå phaàn vaøo naêm sau töùc laø coâng ty khoâng chi traû coå töùc vaøo thôøi ñieåm t=1 .Tuy nhieân, coâng ty döï kieán moãi naêm sau ñoù döï aùn taïo ra 1$ thu nhaäp 1 coå phaàn. Vì vaäy, coå phaàn coù theå taêng leân 11$ reân moãi coå phaàn. Giaû ñònh r= 10% Hieän giaù thuaàn treân 1 coå phaàn naêm1 laø: -10+1/0.1=0 Do vaäy, cô hoäi ñaàu tö seõ khoâng laøm taêng giaù trò coâng ty vì thu nhaäp trieån voïng cuûa noù baèng vôùi chi phí cô hoäi cuûa voán ñaàu tö Nhö vaäy, ta thaáy raèng, tyû suaát voán hoùa cuûa thò tröôøng baèng vôùi tyû soá thu nhaäp moãi coå phaàn naêm sau chia cho giaù trò thò tröôøng hieän taïi cuûa coå phaàn: EPS r=1 P0 2, Ñoái vôùi coâng ty tröôûng thaønh vaø oån ñònh nhö coâng ty ñieän vaø gas thì aùp duïng ñöôïc moâ hình DCF ñeå tính giaù trò coâng ty Giaû söû coâng ty A coù P0 = 41 $/coå phaàn, coå töùc döï kieán au laø 1.27 $, coâng ty döï ñoaùn 1 tyû leä taêng tröôûng haèng naêm laø 5.7%. vaäy ta coù: DIV 1.27 r=1 +g = + 5.7% = 8.8% P0 41 Caâu 14 trang 31: D1 D2 D3 P3 P0 = + + + 1 r (1 r) 2 (1 r)3 (1 r)3 Trong ñoù D1 =1$ D2 = 2$ D3 = 3$ D4 D3 *(1 6%) P3 = = r 6% r 6% P0 = 50 $
 10. 50 2 3 3*(1 6%) Vaäy: 50 = + + + 1 r (1 r) 2 (1 r)3 (1 r)3 *(r 6%) Choïn r1= 10% NPV1= 1.2215 Choïn r2= 11% NPV2= -7.65306 NPV1 1.2215 r= r1+(r2-r1)* = 10%+(11%-10%)* = 11.14% (NPV1 NPV2 ) (1.2215 ( 7.65306)) Caâu 15 trang 32: D 4 a, r= 1 + g = + 4% = 8% P0 100 Ta coù: EPS1 P0 = + PVGO r EPS1 D1 D1 1 4 1 PVGO = P0 - = P0 - = P0 - * = 100 - * = 13.67 $ r r r 0.6 8% 0.6 b, Trong 5 naêm ñaàu, toác ñoä taêng tröôûng g laø: g1 = tæ leä lôïi nhuïan giöõ laïi * ROE = 0.8 * 0.1 = 8% Trong nhöõng naêm sau ñoù: g2 = 0.6*0.1 = 6% Ta coù hieän giaù coå phaàn cuûua coâng ty laø: D1 D2 D3 D4 D5 P5 P0 = + + + + + (*) 1 r (1 r) 2 (1 r)3 (1 r) 4 (1 r)5 (1 r)5 Trong ñoù: D1 = 4$ D2 = D1*(1+g1) = 4*(1+8%) = 4.32$ 2 2 D3 = D1*(1+g1) = 4*(1+8%) = 4.6656 $ 3 3 D4 = D1*(1+g1) = 4*( 1+8%) = 5.03885 $ 4 4 D5 = D1*(1+g1) = 4*(1+8%) = 5.44196 $ D6 D5 *(1 g 2 ) 5.44196*(1 6%) P5 = = = = 288.4237 $ r g 2 r g 2 8% 6% Thay vaøo (*) ta ñöôïc: 4 4.32 4.6656 5.03885 5.44196 288.4237 P0 = + + + + + = 214.815$ 1.08 1.082 1.083 1.084 1.085 1.085 Caâu 16 trang 32: Giaù coå phaàn hieän taïi laø:
