Nguyên lý kế toán - Chương 4: Kiểm toán tiền gửi và nợ phải trả

pdf 6 trang nguyendu 3330
Bạn đang xem tài liệu "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Kiểm toán tiền gửi và nợ phải trả", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfnguyen_ly_ke_toan_chuong_4_kiem_toan_tien_gui_va_no_phai_tra.pdf

Nội dung text: Nguyên lý kế toán - Chương 4: Kiểm toán tiền gửi và nợ phải trả

 1. Chương 4 KIM TOÁN TIN GI VÀ N PHI TR NI DUNG CHÍNH 1.1.1. NNNiiidung vvvàvààà∂∂∂ ccc∂i∂i∂i mmmcccỏ cỏỏỏcccckkhhookho nnntrong TTGGTG vvvà NPT 2.2.2. KSNB nnhhnh nnggngnghi pppvvv lliiờờnnliờnquan ∂∂∂ nnnkkhhookho n mc 3. Mc tiờu ki m toỏn 4. Quy trỡnh ki m toỏn XXeemmXemxxxộ xộộộttttvvvà vààà∂∂∂ỏ ∂ỏỏỏnhnnhhnhgigigiỏ gi ỏỏỏkikiki mmmssoosoỏ so ỏỏỏttttnnn iiibbb TThhTh nghi mmmccc ơ bbbnnn kiemtoanNHHongHoa kiemtoanNHHongHoa Ch ươ ng 4 KI M TOÁN TI N G I VÀ N PH I TR Chương 4 KIM TOÁN TIN GI VÀ N PHI TR 2. Kim soỏt ni b 1. Ni dung và ủc ủim ca khon mc 1. Khon mc thuc phn II, III và VI bờn N phi tr và vn CSH Ri ro chớnh ca kho n mc Giỏ tr ca khon mc chim t trng ln trong tng Lp tài khon khụng cú thc và s dng chỳng NPT&VCSH ủ chuyn tin Nhng bin ủi ca khon mc cú liờn quan ủn s Rỳt tin vưt quỏ s dư hin cú hp lý ca chi phớ trong NH? Tớnh, hch toỏn sai tin lói, sai sút trong x lý nghip v do khi lưng cụng vic x lý ln, Nhng bin ủi ca khon mc cú liờn quan nhiu ủn khụng xỏc ủnh ủưc trưc nghip v tin mt và thanh toỏn KDTM trong NH Sai sút trong quỏ trỡnh thanh toỏn chuyn tin Cú th ủưc s dng cho mc ủớch ra tin vi cỏc giao dch tin mt ln. Gian ln trong s dng th kiemtoanNHHongHoa kiemtoanNHHongHoa 1
 2. Chương 4 KIM TOÁN TIN GI VÀ N PHI TR Chương 4 KIM TOÁN TIN GI VÀ N PHI TR 2. Kim soỏt ni b 2. Kim soỏt ni b YấU CU ĐI VI KSNB TIN GI TH TC KIM SOÁT Tt c cỏc nghip v ủu ủưc phờ chun trưc khi thc hin Cn tỏch bi t ch c năng m TK vi qu n lý TK Cỏc nghip v ủu ủưc ghi nhn ủy ủ Thi t lp quy trỡnh thu chi tin gi bng tin mt và chuyn Cỏc nghip v ủu ủưc ghi nhn chớnh xỏc khon S dư tin gi và n vay trờn th trưng liờn ngõn hàng là cú Ph õn cp thm quyn giao dch và xõm nhp vào h thng tht thụng tin x lý nghip v Cỏc giao dch ủưc ghi nhn kp thi Đi chiu, kim tra tớnh lói, tr lói Cỏc giao dch tin gi ủưc trỡnh bày thớch hp Tỏch bit giao dch trờn tài khon khỏch hàng vi nghip v chuyn tin gia cỏc ngõn hàng Thit lp nhng tiờu chun ủưc ủnh dng trờn mỏy tớnh ủ kim soỏt t ủng kiemtoanNHHongHoa kiemtoanNHHongHoa Ch ươ ng 4 KI