Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại

ppt 59 trang nguyendu 8850
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptke_toan_ngan_hang_chuong_3_ke_toan_nghiep_vu_tin_dung_tai_ng.ppt

Nội dung text: Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại

 1. CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Năm 2006 1
 2. I. Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN CHO VAY Ý NGHĨA • Phản ánh tình hình đầu tư vốn vào các ngành kinh tế quốc dân • Phản ánh phạm vi, phương hướng và hiệu quả đầu tư của ngân hàng vào các ngành kinh tế • Theo dõi hiệu quả sử dụng vốn vay của từng đơn vị Năm 2006 2
 3. NHIỆM VỤ • Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu cho vay • Giám sát tình hình cho vay và thu nợ • Bảo vệ tài sản của ngân hàng Năm 2006 3
 4. II. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHO VAY PHÂN LOẠI CHO VAY • Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn – Tín dụng cho sản xuất kinh doanh – Tín dụng tiêu dùng • Căn cứ vào thời hạn cho vay – Tín dụng ngắn hạn – Tín dụng trung dài hạn • Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng – Tín dụng không có tài sản đảm bảo – Tín dụng có tài sản đảm bảo Năm 2006 4
 5. • Căn cứ vào hình thái giá trị của tín dụng – Cho vay bằng tiền – Cho vay bằng tài sản • Căn cứ vào mối quan hệ giữa các chủ thể – Tín dụng trực tiếp – Tín dụng gián tiếp • Căn cứ vào phương pháp cấp phát tiền vay – Cho vay luân chuyển – Cho vay từng lần • Căn cứ vào tính chất luân chuyển của vốn – Cho vay vốn lưu động – Cho vay vốn cố định Năm 2006 5
 6. PHƯƠNG PHÁP THU NỢ VÀ LÃI VAY • Thu nợ gốc và lãi vay khi đáo hạn Lãi vay = Nợ gốc x Thời hạn vay x Lãi suất Thường áp dụng đối với những món vay có thời hạn ngắn • Thu nợ gốc và lãi vay theo từng định kỳ – Kỳ khoản tăng dần – Kỳ khoản giảm dần – Kỳ khoản cố định • Thu nợ gốc và lãi vay không theo định kỳ Năm 2006 6
 7. CHỨNG TỪ CHO VAY • Chứng từ gốc – Đơn xin vay – Hợp đồng tín dụng – Khế ước vay kiêm kỳ hạn nợ • Chứng từ ghi sổ – Chứng từ cho vay – Chứng từ thu nợ Năm 2006 7
 8. BÁO CÁO KẾ TOÁN • Trình bày số dư cho vay theo: – Chủ thể vay – Thời hạn cho vay Năm 2006 8
 9. CHO VAY TỪNG LẦN TÀI KHOẢN SỬ DỤNG • Tài khoản 20: Cho vay các tổ chức tín dụng khác • Tài khoản 21: Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước • Chi tiết: – Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn – Nhóm 2: Nợ cần chú ý – Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn – Nhóm 4: Nợ nghi ngờ – Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn Năm 2006 9
 10. Tài khoản cho vay nhóm 1 • Bên Nợ ghi: Số tiền cho vay các tổ chức, cá nhân • Bên Có ghi: – Số tiền thu nợ từ các tổ chức, cá nhân – Số tiền chuyển sang tài khoản nợ thích hợp theo quy định hiện hành về phân loại nợ • Số dư Nợ: Nợ vay của các tổ chức, cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về phân loại nợ Năm 2006 10