 11. D1 3 P0 = = = 75 $ r g 12% 8% Caâu 17 trang 32: Ta coù: D1 D2 D3 P3 P0 = + + + 1 r (1 r) 2 (1 r)3 (1 r)3 2 2.5 3 P 50 = + + + 3 1.1 1.12 1.13 1.13 P3 = 58.38 $ Caâu 18 trang 32: Giaù coå phaàn hòeân taïi laø: D1 D2 D3 P3 P0 = + + + (*) 1 r (1 r) 2 (1 r)3 (1 r)3 Trong ñoù: D1 = D0*(1+g1) = 2*(1+8%) = 2.16 $ 2 2 D2 = D0*(1+g1) = 2*(1+8%) = 2.3328 $ 3 3 D3 = D0*(1+g1) = 2*(1+8%) = 2.5194 $ D4 D3 *(1 g 2 ) 2.5194*(1 4%) P3 = = = = 32.7522 $ r g 2 r g 2 12% 4% Thay vaøo (*) ta coù: 2.16 2.3328 2.5194 32.7522 P0 = + + + = 28.894 $ 1.12 1.122 1.123 1.123 Caâu 19 trang 32: 2 2 Ta coù: P0 = 50 = r = 14% r 10% r 10% Caâu 20 trang 32 *(1 g) D0 Ta coù: P0= r g  tyû leä taêng tröôûng haèng naêm: *r g= P0 D0 D0 P0 caâu a: khi tyû suaát sinh lôïi ñoái vôùi coå phaàn naøy laø 8% 40*8% 3 g= =0,465% 3 40
 12. caâu b: khi tyû suaát sinh lôïi ñoái vôùi coå phaàn naøy laø10% 40*10% 3 g= =2,3255% 3 40 caâu c: khi tyû suaát sinh lôïi ñoái vôùi coå phaàn naøy laø 15% 40*15% 3 g= =6,976% 3 40 Caâu 21 trang 33 Do thueá ñöôïc traû taïi thôøi ñieåm coå töùc ñöôïc nhaän, neân: D1=2*100/28 D2=4*100/28 D1 D2 P3 2*100 4*100 Vaø: P0= + + = + + (1 r) (1 r)2 (1 r)3 28*(1 15%) 28*(1 15%)2 50 = 49,889$ (1 15%)3 100000 Vaäy soá coå phaàn ñang naém giöõ laø: =2004( coå phaàn) 49,889 Caâu 22 trang33 a. hieän giaù cuûa coå phaàn: ñaây laø coå phaàn coù toác ñoä taêng tröôûng ñeàu, vónh vieãn neân: D1 P0= r g 2 P0= =28,57$ 12% 5% b. Sau 10 naêm nöõa, giaù coå phaàn cuûa coâng ty laø: 10 10 P10=P0*(1+g) =28,57*1,05 =46,54$ Caâu 23 trang33 Giaù trò cuûa chöông trình môùi naøy: CF 1 2 NPV=P0= -I + = - 5 + =7,5 trieäu $ r g 14% 2% Caâu 24 trang 33 Hieän giaù cuûa coå phaàn naøy: Vôùi: naêm thöù nhaát, thöù hai cuøng taêng g1=18% moãi naêm Naêm thöù 3 taêng g2=15% Naêm thöù 4 trôû ñi taêng ñeàu môõi naêm g3=6% cho ñeán vónh vieãn.
 13. 2 2 *(1 ) *(1 ) *(1 ) *(1 ) D0 g1 D0 g1 D0 g1 g 2 P0= + + + 1 r (1 r)2 (1 r)3 2 *(1 ) *(1 )*(1 ) D0 g1 g 2 g 3 3 =26,95$ (r ) (1 r) g 3 Caâu 25 trang 33 Coå töùc naêm thöù nhaát vaø hai baèng nhau (D1), töø naêm thöù ba trôû ñi coå töùc seõ taêng tröôûng ñeàu vôùi g=4%. Ta coù: *(1 g) D1 D1 D1 P0= + 2 + 3 =30 1 r (1 r) (1 r) *(r g) 1 1 (1 g) Neân: D1=P0 : ( + 2 + 3 )=2,741$ 1 r (1 r) (1 r) *(r g) Caâu 26 trang 33: Toác ñoä taêng tröôûng trong thu nhaäp cuûa coâng ty laø: g = 14%*0.6 = 8.4% Thu nhaäp trong naêm tôùi laø: EPS = 20* 1.084 = 21.68 trieäu $ Caâu 27 trang 33: Toác ñoä taêng tröôûng trong thu nhaäp laø: 12%*0.75 = 9% Thu nhaäp treân moãi oå phaàn cuûa coâng ty laø: 10 EPS = = 8 $ 1.25 Vôùi keá hoaïch giöõ laïi laø 75% thì: DIV1 = EPS*(1+75%) = 2 $ Tyû suaát sinh lôïi yeâu caàu laø: DIV 2 r = 1 +g = +9% = 15.67 % P0 30 Caâu 28 trang 34: a, EPS = doanh thu – chi phí = 3-1.5 = 1.5 trieäu $ 1.5 EPS treân moãi coå phaàn laø: = 1.5 $ 1 Doanh thu, chi phí gia taêng 5% naêm neân g= 5% Taát caû thu nhaäp ñeàu ñöôïc chi traû coå töùc neân EPS = DIV1 Giaù coå phaàn cuûa coâng ty laø:
