Nguyên lý kế toán - Kiểm toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

pdf 14 trang nguyendu 4760
Bạn đang xem tài liệu "Nguyên lý kế toán - Kiểm toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfnguyen_ly_ke_toan_kiem_toan_nghiep_vu_kinh_doanh_ngoai_hoi.pdf

Nội dung text: Nguyên lý kế toán - Kiểm toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

 1. KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I NI DUNG C A CH ƯƠ NG 1. Ni dung và ñc ñim nghi p vkinh doanh ngo i hi 2. Ki m soát ni b 3. Mc tiêu ki m toán 4. Quy trình ki m toán kiemtoanNH-Hong Hoa 1 kiemtoanNH-Hong Hoa 2 KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1.1 Ni dung nghi p v 1.1 Ni dung nghi p v 1.2 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh ngo i hi • Muabántheohp ñng giao ngay (SPOT FX) 1.3 Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh • Muabántheohp ñng kỳ hn (FORWARD FX) 1.4 Rñi ro chñ yÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh • Muabántheohp ñng quy n ch n (OPTION FX) • Muabántheohp ñng tươ ng lai (FUTURE FX) kiemtoanNH-Hong Hoa 3 kiemtoanNH-Hong Hoa 4
 2. KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I NH ẮC L ẠI NH ẮC L ẠI Swap ®ång tiÒn §Æc ®iÓm cña giao dÞch giao ngay t t 0 n thêi gian Cam kÕt: Ngy giao dÞch = DEAL DATE USD 100 DM 140 C«ng ty A Thùc hiÖn: Ngy thanh to¸n = SETTLEMENT DATE li suÊt cè li suÊt cè ®Þnh USD ®Þnh DM thùc hiÖn giao dÞch hai ngy lm viÖc sau khi cam kÕt giao dÞch: T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 USD 100 ngy giao dÞch 1 2 3 4 5 DM 140 Ng©n hng B ngy thanh to¸n - - 1 2 3 - - 4 5 kiemtoanNH-Hong Hoa 5 kiemtoanNH-Hong Hoa 6 KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I NH ẮC L ẠI NH ẮC L ẠI QuyÒn lùa chän d−íi gi¸c ®é ng−êi mua QuyÒn lùa chän d−íi gi¸c ®é ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ mét kho¶n phÝ quyÒn lùa chän ®Ó cã Ng−êi b¸n nhËn mét kho¶n phÝ quyÒn lùa chän ®Ó chÞu quyÒn ®−îc mua = CALL hoÆc ®−îc b¸n = PUT tr¸ch nhiÖm bÞ ®éng ph¶i b¸n = CALL hoÆc ph¶i mua = PUT ®èi t−îng quyÒn lùa chänvíi mét gi¸ gèc ®tháa thuËn ®èi t−îng quyÒn lùa chän víi gi¸ gèc ®tháa thuËn vo mét thêi ®iÓm®tháa thuËn (option kiÓu ch©u ¢u) vo thêi ®iÓm ® tháa thuËn (option kiÓu ch©u hoÆc hoÆc trong mét kho¶ng thêi gian ®tháa thuËn ¢u) trongkho¶ng thêi gian ®tháa thuËn (option kiÓu Mü) (option kiÓu Mü) kiemtoanNH-Hong Hoa 7 kiemtoanNH-Hong Hoa 8
 3. KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 1. N I DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1.2 §Æc ®iÓm 1.3 Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh C¸c bé phËn Chñ yÕu giao dÞch qua ®iÖn tho¹i, internet (kh«ng theo nguyªn t¾c 4 m¾t) Giao dÞch Kh«ng cã luång vèn lu©n chuyÓn trùc tiÕp TÊt to¸n v DiÔn biÕn nhanh kiÓm tra Ton cÇu hãa ho¹t ®éng kinh doanh Gi¸ trÞ, sè l−îng c¸c giao dÞch H¹ch to¸n X¸c ®Þnh v qu¶n lý rñi ro Giao