 11. Tài khoản cho vay nhóm 2, 3, 4, 5 • Bên Nợ ghi: Số tiền cho vay phát sinh nợ quá hạn • Bên Có ghi: – Số tiền thu nợ từ các tổ chức, cá nhân – Số tiền chuyển sang tài khoản nợ thích hợp theo quy định hiện hành về phân loại nợ • Số dư Nợ: Nợ vay của các tổ chức, cá nhân cần chú ý theo quy định hiện hành về phân loại nợ Năm 2006 11
 12. Tài khoản 994: Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng • Bên Nhập ghi: Giá trị TS thế chấp, cầm cố giao cho TCTD quản lý để bảo đảm nợ vay • Bên Xuất ghi: – Giá trị TS thế chấp, cầm cố trả lại tổ chức, cá nhân vay khi trả được nợ – Giá trị TS thế chấp, cầm cố được đem phát mại để trả nợ vay TCTD • Số còn lại: Giá trị TS thế chấp, cầm cố TCTD đang quản lý • Tài khoản 996: Các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố Năm 2006 12
 13. Tài khoản 394: Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng • Bên Nợ ghi: Số tiền lãi phải thu từ hoạt động tín dụng tính dồn tích • Bên Có ghi: – Số tiền lãi khách hàng vay tiền trả – Số tiền lãi đến kỳ hạn không nhận được chuyển sang lãi quá hạn chưa thu được • Số dư Nợ: Số tiền lãi vay TCTD còn phải thu Năm 2006 13
 14. Tài khoản 94: Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được • Bên Nhập ghi: Số tiền lãi chưa thu được • Bên Xuất ghi: Số tiền lãi đã thu được • Số còn lại: Số tiền lãi chưa thu được Tài khoản 219: Dự phòng rủi ro • Bên Có ghi: Số dự phòng được trích lập tính vào chi phí • Bên Nợ ghi: Sử dụng dự phòng để xử lý các rủi ro tín dụng • Số dư Có: Số dự phòng hiện có cuối kỳ Năm 2006 14
 15. Tài khoản 995: Tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý • Bên Nhập ghi: Giá trị TS TCTD tạm giữ chờ xử lý • Bên xuất ghi: Giá trị TS TCTD tạm giữ đã được xử lý • Số còn lại: Giá trị TS TCTD tạm giữ còn chờ xử lý Năm 2006 15
 16. Tài khoản 97: Nợ khó đòi đã xử lý • Bên Nhập ghi: Số tiền nợ khó đòi đã được bù đắp nhưng đưa ra theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán • Bên Xuất ghi: – Số tiền thu hồi được của khách hàng – Số tiền nợ bị tổn thất đã hết thời hạn theo dõi • Số còn lại: Số tiền nợ tổn thất đã được bù đắp nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi để thu hồi Chi tiết: Mở tiểu khoản theo từng khách hàng nợ và từng khoản nợ Năm 2006 16
 17. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN • Khi giải ngân: Nợ TK 2111 Có TK 1011, 4211, 5211, 5012 Đồng thời ghi Nhập TK 994, 996 • Khi thu nợ: Nợ TK 1011, 4211 Có TK 2111 Cuối thời hạn khi tiến hành thanh lý hợp đồng, ghi Xuất TK 994, 996 Năm 2006 17
 18. • Thu lãi vay: Dự thu lãi: Nợ TK 394 Có TK 702 Khi thu lãi: Nợ TK 1011, 4211 Có TK 394 Nếu KH không trả lãi quá thời hạn quy định: Nợ TK 702 Có TK 394 Đồng thời ghi Nhập TK 941, đôn đốc thu lãi Nếu xoá lãi: Ghi Xuất TK 941 (thường ghi khi chuyển nợ sang thời gian chờ xử lý) Năm 2006 18
 19. Xử lý tài sản gán nợ • Khi chờ xử lý: Nợ TK 387”TS gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho TCTD, đang chờ xử lý” Có TK 211 Có TK 702 Đồng thời ghi Xuất TK 994, Nhập TK 995 • Khi phát mại: Nợ TK 1011, Có TK 387 Đồng thời ghi Xuất TK 995 Năm 2006 19