M TOÁN TI N G I VÀ N PH I TR Ch ươ ng 4 KI M TOÁN TI N G I VÀ N PH I TR 3.Mc tiờu kim toỏn – S dư TKTG và NPT 3.Mc tiờu kim toỏn tha món yờu cu CSDL 1. S dư ca kho n mc ủưc xỏc ủnh là cú th c khi cú cỏc hp ủng ti n gi ủưc xu t trỡnh? S dư TKTG và NPT trờn BCTC 2. NH cú ngh ĩa v ch khụng cú quy n vi cỏc kho n mc này? 3. Giỏ tr ca kho n mc khụng cn cú s ủỏnh giỏ li do tt c tha món yờu cu CSDL ủu phỏt sinh bng VND Đm bo s dư TG cui kỳ và chi 4. NH khụng ph i trỡnh bày chi ti t cỏc lo i ti n gi vỡ khụng nh hưng gỡ ủn s minh bch thụng tin trờn BCTC phớ lói tin gi là hp lý 5. S dư ca cỏc TK TG bao gm c cỏc kho n ti n s nh n ủưc khi th c hi n xong cỏc giao dch thnah toỏn KDTM 6. Cú th ch p nh n chờnh lch s dư gi a cỏc TK chi ti t và tng hp khi xột ủn s dư TKTG do cú sai bi t v th i ủim thanh toỏn KDTM kiemtoanNHHongHoa kiemtoanNHHongHoa 2
 3. Chương 4 KIM TOÁN TIN GI VÀ N PHI TR Ch ươ ng 4 KI M TOÁN TI N G I VÀ N PH I TR 4.THC HIN KIM TOÁN 4 Quy trỡnh ki m toỏn 4.1 L P K HO CH KI M TOÁN Đỏnh giỏ ri ro ti m tàng 4.1 LP K HOCH KIM TOÁN Yu t RRTT th p RRTT cao 4.2 THC HIN TH NGHIM KIM SOÁT Số lượng tài kho ản Ít Nhi ều 4.3 THC HIN TH NGHIM CƠ BN Kh ối lượng giao dịch Ít Nhi ều Giỏ tr ị giao dịch Th ấp Cao Ph ương phỏp tớnh lói, Đơn gin Ph ức tạp phớ Số lượng tài kho ản Ít Nhi ều khụng ho ạt ủộng kiemtoanNHHongHoa kiemtoanNHHongHoa Ch ươ ng 4 KI M TOÁN TI N G I VÀ N PH I TR Ch ươ ng 4 KI M TOÁN TI N G I VÀ N PH I TR 4.THC HIN KIM TOÁN 4.THC HIN KIM TOÁN 4.1 L P K HO CH KI M TOÁN 4.1 L P K HO CH KI M TOÁN Đỏnh giỏ ri ro ki m soỏt Phõn tớch RR ki m soỏt cao nu: So sỏnh s dư năm nay vi s dư năm trưc và Khụng tỏch bit chc năng m và qun lý TK gii thớch cỏc bin ủng ln. Khụng cú quy trỡnh TG ủy ủ, rừ ràng So sỏnh tng s dư tin gi theo tng chi Khụng cú s phõn quyn hp lý nhỏnh Chương trỡnh vi tớnh ủưc thit k khụng ngăn ủưc cỏc giao Phõn tớch cu thành ca khon chi phớ lói, so dch khụng ủ ủiu kin v s dư và cỏc ủiu kin khỏc sỏnh vi kỳ trưc và k hoch, phõn tớch bin Hot ủng ủi chiu khụng ủưc thc hin thưng xuyờn ủng lói sut Giy t cú giỏ khụng ủưc bo qun cht ch So sỏnh khon thu phớ dch v kỳ này so vi kỳ trưc kt hp vi phõn tớch bin ủng trong kỳ. kiemtoanNHHongHoa kiemtoanNHHongHoa 3