dÞch viªn B ViÖc thu thËp, n¾m b¾t c¸c giao dÞch (c¸c giao dÞch néi v Gi¸m s¸t ngo¹i b¶ng) kh¸ khã kh¨n Giao dÞch viªn A kiemtoanNH-Hong Hoa 9 X¸c nhËn kiemtoanNH-Hong Hoa 10 KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD 1.3 Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh 1.3 Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh Ph©n t¸ch chøc n¨ng: kinh doanh (Ph©n t¸ch chøc n¨ng) PhiÕu giao dÞch TÊt to¸n v H¹ch Kinh doanh TÊt to¸n v kiÓm tra D÷ liÖu kiÓm tra to¸n Giê Sè H¹ch to¸n Gi¸m s¸t NghiÖp vô kinh doanh Ngay c¶ trong mçi mét ph¹m vi chøc n¨ng còng Gi¸m s¸t cÇn ph¶i ®¶m b¶o sao cho khi xö lý c¸c giao dÞch th× c¸c c«ng viÖc kh«ng t−¬ng hîp víi nhau ph¶i Tr¹ng th¸i giao dÞch do nh÷ng c¸ nh©n kh¸c nhau thùc hiÖn! kiemtoanNH-Hong Hoa 11 kiemtoanNH-Hong Hoa 12
 4. KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1.3 Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh 1.4 RR ch yu trong ho t ñng kinh doanh ngo i hi C¸c d÷ liÖu cÇn thu thËp D÷ liÖu b¾t buéc Khi thiÕt kÕ c¸c mÉu biÓu thu thËp d÷ liÖu C¸c c«ng cô ti chÝnh Derivative Lo¹i giao dÞch theo ®Æc thï s¶n phÈm, Gi¸ trÞ cÇn l−u ý tíi Khèi l−îng giao Biªn ®é Thêi gian §iÒu kiÖn hîp ®ång dÞch t¨ng chªnh lÖch TÝnh chÊt TÝnh biÕn ph¶n øng trªn Lo¹i rñi ro gi¸ c¶ thÞ (®Æc biÖt l Thêi h¹n gi¶m v chi phøc t¹p t¨ng ®éng t¨ng thÞ tr−êng rót tr−êng trong c¸c giao §èi t¸c phÝ t¨ng ng¾n l¹i dÞch Derivative) Ngy th¸ng giao dÞch Lo¹i s¶n phÈm – Ho¸n ®æi Giê giao dÞch – QuyÒn lùa chän Møc ®é rñi ro t¨ng Giao dÞch viªn – Giao dÞch cã thêi h¹n Sè thø tù Lo¹i thÞ tr−êng Tháa thuËn phô – Së giao dÞch Ho¹t ®éng kinh doanh kiemtoanNH-Hong Hoa– Giao dÞch ngoi Së 13 kiemtoanNH-Hong Hoa 14 KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1.4 RR ch yu trong ho t ñng kinh doanh ngo i hi 1.4 RR ch yu trong ho t ñng kinh doanh ngo i hi Rñi ro Rñi ro X¸c ®Þnh rñi ro thÊt tho¸t do ®èi t¸c gi¸ c¶ thÞ tr−êng thÊt tho¸t do ®èi t¸c gi¸ c¶ thÞ tr−êng rñi ro tÝn dông rñi ro ph¸t sinh rñi ro ®ång tiÒn do gi¸ c¶ thÞ tr−êng rñi ro do ph¶i mäi rñi ro cã thÓ ph¸t sinh cã nh÷ng dao ®éng rñi ro li suÊt do ®èi t¸c mÊt kh¶ n¨ng bï ®¾p thªm ®iÒu kiÖn: thanh to¸n rñi ro kh¸c vÒ gi¸ rñi ro do øng tr−íc cã mét tr¹ng th¸i më (gi¸ cæ phiÕu, chØ sè) kiemtoanNH-Hong Hoa 15 kiemtoanNH-Hong Hoa 16
 5. KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1.4 RR ch yu trong ho t ñng kinh doanh ngo i hi 1.4 RR ch yu trong ho t ñng kinh doanh ngo i hi Các lo ại rủi ro ạ ủ Các lo i r i ro Rñi ro thÊt tho¸t theo nhãm ®èi t−îng: rñi ro do ph¶i bï ®¾p thªm Rñi ro thÊt tho¸t theo nhãm ®èi t−îng: rñi ro TD Rñi ro do ph¶i bï ®¾p thªm l kh an th t tho¸t tiÒm tng do chi phÝ ph¸t sinh thªm §Þnh nghÜa cho mét giao d ch míi thay thÕ giao dÞch cò Rñi ro tÝn dông l kh«ng thùc hiÖn ®−îc. kho¶n thÊt tho¸t tiÒm tng ph¸t sinh do V §Þnh nghÜa kh«ng thu håi ®−îc sè vèn ®bá ra, Ý (kÓ c¶ li ®Õn h¹n). Víi ®èi t¸c A: Mua thêi h¹n 100 tr. USD gi¸ 16.060 VND /USD Víi ®èi t¸c B: B¸n thêi h¹n 100 tr. USD gi¸ 16.065 VND/USD d §èi t¸c A: kh«ng thùc hiÖn ®−îc hîp ®ång, tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng lªn 16.068 DM/USD ô Víi ®èi t¸c C: Giao dÞch thay thÕ 100 tr. USD gi¸ 16.068 DM/USD VÝ dô C¸c mãn tÝn dông, ®Çu t− b»ng tiÒn hay Lç: (16.068 16.065 ) = 3 VND/USD chøng kho¸n ThÊt tho¸t l·i: (16.065 16.060) = 5 VND/USD Rñi ro ThÊt tho¸t: 800 tr VND (100 tr. USD x 8 VND/USD) kiemtoanNH-Hong Hoa 17 kiemtoanNH-Hong Hoa 18 KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1.4 RR ch yu trong ho t ñng kinh doanh ngo i hi 1.4 RR ch yu trong ho t ñng kinh doanh ngo i hi Các lo ại rủi ro Các lo ại rủi ro Rñi ro thÊt tho¸t theo nhãm ®èi t−îng: rñi ro do øng tr−íc Rñi ro thÊt tho¸t theo nhãm ®èi t−îng: „ rñi ro hÖ thèng“ Rñi ro do øng tr−íc l HiÖu øng Domino kho¶n thÊt tho¸t tiÒm tng ph¸t sinh do §Þnh nghÜa phÝa ®èi t¸c kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô cña hä mÆc dï tr−íc ®ã ng©n hng ®thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh. §èi víi giao dÞch USD/DM th× ph¶i chÞu Thnh viªn rñi ro do øng tr−íc kho¶ng 6 tiÕng ®ång tham gia MÊt kh¶ n¨ng ThÞ tr−êng VÝ dô hå, lý do l cã chªnh lÖch thêi gian gi÷a thÞ tr−êng sôp ®æ §øc v Mü nªn ph¶i cung cÊp DM tr−íc thanh to¸n khi nhËn ®−îc USD. kiemtoanNH-Hong Hoa 19 kiemtoanNH-Hong Hoa 20
 6. KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1.4 RR ch yu trong ho t ñng kinh doanh ngo i hi 1.4 RR ch yu trong ho t ñng kinh doanh ngo i hi Các lo ại rủi ro Rñi ro vÒ vèn kh¶ dông Các lo ại rủi ro Rñi ro vÒ gi¸ c¶ (rñi ro thÞ tr−êng, rñi ro tr¹ng th¸i) Rñi ro vÒ vèn kh¶ dông l kh¶ n¨ng thiÖt h¹i cã thÓ ph¸t sinh do thiÕu nguån tiÒn ®Ó thùc hiÖn tr¸ch §Þnh nghÜa nhiÖm thanh to¸n khi ®Õn kú h¹n thanh to¸n hoÆc Rñi ro vÒ gi¸ c¶ l kh¶ n¨ng thiÖt h¹i cã thÓ ph¸t ®Ó ký kÕt c¸c hîp ®ång giao dÞch kh¸c nh»m môc sinh do cã sù thay ®æi vÒ gi¸ c¶ cña chøng chØ gèc. ®Ých c©n ®èi còng nh− c¶i thiÖn c¸c tr¹ng th¸i më §Þnh nghÜa chØ ph¸t sinh víi c¸c tr¹ng th¸i më cña m×nh (rñi ro bªn trong). Sù tÝch tô rñi ro gi¸ c¶ Rñi ro vÒ viÖc giao dÞch kinh doanh cã thÓ kh«ng Sù biÕn ®éng thùc hiÖn ®−îc hoÆc bÞ hñy bá do thiÕu chiÒu s©u Giíi h¹n thÞ tr−êng hoÆc do thÞ tr−êng kh«ng æn ®Þnh (rñi ro T−¬ng quan gi÷a c¸c L−u ý – thêi h¹n bªn ngoi). – ®ång tiÒn – chñng lo¹i – lo¹i h×nh rñi ro Rñi ro vÒ vèn kh¶ dông trªn thÞ tr−êng! kiemtoanNH-Hong Hoa kh¸c nhau 21 kiemtoanNH-Hong Hoa 22 KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1. NI DUNG VÀ ĐC ĐIM C A NVKD NGO I H I 1.4 RR ch yu trong ho t ñng kinh doanh ngo i hi 1.4 RR ch yu trong ho t ñng kinh doanh ngo i hi Các lo ại rủi ro Các lo ại rủi ro Rñi ro trong ho¹t ®éng Ng©n hng ph¶i g¸nh chÞu thiÖt h¹i hoÆc „chi phÝ bæ sung“ do nh÷ng hnh ®éng hoÆc biÖn ph¸p xuÊt ph¸t tõ c¸c ®iÓm Rñi ro vÒ ph¸p lý yÕu trong