 20. • Khi xử lý xoá nợ: Nợ TK 219 Có TK 2115 Đồng thời ghi Nhập TK 971 Hết thời hạn theo dõi ghi Xuất TK 971 • Khi thu được Nợ có khả năng mất vốn: Nợ TK 1011 Có TK 79 Đồng thời ghi Xuất TK 971 Năm 2006 20
 21. CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG • Hạch toán giống cho vay từng lần • Thu nợ vay: theo tỷ lệ từ tiền hàng nhận được • Thu lãi: Vào cuối tháng theo Dư Nợ bình quân thực tế Năm 2006 21
 22. CHO VAY TRẢ GÓP • TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: giống cho vay từng lần • HẠCH TOÁN: giống cho vay từng lần trong trường hợp trả nợ gốc và lãi vay theo kỳ khoản cố định Năm 2006 22
 23. CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIẾU TÀI KHOẢN SỬ DỤNG • Tài khoản 22: Chiết khấu thương phiếu và các Giấy tờ có giá đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước Tài khoản 229: Dự phòng rủi ro • Tài khoản 717: Thu phí nghiệp vụ chiết khấu Năm 2006 23
 24. Tài khoản 221 • Bên Nợ ghi: Số tiền ứng trước cho khách hàng • Bên Có ghi: – Số tiền TCTD nhận ứng trước hoàn trả – Số tiền do người phát hành thanh toán • Số dư Nợ: Số tiền TCTD đang ứng trước cho khách hàng Mở TK chi tiết cho từng khách hàng Năm 2006 24
 25. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN • Khi chiết khấu Nợ TK 221, 222 Có TK 1011, 4211, 4221 • Khi đến hạn thanh toán Nợ TK 1011, 4211,4221 Có TK 2211, 2221 Có TK 711, 717 Có TK 702 Có TK 4531 Các nghiệp vụ khác hạch toán giống cho vay từng lần Năm 2006 25
 26. Chiết khấu Bộ chứng từ hàng xuất • Chiết khấu có truy đòi • Khi chiết khấu Nợ TK 2221 Có TK 4221 • Nếu không thanh toán được sau ngày quy định Nợ TK 4221 Có TK 2221 Có TK 702 Năm 2006 26
 27. • Khi NH nước ngoài báo Có: Nếu nhỏ hơn số tiền chiết khấu Nợ TK 1331 Nợ TK 4221 Có TK 2221 Nếu lớn hơn số tiền chiết khấu Nợ TK 1331 Có TK 2221 Có TK 4221 Năm 2006 27
 28. • Chiết khấu miễn truy đòi =>NH chịu rủi ro trong quá trình thanh toán Bộ chứng từ Phí dịch vụ: Nợ TK 4221 Có TK 711 Có TK 4531 • Khi NH nước ngoài thanh toán Nợ TK 1331 Có TK 2221 Có TK 702 Năm 2006 28
 29. CHO THUÊ TÀI CHÍNH • Thực chất là tín dụng trung dài hạn • Người cho thuê giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho người đi thuê sử dụng • Người đi thuê thanh toán tiền thuê và khi đến hạn có thể – Sở hữu tài sản thuê – Mua lại tài sản thuê – Thuê tiếp theo các điều kiện đã được hai bên thoả thuận Năm 2006 29
 30. Tài khoản sử dụng: • Tài khoản 23: Cho thuê tài chính • Tài khoản 231: Cho thuê tài chính bằng đồng Việt Nam • Tài khoản 232: Cho thuê tài chính bằng ngoại tệ Bên Nợ ghi: Giá trị tài sản giao cho khách hàng thuê tài chính theo hợp đồng Bên Có ghi: Giá trị tài sản cho thuê tài chính được thu hồi khi khách hàng trả tiền theo hợp đồng Số dư Nợ: Phản ánh giá trị tài sản giao cho khách hàng thuê tài chính đang nợ trong hạn • Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng thuê tài chính Năm 2006 30