 14. DIV1 1.5 P0 = = = 15$ r g 15% 5% b, 5 6 P’0 = -15 - + = 32.83 trieäu $ 1.15 (15% 5%) *1.15 32.83 (P )' = = 5.47 E 6 15 Maø P ôû caâu a laø: = 10 E 1.5 P Vaäy E giaûm khi thöïc hieän döï aùn. Caâu 29 trang 34: a, Neáu khoâng thöïc hieän döï aùn thì giaù coå phaàn laø: 100 P0= = 666.67 trieäu $ 0.15 b, Giaù trò hieän taïicuûa caùc cô hoäi taêng tröôûng trong töông lai: EPS PVGO = P0 - r PVGO = -15 – 5/1,15 + 10/(0,15*1,152) = 31,06175. c, P = 666,67 + 31,06175 = 697,7318. Caâu hoûi thaùch thöùc: Caâu 3 : P0 = ROE*(1-b) * BVPS/ (r-b*ROE)  Po/BVPS = ROE*(1-b)/(r-b*ROE) = (ROE – b*ROE)/(r-b*ROE) Vôùi BVPS laø meänh giaù tính theo giaù so saùnh 1 cp; b: lôïi nhuaän giöõ laïi; ROE:tyû soá thu nhaäp/giaù trò so saùnh voán cp Khi ROE taêng thì giaù thò tröôøng treân giaù so saùnh seõ taêng neáu caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi vaø ngöôïc laïi Khi ROE = r thì giaù trò so saùnh baèng giaù thò tröôøng vì khi ñoù P0= r*(1-b)*BVPS/r*(1-b)=BVPS Caâu 4: Giaù trò coå phaàn hieän höõu cuûa doanh nghieäp ñaàu naêm 1 laø 18.85trieäu$/1000 coå phaàn= 18850 $/coå phaàn Ñôn vò tính: 1000$ Naêm 1 2 3 4 5 6 Doøng tieàn -800 -960 -1150 -1390 -200 -230 töï do a. Giaù trò mong ñôïi ñoái vôùi coå phaàn hieän höõu cuûa doanh nghieäp trong 1 naêm laø:
 15. 2 3 4 5 P0= -800/1.1+(-960/1.1 )+(-1150/1.1 )+(-1150/1.1 )+(-200/1.1 )+(- 230/1.16)+1590/(1.16*( 0.1-0.06))= 18849764$ b. Hieän giaù doøng tieàn töï do naêm 1 = 800000/1.1=727273 Soá coå phaàn thöôøng phaùt sinh caàn thieát:727273/18850=38.58 c. Hieän giaù doøng tieàn töï do naêm 2:96000/1.12=793388 Soá coå phaàn thöôøng phaùt haønh caàn thieát: 793388/18850=42.09 d. Hieän giaù doøng tieàn töï do naêm 3:1150000/1.13=864012 Soá coå phaàn thöôøng phaùt haønh caàn thieát: 864012/18850=45.84 e. hieän giaù doøng tieàn töï do naêm 4:1139/1.14=949389 soá coå phaàn thöôøng phaùt haønh caàn thieát: 949389/18850=50.37 f. hieän giaù doøng tieàn töï do naêm 5:200000/1.15=124184 soá coå phaàn thöôøng phaùt haønh caàn thieát: 124184/18850=0.59 g. hieän giaù doøng tieàn töï do naêm 6: 230000/1.16=129829 soá coå phaàn thöôøng phaùt haønh caàn thieát: 129829/18850=6.89 toång soá coå phaàn thöôøng phaùt haønh môùi=190.35 tæ leä coå phaàn thöôøng treân toång soá: 1000/(1000+190.35)=0.84 giaù trò doanh nghieäp ôû hieän taïi: 22437839*0.84=18849782.6 Giaù trò coå phaàn thöôøng döï kieán:18849764/1000=18850.