tæ chøc c¬ cÊu hoÆc tæ chøc quy tr×nh g©y ra. Ng©n hng chÞu thiÖt h¹i Cã nh÷ng tr¹ng th¸i më kh«ng do ®èi t¸c kh«ng c«ng nhËn c¸c tháa Thanh to¸n thuËn trong hîp ®ång. hai lÇn ph¸t hiÖn ra v §Þnh nghÜa do ®ã ph¸t sinh do c¸c tháa thuËn trong hîp ®ång Rñi ro rñi ro vÒ gi¸ c¶ kh«ng phï hîp víi c¸c thÓ chÕ ph¸p lý kh¸c. Thanh to¸n do hiÓu sai c¸c tháa thuËn trong hîp chËm trÔ v do C¸c hnh vi lõa ®ång. ®ã bÞ khiÕu n¹i ®¶o gian lËn truy ®ßi kiemtoanNH-Hong Hoa 23 kiemtoanNH-Hong Hoa 24
 7. KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 2. KI M SOÁT N I B 2. KI M SOÁT N I B YÊU C U 1. Th c hi n ñúng các yêu cu ti thi u v kinh doanh ñã ñưc công nh n trên bình di n qu c t • Có khuôn kh cho kinh doanh giao dch • Các ch t ki m soát- F.O • Các giao dch ch ñưc th c hi n khi ñáp ng ñưc các ñiu ki n giao dch phù hp vi th tr ưng • Quy ñnh v lưu gi h sơ • Tính kp th i ca vi c thu th p thông tin và ghi • Th c hi n ñúng quy trình ñư a SP mi ra thi tr ưng • nh n thông tin vào th i ñim giao dch 2. Các lo i hình ri ro trong kinh doanh cn ñưc nh n bi t và ki m soát ñy ñ • Ch p hành hn mc • Xác ñnh ñưc ri ro • Điu ki n phù hp th tr ưng • Phân tách ch c năng • Các quy ñnh cho tr ưng hp ñc bi t kiemtoanNH-Hong Hoa 25 kiemtoanNH-Hong Hoa 26 KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 2. KI M SOÁT N I B 2. KI M SOÁT N I B • Các ch t ki m soát -B.O NhiÖm vô cña bé phËn kiÓm to¸n néi bé Tèi thiÓu tiÕn hnh N éi qui ® −îc KiÓm to¸n kiÓm to¸n hng n¨m • Ki m soát vi c gi và thu th p xác nh n q ui ® Þnh th nh néi bé c¸c lÜnh vùc kiÓm to¸n • Ghichépcács li u giao dch v¨n b¶ n c¬ b¶n • Tính ñy ñ, kp th i ca vi c KiÓm tra l¹i c¸c giao dÞch cã thêi h¹n ghi nh n s li u cßn tr«i næi (tèi thiÓu mçi n¨m 1 lÇn) LËp b¸o c¸o • Ki m soát ri ro KiÓm to¸n Håi ©m néi bé Ban lnh ®¹o §èi t¸c kiemtoanNH-Hong Hoa 27 kiemtoanNH-Hong Hoa 28
 8. KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 3. Mc tiêu và ñi tưng ki m toán 4. QUY TR ÌNH KI ỂM TOÁN • Mc tiêu • Đánh giá tính ñy ñ, nghiêm túc, ñúng ñn trong quá trình th c hi n nghi p v • Đánh giá tình tr ng ri ro ca toàn b nghi p v kinh doanh, 4.1 L P K HO CH KI M TOÁN các bi n pháp qu n lý ri ro • Đáp ng mt s yêu cu cơ s dn li u ñm bo doanh thu 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT ngo i t phát sinh trong kỳ là hp lý. 4.3 TH C HI N TH NGHI M C Ơ B N Đi tưng • Ki m toán s phân tách ch c năng • Ki m toán tính phù hp vi th tr ưng • Ki m toán vi c ñư a các d li u vào h th ng hch toán • Ki m toán vi c qu n lý ri ro kiemtoanNH-Hong Hoa 29 kiemtoanNH-Hong Hoa 30 KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 4. QUY TR ÌNH KI ỂM TOÁN 4. QUY TR ÌNH KI ỂM TOÁN 4.1 L P K HO CH KI M TOÁN 4.1 L P K HO CH KI M TOÁN 4.1.1 Đánh giá ri ro ti m tàng 4.1.1 Đánh giá ri ro ti m tàng (TT) Lo i hình Ri ro TT th p Ri ro TT cao Lo i hình Ri ro TT th p Ri ro TT cao Giao dch giao ngay Các