 31. • Tài khoản 385, 386: Đầu tư vào các thiết bị cho thuê tài chính • Bên Nợ ghi: Số tiền chi ra để mua tài sản cho thuê tài chính • Bên Có ghi: Giá trị tài sản chuyển sang cho thuê tài chính • Số dư Nợ: Phản ánh số tiền đã chi ra mua tài sản cho thuê tài chính chưa chuyển sang cho thuê tài chính • Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng thuê tài chính Năm 2006 31
 32. • Tài khoản 3943: Lãi phải thu từ cho thuê tài chính Nội dung hạch toán giống TK 3941 • Tài khoản 239: Dự phòng phải thu khó đòi Nội dung hạch toán giống TK 219 • Tài khoản 705: Thu lãi cho thuê tài chính Nội dung hạch toán giống TK 702 Năm 2006 32
 33. • Tài khoản 4277, 4287: Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính Bên Có ghi: Số tiền ký quỹ khách hàng nộp vào • Bên Nợ ghi: Số tiền ký quỹ TCTD trả lại khách hàng hoặc phải xử lý chuyển vào các TK thích hợp • Số dư Có: Phản ảnh số tiền ký quỹ của khách hàng đang gửi tại TCTD • Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng gửi tiền Năm 2006 33
 34. • Tài khoản 95: Tài sản dùng để cho thuê tài chính • Tài khoản 951: Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty Bên Nhập ghi: Giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính nhận về công ty cho thuê tài chính quản lý Bên Xuất ghi: Giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính quản lý tại công ty cho thuê tài chính được xử lý Số còn lại: Phản ảnh giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty cho thuê tài chính Hạch toán chi tiết : Mở tài khoản chi tiết theo từng tài sản dùng để cho thuê tài chính Năm 2006 34
 35. • Tài khoản 952: Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang giao cho khách hàng thuê Bên Nhập ghi: Giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính giao cho khách hàng thuê Bên Xuất ghi: Giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính giao cho khách hàng thuê được xử lý hoặc nhận về công ty Số còn lại: Phản ảnh giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính đang giao cho khách hàng thuê • Hạch toán chi tiết : Mở tài khoản chi tiết theo từng tài sản dùng để cho thuê tài chính Năm 2006 35
 36. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN • Khi mua tài sản cho thuê: Nợ TK 385 Nợ TK 3532 Có TK thích hợp (1011, ) Đồng thời ghi Nhập TK 951 • Khi bắt đầu cho thuê tài chính: Nợ TK 231 Có TK 385 Đồng thời ghi Nhập TK 952, Xuất TK 951 Năm 2006 36
 37. • Trường hợp khách hàng ký quỹ đảm bảo thuê tài chính: • Khi ký quỹ Nợ TK thích hợp (1011, 4211 ) Có TK 4277 • Khi bắt đầu cho thuê tài chính Nợ TK 4277 Có TK thích hợp Đồng thời ghi Nợ TK 231 Có TK 385 ghi Nhập TK 952, Xuất TK 951 Năm 2006 37
 38. • Trường hợp NH mua được tài sản giá thấp hơn giá thị trường Nợ TK 231 Có TK 385 Có TK 79 Năm 2006 38
 39. • Thu nợ gốc và lãi: thu nợ gốc và lãi vay từng kỳ giống cho vay trung dài hạn: - Nợ gốc chia đều các kỳ hạn, tiền lãi tính theo số dư - Nợ gốc và tiền lãi trả đều các kỳ Năm 2006 39
 40. • Thu lãi: • Thu lãi hàng tháng: Nợ TK 4211, 1011 Có TK 705 • Dự thu tiền lãi: Nợ TK 3943 Có TK 705 Khi khách hàng trả lãi: Nợ TK 1011, 4211 Có TK 3943 Năm 2006 40