 4. Ch ươ ng 4 KI M TOÁN TI N G I VÀ N PH I TR Ch ươ ng 4 KI M TOÁN TI N G I VÀ N PH I TR 4.THC HIN KIM TOÁN 4.THC HIN KIM TOÁN 4.2 Thc hin th nghim kim soỏt 4.2 Thc hin th nghim kim soỏt Xut phỏt ủim: văn bn quy ủnh v t chc và quy trỡnh nghip v Th c hi n th nghi m ki m soỏt thụng qua ủỏnh giỏ ch ươ ng trỡnh vi tớnh Đỏnh giỏ thc hin yờu cu kim soỏt qua Th c hi n ph ng vn ủ cú s hi u bi t v quy trỡnh TG phng vn, quan sỏt, th nghim Ki m tra cụng vi c ủi chi u ơ ủ ủ Đỏnh giỏ ủ tin cy ca kim soỏt và d Ch n m u h s TG ỏnh giỏ vi c th c hi n quy trỡnh, liu k toỏn qua kim tra chương trỡnh vi quy n phờ chu n, ghi nh n vào TK tớnh: theo dừi thụng tin, th xõm nhp h thng, nhp th d liu kiemtoanNHHongHoa kiemtoanNHHongHoa Ch ươ ng 4 KI M TOÁN TI N G I VÀ N PH I TR Ch ươ ng 4 KI M TOÁN TI N G I VÀ N PH I TR 4.THC HIN KIM TOÁN 4.THC HIN KIM TOÁN 4.2 Thc hin th nghim cơ bn 4.2 Thc hin th nghim cơ bn Phõn tớch: bin ủng s dư tin gi ủ chn mu th Ch n mu mt s tài kho n ủưc m (ho c ủúng)trong nghim và tớnh toỏn tin lói, gii thớch cỏc bin ủng ln năm ki m toỏn, th c hi n cỏc vi c sau: ủ ủ ơ ủ Lp bng chi tit s dư cỏc tài khon, ủi chiu vi s chi + Ki m tra xem cú y h s xin m (ho c úng tit và chng t, cng kim tra TK) nh ư: Đơ n xin m tài kho n, quy t ủnh thành lp Đi chiu cỏc s dư vi bng cõn ủi tài khon vào cui ủơ n v, quy t ủnh b nhi m giỏm ủc và k toỏn tr ưng. năm tng hp hi s và cỏc chi nhỏnh Quy t ủnh gi i th Th tớnh li tin lói tin gi, kim tra chia ct niờn ủ + Ki m tra xem h sơ cú ủưc phờ chu n ủy ủ khụng. Gi thư xỏc nhn mt s tài khon cú s dư ln Ki m tra “S gúp ý” xem xột cỏc khi u ni ca khỏch hàng. Kim tra t giỏ s dng ủ quy ủi ngoi t sang VND ủi vi s dư tin gi và khon chi phớ lói Ki m tra cỏc nghi p v bt th ưng: nghi p v ủiu ch nh, TKTGTT rỳt ti n mt liờn tc Kim tra vic thu phớ và tớnh thu ủi vi dch v thanh toỏn KDTM kiemtoanNHHongHoa kiemtoanNHHongHoa 4
 5. Ch ươ ng 4 KI M TOÁN TI N G I VÀ N PH I TR Chương 4 KIM TOÁN TIN GI VÀ N PHI TR 4.THC HIN KIM TOÁN Bài tp 4.2 Thc hin th nghim cơ bn Đỳng hay sai? Xem xột danh sỏch cỏc tài khon tin gi 1. Cn ủt ra hn mc chi cho tt c cỏc nghip v liờn quan ủn vic tt toỏn trưc hn nhm xỏc ủnh: KH rỳt tin trờn tt c cỏc TKTG 2. Quy trỡnh thu tin cú th bt ủu t vic KH np tin vào qu, sau Lói và phớ theo quy ủnh ngõn hàng ủú s ghi s KT cũn chi tin cn bt ủu t vic KH vit chng t và np vào b phn k toỏn Thoỏi chi phớ lói ủó dn tớch tương ng 3. Cỏc GDV và k toỏn viờn cn ủưc cp quyn vào chương trỡnh vi tớnh theo phm vi trỏch nhim ca mỡnh Đi chiu lói dn tớch phi tr vi s dư 4. NH cn quy ủnh rừ nhng thụng tin phi ủưc ủi chiu cui mi ngày như: S tăng gim TG liờn quan ủn tin mt, s tin lói d trờn tài khon tng hp chi, ủó chi liờn quan ủn vic gi và rỳt tin? 5. NH cn quy ủnh rừ vic x lý trong tỡnh hung bt thưng? 