giao dch kỳ F có s lưng tươ ng ñi Lo i ñơ n v ti n t D thanh kho n, Khó thanh kho n (S) và kỳ hn (F) hn tươ ng ñi ít ln, ñc bi t là các F có kỳ giao dch tích cc hn dài Ph m vi giao dch ni b Ít Nhi u Đi tác Đi tác n ñnh có Giao dch mt ln vi các giao dch th ưng ñi tác mi có s lưng ln xuyên và thay ñi ñi tác vi mc Ph ươ ng th c ñánh giá Ph ươ ng th c Bao gm nhi u phép ñ cao ngo i hi tươ ng ñi ñơ n tính ph c tp gi n Ph ươ ng th c ñánh Ph ươ ng th c Bao gm nhi u phép tính giá ngo i hi tươ ng ñi ñơ n gi n ph c tp Mc ñ ph c tp ca Tươ ng ñi ñơ n Ph c tp ho t ñng hch toán gi n kiemtoanNH-Hong Hoa 31 kiemtoanNH-Hong Hoa 32
 9. KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 4. QUY TR ÌNH KI ỂM TOÁN 4. QUY TR ÌNH KI ỂM TOÁN 4.1 L P K HO CH KI M TOÁN 4.1 L P K HO CH KI M TOÁN 3.1.2 Đánh giá ri ro ki m soát 3.1.2 Phân tích. - Không th c hi n ñúng nguyên tc phân tách ch c năng - Xem xét, ñánh giá tng li nhu n ca kinh doanh ngo i - Không có h th ng hn mc và theo dõi th c hi n h hi, so sánh vi d toán và vi năm tr ưc th ng hp lý - Xem xét và ñánh giá doanh s giao dch bi n ñi trong - Không nh n bi t ht các nguy cơ gây ra ri ro và giám năm theo th i gian và theo lo i ti n t, bao gm phân sát ch t ch các tr ng thái ngo i hi tích ñáo hn (Matirity analycis) và cu trúc (cơ cu) ca - Không có ho t ñng ki m soát, d báo di n bi n th nh ng hp ñng ch ưa ñáo hn tr ưng mt cách hp lý ñ xác ñnh quy mô, ñ ph c tp ca kinh doanh - Đánh giá cách th c t ch c kinh doanh giao dch ñ xem xét ri ro KSNB kiemtoanNH-Hong Hoa 33 • kiemtoanNH-Hong Hoa 34 KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 4. QUY TR ÌNH KI ỂM TOÁN 4. QUY TR ÌNH KI ỂM TOÁN 4.1 L P K HO CH KI M TOÁN 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT ViÖc x¸c ®Þnh rñi ro 3.1.2 Phân tích. C¸c lÜnh vùc kiÓm to¸n quan träng nhËn biÕt mäi rñi ro TÝnh ®Çy ®ñ, bªn trong cña giao dÞch TÝnh to¸n c¸c K T HÖ thèng h¹n møc HÖ thèng h¹n chÝnh x¸c v kho¶n môc v kÞp thêi cña hÖ ViÖc ®Þnh l−îng rñi ro møc kÕt qu¶ thèng b¸o c¸o tÝnh to¸n rñi ro néi bé (nhiÒu møc tæng hîp kh¸cnhau) C¸c thay ®æi trong hÖ Ph©n t¸ch ViÖc ®iÒu tiÕt rñi ro thèng xö lý sè chøc n¨ng liÖu ®iÖn tö KiÓm to¸n h¹n chÕ rñi ro hÖ thèng h¹n møc bao gåm: ViÖc gi¸m s¸t rñi ro TÝnh phï hîp X¸c nhËn v c¸c biÖn ph¸p thÞ tr−êng cña t¸i x¸c nhËn nhËn biÕt c¸c ®iÒu kiÖn xö lý c¸c tr−êng hîp v−ît h¹n møc kiemtoanNH-Hong Hoa 35 kiemtoanNH-Hong Hoa 36
 10. KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT HÖ thèng h¹n møc: §Þnh h−íng kiÓm to¸n kh«ng giao dÞch nÕu kh«ng Nh÷ng kh¶ n¨ng h¹n chÕ rñi ro gi¸ c¶ viÖc cÊp h¹n møc cã h¹n møc cã nh»m ®Ó ®iÒu tiÕt rñi ro thùc sù? lm thÕ no ®Ó ®¶m b¶o ®−îc ®iÒu ny? H¹n møc khèi l−îng ®èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm/lo¹i c¸c h¹n møc cã hîp lý h×nh kinh doanh kh¶ n¨ng chÞu ®ùng rñi ro tÝnh trõ ngay vo h¹n møc chiÕn l−îc/chÝnh s¸ch kinh doanh cã ®¶m b¶o? C¸c