Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 2: Quản trị rủi ro trong hoạt động của MNC

ppt 35 trang nguyendu 5040
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 2: Quản trị rủi ro trong hoạt động của MNC", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • ppttai_chinh_cong_ty_da_quoc_gia_chuong_2_quan_tri_rui_ro_trong.ppt

Nội dung text: Tài chính công ty đa quốc gia - Chương 2: Quản trị rủi ro trong hoạt động của MNC

 1. HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA TÀI CHÍNH CHƯƠNG 2 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA MNC
 2. Mục tiêu chương 2 ❑ Các dạng phơi nhiễm rủi ro tỷ giá hối đoái thường gặp của MNC? ❑ Phơi nhiễm giao dịch và các bước quản trị? ❑ Phơi nhiễm kinh tế và nội dung quản trị? ❑ Phơi nhiễm chuyển đổi và ảnh hưởng? Lương Minh Hà MNC 2
 3. NỘI DUNG CHÍNH 1. Quản trị rủi ro của các MNC 2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 3. Quản trị phơi nhiễm kinh tế 4. Quản trị phơi nhiễm chuyển đổi Lương Minh Hà MNC 3
 4. 2.1. Quản trị rủi ro của các MNC ❑ Các loại phơi nhiễm rủi ro tỷ giá: - Phơi nhiễm giao dịch - Phơi nhiễm kinh tế - Phơi nhiễm chuyển đổi ❑ Một số thuật ngữ: - Rủi ro - Phơi nhiễm Lương Minh Hà MNC 4
 5. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch ❑ Phơi nhiễm giao dịch? ❑ Các bước quản trị phơi nhiễm giao dịch - Đo lường mức độ phơi nhiễm - Ra quyết định có thực hiện hedging hay không - Lựa chọn phương pháp hedging - Các mức độ của chính sách hedging và hạn chế - Hedging trong dài hạn - Các kỹ thuật hedging lựa chọn Lương Minh Hà MNC 5
 6. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch ❑ Đo lường mức độ phơi nhiễm: 3 bước 1. Xác định dòng tiền ròng (net inflows và outflows) theo mỗi loại tiền tệ 2. Xác định lượng phơi nhiễm tổng thể đối với các dòng tiền theo mỗi loại tiền tệ trong giao dịch của MNC 3. Phân tích mức độ phơi nhiễm giao dịch của MNC Lương Minh Hà MNC 6
 7. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 1. Xác định dòng tiền ròng theo mỗi loại tiền tệ - MNC phải hợp nhất các dòng tiền vào và ra của tất cả các chi nhánh theo từng loại tiền tệ. Lương Minh Hà MNC 7
 8. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 1. Xác định dòng tiền ròng theo từng loại tiền tệ 2. Xác định lượng phơi nhiễm tổng thể đối với các dòng tiền ròng theo từng loại tiền tệ trong giao dịch của MNC Lương Minh Hà MNC 8
 9. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 1. Xác định dòng tiền ròng theo từng loại tiền tệ 2. Xác định lượng phơi nhiễm tổng thể đối với các dòng tiền ròng theo từng loại tiền tệ trong các giao dịch của MNC. 3. Phân tích mức độ phơi nhiễm giao dịch của MNC Lương Minh Hà MNC 9
 10. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch ❑ Đánh giá phơi nhiễm giao dịch của MNC bằng việc phân tích: - Mức độ biến động của các loại đồng tiền: - Mối quan hệ giữa các loại đồng tiền: 2 phương pháp + Mô hình VaR – giá trị rủi ro theo thời hạn (Value at Risk) ➢ Phương pháp Phương sai – Hiệp phương sai (Variance – Covariance Methodology) của J.P Morgan xác định VaR Lương Minh Hà MNC 10