6. NH cn cú quy ủnh trong trưng hp KH ủn rỳt tin trưc hn? kiemtoanNHHongHoa kiemtoanNHHongHoa Ch ươ ng 4 KI M TOÁN TI N G I VÀ N PH I TR Ch ươ ng 4 KI M TOÁN TI N G I VÀ N PH I TR 4.THC HIN KIM TOÁN BÀI TP BÀI TP Ti n hành ki m toỏn kho n mc ti n gi ti NH X, Nhúm ki m toỏn ủó 1. KTV cn gi thư xỏc nhn ủn tt c cỏc KH? th c hi n nh ư sau: 1. Đỏnh giỏ ch ươ ng trỡnh vi tớnh liờn quan ủn ti n gi bng cỏch: 2. Tài khon tin vay ngõn hàng khỏc khụng cn Th nh p d li u vào ch ươ ng trỡnh khi khụng cú s can thi p xỏc nhn s dư ca NVNH 3. KTV khụng cn quan tõm ủn s dư tng hp vỡ Nh p d li u sau khi ủưc m ủ ki m tra bi n ủng s dư và tớnh lói tin gi ủưc theo dừi chi tit ủn tng KH và Th rỳt ti n trờn ATM nhi u ln trong ngày chi phớ lói tớnh trờn s dư tng KH 2. Sau khi ủỏnh giỏ nh n th y ch ươ ng trỡnh cú kh năng ủm bo an toàn cao, nhúm ủó ch n mt s ch ng t liờn quan ủn ti n gi ủ 4. Kim toỏn viờn cn tớnh li tin lói tin gi ki m tra, ủi chi u vi s KT chi ti t tng khỏch hàng. Mu ch n là 5. Cn xem li cỏc bỳt toỏn ủc bit cỏc nghip v cỏc KH cú s dư TKTG ln t 100tr tr lờn, chỳ ý ủn cỏc Cty kinh chuyn tin ủi nơi khỏc? doanh. 3. Cng ki m tra s li u trờn cỏc TK tng hp, chi ti t kiemtoanNHHongHoa kiemtoanNHHongHoa 5
 6. Ch ươ ng 4 KI M TOÁN TI N G I VÀ N PH I TR Chương 4 KIM TOÁN TIN GI VÀ N PHI TR BÀI TP BÀI TP: HÃY ĐƯA RA TH TC KIM TOÁN THÍCH HP 4. Qua ki m tra KTV th y cú cỏc bỳt toỏn sau: UNC rỳt ti n t TKTGTK 4231 s ti n 90tr ủng chuy n ủn chi nhỏnh KTV nghi ng cú tài khon ủưc khỏc cựng NH ti tnh A, ln chi ti t trờn cỏc phi u lưu ca KH gi TK thỡ m khụng cú thc khụng cú nghi p v, nh ưng TK Cty M cú s PS này KTV nghi ng ủó cú s TK ủó 5. Ti n lói TG ca TKTG Cty M vào ngày 31/12 ủưc tớnh trờn s dư ca tt toỏn ủưc s dng li ngày 30/11 trong khi s dư cu i ngày 31/12 ch cũn li s ti n ti thi u ủ duy trỡ TK, và ngày ủu thỏng Cty ủó rỳt ht ti n. Cn cú cơ s xỏc ủnh khon S ti n lói tớnh ủưc ln hơn th c t là 4,2 tr ủng chit khu GTCG khi phỏt hành 6. Sau khi nghe gi i trỡnh KTV ủưc bi t là nghi p v ủưc tớnh và hch toỏn nh m s TK và s ti n, NH ủó ủiu ch nh là cú thc Nhúm KT ủó kt thỳc ph n Ki m tra ca mỡnh. Cn cú cơ s ủ xỏc ủnh khon Vy: - Nhúm KT ủó th c hi n th tc ki m toỏn hp lý ch ưa? tin lói phi tr cho NH X là cú - Bỳt toỏn ủiu ch nh NH ủó th c hi n là gỡ thc và chớnh xỏc kiemtoanNHHongHoa kiemtoanNHHongHoa 6