h¹n møc lùa chän ®Æc biÖt (vÝ dô: h¹n møc vÒ c¬ chÕ t¸c ®éng phÝ) thùc sù h¹n chÕ rñi ro? th«ng b¸o kÞp thêi cho GDV vÒ møc sö dông h¹n møc liªn H¹n møc tr¹ng th¸i li suÊt tÝnh trªn møc c¬ së gi¸m s¸t h¹n møc quan cã ®¶m b¶o? – B¶ng tæng kÕt c¸c rng buéc vÒ li suÊt (h¹n møc vÒ c¸c thêi h¹n kh«ng t−¬ng ®ång) xö lý Khèi l−îng cña mçi tr¹ng th¸i më trong mçi chu kú v−ît h¹n møc tr¹ng th¸i rñi ro liªn quan tíi ®iÒu chØnh theo nh÷ng thay ®æi ®èi t¸c? StoplossOrder trªn thÞ tr−êng . Ai ®−a ra? viÖc tÝnh to¸n mÊt bao l©u? kiemtoanNH-Hong Hoa 37 kiemtoanNH-Hong Hoa 38 KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT vÊn ®Ò träng t©m: HÖ thèng h¹n møc: Gi¸m s¸t rñi ro HÖ thèng h¹n møc: Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt rñi ro gi¸m s¸t rñi ro vÊn ®Ò: cã hç trî cña m¸y ton bé rñi ro ng©n hng rñi ro thÊt tho¸t ®ang g¸nh cã ë møc tÝnh: chÊp nhËn ®−îc kh«ng? liªn tôc n¾m b¾t c¸c tr−êng hîp rñi ro gi¸ c¶ thÞ tr−êng v−ît h¹n møc? rñi ro xö lý c¸c tr−êng hîp v−ît h¹n møc? tËp hîp c¸c mãn tÝn dông v quy tÝn dông, kh¶ n¨ng ®Æc biÖt khi cã nhiÒu bï ®¾p rñi ro ®Þa bn giao dÞch, chi nh¸nh kiemtoanNH-Hong Hoa 39 v.v kiemtoanNH-Hong Hoa kiÓm to¸n c¬ chÕ!40
 11. KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT HÖ thèng h¹n møc: Kh¶ n¨ng møc thu nhËp th−êng xuyªn chÞu ®ùng rñi ro C¸c ®iÒu kiÖn phï hîp víi thÞ tr−êng VÊn ®Ò ®Æt ra gi¸ kh¸c li suÊt Giao dÞch KÕt qu¶ kinh doanh 3000 Giao dÞch dùa trªn ®iÒu chØnh khi ®Þnh gi¸ trÞ kh«ng dùa trªn tû gi¸ hèi ®o¸i ®iÖn to¸n tÝn dông 750 ®iÖn to¸n chøng kho¸n 125 VÒ mÆt ch−¬ng tr×nh m¸y TÝnh to¸n gi¸ thÞ tr−êng KÕt qu¶ sau ®iÒu chØnh 2125 tÝnh, viÖc kiÓm tra l kh¶ thi l mét vÊn ®Ò khã kh¨n rñi ro gi¸ (vÝ dô: ph−¬ng ph¸p „Marktomodel“) rñi ro ®èi t¸c c¶ Tuy nhiªn: thu bÊt th−êng 100 chÊt l−îng d÷ liÖu kÐm ChuÈn bÞ d÷ liÖu nép thuÕ 550 chu kú thêi gian ch−¬ng tr×nh phong phó lo¹i d÷ liÖu thÞ tr−êng d− c¶ n¨m 1675 møc cã thÓ thÊt C¬ cÊu c¸c quy tr×nh néi bé nhiÒu khi chØ ¸p dông ®−îc cho Ên ®Þnh thêi ®iÓm ký kÕt cæ tøc 1000 tho¸t tõ c¸c ph©n bæ cho c¸c mét sè bé phËn cña thÞ tr−êng kiÓm tra liªn tôc xem viÖc trÝch nép quü dù tr÷ 500 ho¹t ®éng kinh lo¹i rñi ro kh¸c chuyÓn tiÕp cã kÞp thêi kh«ng doanh kiÓm to¸n kÞp thêi cßn l¹i 175 nhau kiÓm to¸n x¸c suÊt hay ton diÖn kiemtoanNH-Hong Hoa 41 kiemtoanNH-Hong Hoa 42 KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT TÝnh phï hîp thÞ tr−êng TÝnh phï hîp thÞ tr−êng cña c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh C¸c ®iÒu kiÖn h×nh thnh trªn thÞ tr−êng §¶m b¶o: “TÝnh phï hîp thÞ vo thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång giao dÞch c¸c ®iÒu kiÖn tháa tr−êng“ cã nghÜa l g× ? thuËn giao dÞch C©n ®èi c¸c kho¶n chªnh lÖch th«ng qua vo thêi ®iÓm ký kÕt cÇn ph¶i ®èi chiÕu c¸c thanh to¸n hîp lý hîp ®ång ph¶i PhÝ quyÒn lùa chän v−ît qu¸ li phï hîp víi c¸c ®iÒu Lý do ®−a ra quy ®Þnh: suÊt danh