 41. • Xử lý tài sản khi kết thúc hợp đồng thuê • Người thuê được sở hữu tài sản: Tổng số tiền thu nợ gốc = Giá trị tài sản cho thuê tài chính Xuất TK 952 • Người thuê tiếp tục thuê tài sản: Gia hạn thêm trên hợp đồng và tiếp tục thu Nợ gốc và lãi Năm 2006 41
 42. Người thuê mua lại tài sản: • Giá bán TS = Gtrị TS – Tổng số tiền thu nợ gốc Nợ TK 4211, 1011 Có TK 231 Xuất TK 952 • Nếu nợ gốc đã thu hết: Nợ TK 4211, 1011 Có TK 79 Xuất TK 952 Năm 2006 42
 43. Nhận lại TS cho thuê tài chính: • Xuất TK 952, Nhập TK 951 • Đồng thời ghi Nợ TK 385 Có TK 231 • Sau đó xử lý: – Bán tài sản – Chuyển thành TSCĐ để dùng – Cho thuê tiếp tục Năm 2006 43
 44. Xử lý vi phạm hợp đồng cho thuê tài chính • Khách hàng không trả tiền thuê và lãi khi đến kỳ trả tiền: Chuyển 2312, 2313, 2314 Nhập TK 941 lãi vay quá hạn chưa thu được • Phải xử lý xoá nợ: Nợ TK 239 Có TK 2315 Xuất TK 952, Nhập TK 971 • Giảm lãi nếu đã tính trước vào thu nhập: Nợ TK 705 Có TK 3943 Xuất TK 941 Năm 2006 44
 45. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn • Thu hồi lại tài sản do bên thuê vi phạm hợp đồng Xuất TK 952, Nhập TK 951 • Sau đó xử lý: – Bán tài sản – Chuyển thành TSCĐ để dùng – Cho thuê tiếp tục • Tài sản cho thuê tài chính bị hỏng, mất: Nợ TK 4211, 1011 Có TK 231 Có TK 79 Xuất TK 952 Năm 2006 45
 46. CHO VAY ĐỒNG TÀI TRỢ Tài khoản sử dụng: • Tài khoản 381: Góp vốn đồng tài trợ bằng đồng Việt Nam • Tài khoản 382: Góp vốn đồng tài trợ bằng ngoại tệ Bên Nợ ghi: Số tiền chuyển cho TCTD đầu mối để cho vay dự án Bên Có ghi: Số tiền TCTD đầu mối đã cho vay dự án Số dư Nợ: Phản ảnh số tiền đã chuyển cho TCTD đầu mối để cho vay dự án Hạch toán chi tiết: Mở TK chi tiết theo từng TCTD đầu mối Năm 2006 46
 47. • Tài khoản 481: Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng đồng Việt Nam • Tài khoản 482: Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng ngoại tệ Bên Có ghi: Số tiền đã nhận của các TCTD thành viên để cho vay đồng tài trợ Bên Nợ ghi: Số tiền đã thanh toán với các TCTD thành viên đồng tài trợ (khi đã giải ngân cho khách hàng vay) Số dư Có: Phản ảnh số tiền đã nhận của các TCTD thành viên nhưng chưa giải ngân cho khách hàng Hạch toán chi tiết: Mở TK chi tiết theo từng TCTD thành viên cho vay đồng tài trợ Năm 2006 47
 48. • Tài khoản 982: Cho vay theo hợp đồng đồng tài trợ Tài khoản này mở tại NH đầu mối, dùng để phản ảnh tình hình cấp tín dụng, thu nợ khách hàng bằng vốn đồng tài trợ Bên Nhập ghi: Số tiền cho vay bằng vốn đồng tài trợ Bên Xuất ghi: Số tiền khách hàng trả nợ Số còn lại: Phản ảnh số tiền đang cho khách hàng vay Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng vay. Năm 2006 48
 49. Phương pháp hạch toán Tại Ngân hàng thành viên • Khi chuyển tiền góp vốn Nợ TK 381, 382 Có TK 1011, 4211 • Khi nhận được chứng từ từ NH đầu mối đã giải ngân: Nợ TK cho vay Có TK 381, 382 • Khi nhận lại lãi và vốn từ cho vay đồng tài trợ Nợ TK thích hợp (1011, 1113 ) Có TK cho vay Có TK 702, 394 Năm 2006 49