 11. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch ❑ Ví dụ: Giả sử công ty B có dòng ngoại tệ vào là 15,000USD. Độ lệch chuẩn của biến động tỷ giá là 0.01. Khoảng thời gian duy trì độ ổn định là 16 ngày. Với độ tin cậy 95%. Hãy xác định giá trị rủi ro theo thời hạn (VaR) của dòng tiền trên? Giả sử công ty C có dòng ngoại tệ ra là 100,000$. Trong khoảng 25 ngày tới tỷ giá biến động với độ lệch chuẩn là 0.015. Với sai số 2.5%, hãy xác định giá trị có thể bị mất lớn nhất từ dòng tiền này? Biết Ua =1.96 hay P(U>1.96=0.975) Lương Minh Hà MNC 11
 12. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch Ra quyết định hedging Lương Minh Hà MNC 12
 13. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch ❑ Phương pháp hedging 1. Hedging tương lai (Future Hedge) 2. Hedging kỳ hạn (Forward hedge) 3. Hedging thị trường tiền tệ (Money market hedge) 4. Hedging quyền chọn tiền tệ (Currencies option hedge) Lương Minh Hà MNC 13
 14. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 1. Hedging tương lai (future hedge): sử dụng hợp đồng tương lai cho phép đổi một loại tiền tệ nhất định với một tỷ giá ấn định vào một ngày định trước trong tương lai. Lương Minh Hà MNC 14
 15. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 2. Hedging kỳ hạn (forward hedge): cách thức cũng giống hedging tương lai, chỉ khác ở một số điểm nhất định. Lương Minh Hà MNC 15
 16. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch Hợp đồng tương lai Hợp đồng kỳ hạn Chi phí giao dịch thấp hơn Linh hoạt về đồng tiền, khối lượng Các khoản lãi phát sinh được tiền, tỷ lệ ký quỹ, thời hạn hợp nhận bằng tiền mặt ngay đồng trong ngày Chi phí tăng lên cùng với khối lượng Chênh lệch giá (bid-ask spreads) có thể lớn của giao dịch trên những giao dịch có giá trị nhỏ, thời hạn hợp đồng có thể kéo dài. Lương Minh Hà MNC 16
 17. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch Lựa chọn quyết định có Hedging bằng hợp đồng tương lai/hợp đồng kỳ hạn: RCHp = NCHp – NCp (1) RCHr = NRr – NRHr (2) Lương Minh Hà MNC 17
 18. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 3. Hedging thị trường tiền tệ (money market hedge): xác lập trạng thái tiền tệ để đảm bảo các khoản phải thu/phải trả trong tương lai Phải thu (receivables) Phải trả (payables) (1) Vay ngoại tệ bằng đồng tiền (1) Dùng tiền mặt dư thừa/đi sẽ thu được trong tương lai. vay nội tệ ở hiện tại chuyển sang ngoại tệ (đồng tiền (2) Chuyển sang nội tệ để sử phải trả trong tương lai). dụng ở hiện tại. (2) Gửi ngân hàng lượng ngoại (3) Sử dụng khoản thu trong tệ đã có ở bước (1). tương lai trả cho khoản ngoại tệ đã vay ở bước (1). Lương Minh Hà MNC 18
 19. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch 4. Hedging quyền chọn tiền tệ (currency options hedge): Thực hiện quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán tiền tệ Khoản phải trả Khoản phải thu Ưu điểm của hedging quyền chọn so với Hedging kỳ hạn/hedging tương lai? Lương Minh Hà MNC 19
 20. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch Các mức độ của chính sách hedging: - Hedging toàn bộ - Hedging một phần - Hedging lựa chọn Hạn chế của hedging trong ngắn hạn? Lương Minh Hà MNC 20
 21. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch ❑ Các kỹ thuật hedging dài hạn: 1. Hợp đồng kỳ hạn trong dài hạn 2. Swap tiền tệ 3. Nợ song song Lương Minh Hà MNC 21
 22. 2.2. Quản trị phơi nhiễm giao dịch ❑ Các kỹ thuật hedging lựa chọn 1. Trả sớm và trả chậm (Leading và Lagging) 2. Hedging chéo (cross hedging): 3. Hedging bằng dòng tiền ròng (netting): Lương Minh Hà MNC 22