nghÜa kh«ng ®−îc phÐp tïy tiÖn Thanh to¸n øng tr−íc v−ît qu¸ li kiÖn trªn thÞ tr−êng. ký kÕt giao dÞch víi nh÷ng suÊt danh nghÜa gi¸ c¶ tù do tháa thuËn v.v. kh«ng dïng c¸c "points accounts" tuy nhiªn phÇn lín chØ thùc hiÖn VÒ nguyªn t¾c kh«ng cÇn kh«ng “hîp lý" ®−îc víi mét chi phÝ kü thuËt lín ph¶i thùc hiÖn ngay, nÕu nh− cã ®ñ d÷ liÖu ®Ó B¶o ®¶m b»ng c¸c quy tr×nh thÝch hîp ®èi chiÕu sau. kiemtoanNH-Hong Hoa 43 kiemtoanNH-Hong Hoa 44
 12. KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT ViÖc quy ®Þnh biªn ®é phô thuéc vo Biªn ®é Tæ chøc ho¹t ®éng kiÓm to¸n tÝnh phï hîp thÞ tr−êng §é biÕn ®éng cña tõng lo¹i gi¸ thÞ tr−êng VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi biªn ®é Biªn ®é Kh«ng ghi nhËn d÷ liÖu thÞ C¸c kh¶ n¨ng kü thuËt ®Ó ghi nhËn vÒ nguyªn t¾c chØ cÇn thiÕt khi kh«ng ®óng lóc ghi nhËn gi¸ c¶ tr−êng d÷ liÖu thÞ tr−êng Chu kú thêi gian ®Ó cã ghi nhËn tù ®éng thÓ kiÓm tra sím nhÊt Môc ®Ých: VÊn ®Ò: Chu kú ghi nhËn b»ng c¸ch thñ c«ng §ãn chÆn nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ nÕu qu¸ hÑp: liªn tôc bÞ v−ît (tõng phót, 10 phót mét lÇn, c¶ cã thÓ ph¸t sinh trong kho¶ng qu¸, kh«ng cã ph−¬ng tiÖn v.v.) thêi gian tõ khi gi¸m s¸t phï hîp §é biÕn ®éng ký kÕt giao dÞch ®Õn lÇn nÕu qu¸ réng: kh«ng bÞ v−ît v biÕn ®éng m¹nh ghi nhËn tiÕp theo c¸c ®iÒu qu¸, nh−ng biªn ®é kh«ng => biªn ®é réng kiÖn thÞ tr−êng cã t¸c dông ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra tÝnh hîp lý v× nh÷ng tiªu chÝ nãi trªn thay ®æi kiemtoanNH-Hong Hoa 45 kiemtoanNH-Hong Hoa 46 KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT Gia h¹n giao dÞch Gia h¹n qu¸ 6 th¸ng: Kh¸ch hng ph¶i gi¶i X¸c nhËn v x¸c nhËn ph¶n håi §iÒu kiÖn: tr×nh cô thÓ vÒ tÝnh chÊt hng hãa hoÆc dÞch vô Quy tr×nh thùc hiÖn ®Çu mèi ®Ó x¸c nhËn Chøng minh sù cÇn thiÕt viÖc x¸c nhËn sè d− ti kho¶n! ph¶i gia h¹n TÊt c¶ c¸c giao dÞch cã ®−îc thÓ hiÖn trong hÖ thèng sao cho Gia h¹n d−íi 6 th¸ng: cã thÓ lËp x¸c nhËn mét c¸ch ®−îc sù chÊp thuËn râ rng cña Ban gi¸m ®èc ®óng quy ®Þnh hay kh«ng? theo nguyÖn väng ®−îc thÓ hiÖn mét c¸ch râ rng Cã ®¶m b¶o r»ng b»ng v¨n b¶n cña kh¸ch hng ®èi víi mçi mét giao dÞch ®−îc ký kÕt kh¸ch hng kh«ng ph¶i l ng©n hng X¸c nhËn tõ bé ®Òu cã mét x¸c nhËn cña phËn no ? chøng minh tÝnh chÊt giao dÞch cã thùc chÝnh ng©n hng m×nh FrontOffice nghÜa vô chøng minh b¶n th©n cña kh¸ch hng hay kh«ng ? BackOffice chØ gia h¹n nh÷ng giao dÞch ngo¹i hèi thêi h¹n Cã x¸c nhËn tÊt c¶ mäi cña chÝnh ng©n hng m×nh giao dÞch víi tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu kh«ng? kiemtoanNH-Hong Hoa 47 kiemtoanNH-Hong(chøc n¨ng Hoa®èi chiÕu) 48