 50. Tại Ngân hàng đầu mối • Khi nhận vốn góp của NH thành viên: Nợ TK 1113, Có TK 481, 482 • Khi giải ngân cho khách hàng Nợ TK cho vay (vốn của NH) Nợ TK 359 “Các khoản khác phải thu” (vốn của NH thành viên) Có TK 1011, 4211 Năm 2006 50
 51. • Khi thông báo cho NH thành viên Nợ TK 481, 482 Có TK 459 “Các khoản chờ thanh toán khác” Nhập TK 982 Cho vay theo hợp đồng đồng tài trợ • Khi thu nợ và lãi Nợ TK 1011, Có TK 359 Có TK cho vay Có TK 702, 394 • Khi hoàn trả vốn cho các NH thành viên: Nợ TK 459 “Các khoản chờ thanh toán khác” Có TK 1113 Xuất TK 982 Năm 2006 51
 52. CHO VAY UỶ THÁC Tài khoản sử dụng: • Tài khoản 383: Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam • Tài khoản 384: Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ Bên Nợ ghi: Số tiền chuyển vào tổ chức nhận uỷ thác cho vay Bên Có ghi: Số tiền tổ chức nhận uỷ thác cho vay, thanh toán (đã cho vay khách hàng hoặc chuyển trả lại) Số dư Nợ: Phản ảnh số tiền đã chuyển cho tổ chức nhận uỷ thác cho vay Hạch toán chi tiết: Mở TK chi tiết theo từng tổ chức nhận uỷ thác cho vay Năm 2006 52
 53. • Tài khoản 483: Nhận tiền uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam • Tài khoản 484: Nhận tiền uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ Nội dung hạch toán giống nội dung hạch toán tài khoản 481, 482 • Tài khoản 981: Cho vay, đầu tư theo hợp đồng nhận uỷ thác Tài khoản này mở tại NH nhận uỷ thác cho vay vốn. Nội dung hạch toán giống nội dung hạch toán tài khoản 982 Năm 2006 53
 54. Phương pháp hạch toán Tại NH uỷ thác: • Khi chuyển tiền uỷ thác Nợ TK 383, 384 Có TK 1011, 1113 • Khi nhận thông báo của NH nhận uỷ thác là đã giải ngân cho khách hàng Nợ TK cho vay Có TK 383, 384 • Khi nhận vốn của NH nhận uỷ thác chuyển trả do thu nợ khách hàng Nợ TK thích hợp (1011, 1113 ) Có TK cho vay Có TK 702, 394 Năm 2006 54
 55. Tại NH nhận uỷ thác: • Khi nhận vốn uỷ thác Nợ TK 1113, Có TK 483, 484 • Khi giải ngân cho khách hàng Nợ TK 359 Có TK 1011, 4211 • Khi thông báo cho NH uỷ thác Nợ TK 483, 484 Có TK 459 Nhập TK 981 Cho vay, đầu tư theo hợp đồng nhận uỷ thác Năm 2006 55
 56. • Khi thu nợ, lãi Nợ TK 1011, Có TK 359 • Khi hoàn trả vốn cho các NH uỷ thác: Nợ TK 459 Có TK 1113 Xuất TK 981 • Thu lệ phí uỷ thác: Nợ TK 1011, Có TK 714 :Thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý” Có TK 4531 Năm 2006 56
 57. CHO VAY BẰNG VÀNG Cho vay và thu nợ bằng vàng • Khi cho vay: Nợ TK 2141, 2151 Có TK 1051 • Thu lãi: Nợ TK liên quan Có TK 702, 3942 Năm 2006 57
 58. Khi thu nợ: • Giá vàng thị trường tại thời điểm thu nợ cao hơn giá vàng hạch toán: Nợ TK 1051 Có TK 2141, 2151 Có TK 722 hoặc 632 • Giá vàng thị trường tại thời điểm thu nợ thấp hơn giá vàng hạch toán: Nợ TK 1051 Nợ TK 822 hoặc 632 Có TK 2141, 2151 Năm 2006 58
 59. CHO VAY BẰNG VND ĐẢM BẢO THEO GIÁ VÀNG • Khi cho vay Nợ TK 2111, 2121 Có TK 1011, 4211 • Khi thu nợ Số VND thu nợ cao hơn số VND cho vay Nợ TK 1011, 4211 Có TK 2111, 2121 Có TK 722 Số VND thu nợ thấp hơn số VND cho vay Nợ TK 1011, 4211 Nợ TK 822 Có TK 2111, 2121 Năm 2006 59