 23. 2.3. Quản trị phơi nhiễm kinh tế ❑ Phơi nhiễm kinh tế? ❑ Tác động của phơi nhiễm kinh tế ❑ Quản trị phơi nhiễm kinh tế: ➢ Đo lường phơi nhiễm kinh tế ➢ Phương thức quản trị: các chiến lược tái cơ cấu các hoạt động kinh doanh Lương Minh Hà MNC 23
 24. 2.3. Quản trị phơi nhiễm kinh tế ❑ Phơi nhiễm kinh tế Là hiện tượng mà giá trị các dòng tiền tương lai của một công ty chịu tác động do biến động tỷ giá hối đoái phát sinh trong hoạt động kinh doanh (không chỉ trực tiếp phát sinh trong các giao dịch nước ngoài). Lương Minh Hà MNC 24
 25. 2.3. Quản trị phơi nhiễm kinh tế ❑ Tác động của phơi nhiễm kinh tế Phụ thuộc chủ yếu vào: - tỷ lệ giữa dòng vào và dòng ra bằng nội tệ và ngoại tệ của MNC. - Đối thủ cạnh tranh nước ngoài Lương Minh Hà MNC 25
 26. 2.3. Quản trị phơi nhiễm kinh tế ❑ Đo lường phơi nhiễm kinh tế: 1. Độ nhạy cảm của thu nhập đối với tỷ giá hối đoái 2. Độ nhạy cảm của dòng tiền đối với tỷ giá hối đoái Lương Minh Hà MNC 26
 27. 2.3. Quản trị phơi nhiễm kinh tế Công thức xác định độ nhạy cảm của dòng tiền đối với tỷ giá: Lương Minh Hà MNC 27
 28. 2.3. Quản trị phơi nhiễm kinh tế ❑ Quản trị phơi nhiễm kinh tế MNC có thể quản trị phơi nhiễm kinh tế bằng cách tái cơ cấu các hoạt động kinh doanh để giảm tác động của biến động tỷ giá tới dòng tiền ròng của công ty. Lương Minh Hà MNC 28
 29. 2.3. Quản trị phơi nhiễm kinh tế ❑ Các chiến lược tái cơ cấu hoạt động kinh doanh 1. Lựa chọn khu vực có chi phí thấp 2. Áp dụng chính sách đầu vào linh hoạt 3. Đa dạng hóa thị trường sản phẩm 4. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm 5. Các chiến lược hedging Lương Minh Hà MNC 29
 30. 2.4. Quản trị phơi nhiễm chuyển đổi ❑ Phơi nhiễm chuyển đổi? ❑ Tác động của phơi nhiễm chuyển đổi? ❑ Nhân tố tác động tới phơi nhiễm chuyển đổi - Phương pháp kế toán mà MNC sử dụng - Tỷ lệ tham gia của các chi nhánh nước ngoài - Địa điểm (quốc gia) nơi đặt chi nhánh ❑ Phương pháp quản trị - Hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng tương lai ❑ Hạn chế Lương Minh Hà MNC 30
 31. 2.4. Quản trị phơi nhiễm chuyển đổi ❑ Phơi nhiễm chuyển đổi: Là hiện tượng xảy ra khi một công ty đa quốc gia chuyển đổi BCTC của các chi nhánh về đồng tiền của chính quốc trong quá trình hợp nhất các BCTC. Các tác động của phơi nhiễm chuyển đổi: Lương Minh Hà MNC 31
 32. 2.4. Quản trị phơi nhiễm chuyển đổi ❑ Các nhân tố ảnh hưởng tới phơi nhiễm chuyển đổi 1. Tỷ lệ tham gia của các chi nhánh nước ngoài vào MNC 2. Địa điểm (quốc gia) nơi đặt các chi nhánh nước ngoài 3. Phương pháp kế toán mà MNC sử dụng Lương Minh Hà MNC 32
 33. 2.4. Quản trị phơi nhiễm chuyển đổi ❑ Quản trị phơi nhiễm chuyển đổi 1. Dùng hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng tương lai đối với lợi nhuận mà các chi nhánh nước ngoài sẽ nhận được tạo sự triệt tiêu về dòng tiền bằng đồng tiền đó 2. Hedging chéo với những đồng tiền nhỏ Lương Minh Hà MNC 33
 34. 2.4. Quản trị phơi nhiễm chuyển đổi ❑ Hạn chế của chiến lược hedging - Không dự đoán chính xác lợi nhuận để hedging - Làm tăng phơi nhiễm rủi ro giao dịch làm ảnh hưởng đến dòng tiền thực tế của MNC. - Những sai lệch về kế toán Lương Minh Hà MNC 34
 35. Thank you! Sinh viên: Lương Minh Hà MNC 35