 13. KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT HÖ thèng kiÓm so¸t v X¸c nhËn vµ x¸c nhËn ph¶n håi qu¶n lý rñi ro Trong quy tr×nh thùc hiÖn x¸c nhËn cã quy ®Þnh vÒ X¸c ®Þnh v ®Þnh l−îng hãa c¸c rñi viÖc sÏ khiÕu n¹i ®èi víi nh÷ng giao dÞch ch−a cã C¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ ro thÞ tr−êngph¸t sinh bëi c¸c giao x¸c nhËn kh«ng? thèng: dÞch kinh doanh Nh¾c nhë sau xy ngy Phßng ngõa c¸c lo¹i rñi ro kh¸c nhau Môc tiªu: Nh÷ng thêi h¹n nh¾c nhë ny T¹o kh¶ n¨ng so s¸nh c¸c lo¹i rñi ro víi cã ®−îc gi÷ ®óng kh«ng? nhau DiÔn gi¶i: §èi víi nh÷ng khiÕu n¹i vÒ néi dung: do nguyªn nh©n g×? x¸c ®Þnh nh÷ng thÊt tho¸t tiÒm Èn § ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó xö lý? trªn c¬ së x¸c suÊt x¶y ra trong qu¸ khø TiÒn rñi ro víi nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh hay kiemtoanNH-Hong Hoa 49 kiemtoanNH-Hong Hoa value at risk 50 KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT 4.2 TH C HI N TH NGHI M KI M SOÁT Ph©n t¸ch chøc n¨ng Thay ®æi trong c¸c hÖ thèng xö lý d÷ liÖu Ph©n t¸ch chøc n¨ng Thay ®æi ? c¸c hÖ thèng míi thay ®æi ch−¬ng ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kh«ng t−¬ng hîp nhau tr×nh? Ngay c¶ t¹i c¸c chi nh¸nh ë n−íc ngoi! XÕp thø tù −u tiªn nh÷ng thay ®æi theo khÝa c¹nh rñi ro: VÊn ®Ò: (tÝnh −u tiªn cao: ThÈm quyÒn cña Ban gi¸m ®èc ®èi víi c¸c chi c¸c hÖ thèng thu thËp d÷ liÖu Th«ng th−êng: nh¸nh ë n−íc ngoi chØ trao cho mét thnh viªn sè l−îng lín c¸c hÖ thèng tÊt to¸n giao dÞch c¸c hÖ thèng phøc t¹p c¸c hÖ thèng kÕ to¸n duy nhÊt cña Ban gi¸m ®èc kh«ng kiÓm to¸n ®−îc theo c¸c hÖ thèng lm gi¸ Qui ®Þnh vÒ quyÒn ®¹i diÖn khi v¾ng mÆt chu kú n¨m kiemtoanNH-Hongc¸c Hoa hÖ thèng x¸c ®Þnh møc ®é rñi ro51 kiemtoanNH-Hong Hoa 52 c¸c h Ö th èng ®Þnh gi ¸ trÞ)
 14. KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 4. QUY TRÌNH KI ỂM TOÁN 4. QUY TRÌNH KI ỂM TOÁN 4.3 Th c hi n th nghi m cơ bn 4.3 Th c hi n th nghi m cơ bn Điều tra cách tính và tỷ giá ñể ghi nh ận thu nh ập trong năm Xác nh n quy n s hu, s hi n hu và ñy ñ Th ực hi ện th ử nghi ệm về chia cắt niên ñộ (cut off) và sự ñầy ca các hp ñng ngo i hi: ki m tra s xác nh n ñủ: ca bên th ba ho c s xác nh n tr c ti p vi ñi - Xem xét, ñánh giá nh ững th ư xác nh ận ñư ợc gửi ñi và thu th ập ñư ợc. tác, bao gm c nh ng ñi tác có s dư bng - Xem xét nh ng ñối chi ếu và ñiều ch ỉnh nh ững sai bi t không. trên sổ sách của ng ười th ực hi ện hợp ñồng với bộ ph ận hậu Xem xét vi c ñánh giá giá tr hp ñng và vi c ghi ki ểm. nh n lãi l hàng ngày: ki m tra t giá (da trên các - Ki ểm tra nh ững giao dịch tr ước và sau th ời ñiểm kết thúc ngu n ñc lp) và công th c s dng hp lý. niên ñộ. kiemtoanNH-Hong Hoa 53 kiemtoanNH-Hong Hoa 54 KI M TOÁN NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 4. QUY TRÌNH KI ỂM TOÁN 4.3 Th c hi n th nghi m cơ bn Xem xét, ñánh giá kh năng th c hi n ngh ĩa v hp ñng ca các ñi tác có nhi u hp ñng. Xem xét, ñánh giá vi c s dng các nguyên tc k tóan có hp lý, nh t quán và tuân th các chu n mc hay không. Đm bo vi c trình bày, báo cáo tuân th theo quy ñnh ca chu n mc kiemtoanNH-Hong Hoa 55 kiemtoanNH-Hong Hoa 56