Kế toán tài chính căn bản - Bài tập 4

pdf 6 trang nguyendu 01/07/2021 3570
Bạn đang xem tài liệu "Kế toán tài chính căn bản - Bài tập 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfke_toan_tai_chinh_can_ban_bai_tap_4.pdf

Nội dung text: Kế toán tài chính căn bản - Bài tập 4

  1. Fulbright Economics Teaching Program Principles of Accounting Problem Set 4 2003-2004 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Năm học 2003-2004 Căn bản Kế toán Tài chính Bài tập 4 Ngày phát: 18/8/2003 Ngày nộp: 25/8/2003 (trước 8:20 sáng) 1. Trình bày lại bảng báo cáo ngân lưu. Bảng sau đây trình bày một bảng báo cáo ngân lưu của Công ty Thép Jericho trong một năm gần đây (đơn vị tính: triệu $). CÔNG TY THÉP JERICHO Báo cáo ngân lưu trong một năm gần đây Nguồn tiền Giảm khoản phải thu 61.6 Tăng khoản phải trả 29,8 Bán chứng khoán đầu tư 72,1 Thu nhập ròng 245,7 Phát hành cổ phiếu thường 71.8 Chi phí khấu hao 325,3 Tổng nguồn tiền 806,3 Sử dụng tiền Trả nợ dài hạn 298,3 Chia cổ tức 37,5 Tăng hàng trong kho 43,9 Mua nhà xưởng thiết bị 421,3 Giảm các nghĩa vụ nợ ngắn hạn khác 14,9 Tổng sử dụng tiền 815,9 Thay đổi tiền mặt trong kỳ (9,6) Số dư tiền mặt đầu kỳ 530,5 Số dư tiền mặt cuối kỳ 520,9 Yêu cầu: a. Viết lại bảng báo cáo ngân lưu cho Công ty Thép Jericho trong đó xếp các giá trị ngân lưu vào từng loại hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động huy động vốn (hay hoạt động tài chính). b. Trình bày nhận xét của anh chị về cơ cấu ngân lưu trong các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động huy động vốn của Công ty Thép Jericho trong năm này. Bùi Văn & Tấn Bình 1 Kim Chi
  2. Fulbright Economics Teaching Program Principles of Accounting Problem Set 4 2003-2004 2. Lập một bảng báo cáo ngân lưu. Bảng 2.1 và 2.2 sau đây trình bày số liệu báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty Hale trong năm nay. Trong cả năm, công ty đã bán thanh lý thiết bị thu được 6.000$. Thiết bị này có nguyên giá là 16.000$ và đã khấu hao luỹ kế được 10.000$. Đề nghị: a. Lập một bảng báo cáo ngân lưu cho công ty Hale trong năm này. Lập một tài khoản chữ T để làm rõ cho bảng báo cáo này. b. Trình bày nhận xét của anh chị về cơ cấu ngân lưu trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư và huy động vốn. Bảng 2.1. CÔNG TY HALE Bảng cân đối kế toán so sánh Ngày 1 Ngày 31 tháng 1 tháng 12 TÀI SẢN Tiền mặt 52.000 58.000 Khoản phải thu 93.000 106.000 Hàng trong kho 151.000 162.000 Đất đai 30.000 30.000 Nhà xưởng và thiết bị (nguyên giá) 790.000 830.000 Trừ khấu hao luỹ kế (460.000) (504.000) Tổng tài sản 656.000 682.000 NỢ VÀ VỐN CỔ ĐÔNG Khoản phải trả (do mua hàng trong kho) 136.000 140.000 Lãi vay phải trả 10.000 8.000 Nợ dài hạn (do mua tài sản cố định) 120.000 110.000 Cổ phiếu thường 250.000 250.000 Thu nhập giữ lại 140.000 174.000 Tổng nợ và vốn cổ đông 656.000 682.000 Bùi Văn & Tấn Bình 2 Kim Chi
  3. Fulbright Economics Teaching Program Principles of Accounting Problem Set 4 2003-2004 Bảng 2.2. CÔNG TY HALE Báo cáo thu nhập và thu nhập giữ lại trong năm nay Doanh thu 1.200.000 Chi phí Giá vốn hàng bán 788.000 Tiền lương 280.000 Khấu hao 54.000 Lãi vay 12.000 Thuế thu nhập 22.000 Tổng chi phí 1.156.000 Thu nhập ròng 44.000 Cổ tức cho cổ phiếu thường 10.000 Bổ sung thu nhập giữ lại trong năm 34.000 Thu nhập giữ lại, ngày 1 tháng 1 140.000 Thu nhập giữ lại, ngày 31 tháng 12 174.000 3. Lập bảng báo cáo thu nhập và báo cáo ngân lưu. Số liệu báo cáo tài chính tóm tắt trong năm của công ty Vincent được trình bày trong bảng sau. Các khoản chi mua nhà xưởng và thiết bị trong năm lên đến 60.000$. CÔNG TY VINCENT Bảng cân đối thử sau khi kết chuyển tài khoản Số liệu so sánh Ngày 1 tháng 1 Ngày 31 tháng 12 NỢ Tiền mặt 42.000 38.000 Khoản phải thu 130.000 113.000 Hàng hoá trong kho 216.000 202.000 Nhà xưởng và thiết bị (nguyên giá) 872.000 850.000 Tổng nợ 1.260.000 1.203.000 CÓ Khoản phải trả 61.000 53.000 Khấu hao luỹ kế 473.000 540.000 Nợ dài hạn 250.000 275.000 Vốn cổ phần 300.000 300.000 Thu nhập giữ lại 176.000 35.000 Tổng có 1.260.000 1.203.000 SỐ LIỆU BÁO CÁO THU NHẬP Doanh số 1.300.000 Thu nhập do bán thiết bị 6.000 Bùi Văn & Tấn Bình 3 Kim Chi
  4. Fulbright Economics Teaching Program Principles of Accounting Problem Set 4 2003-2004 Giá vốn hàng bán (không kể khấu hao) 910.000 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 428.000 Chi phí khấu hao 85.000 Chi phí lãi vay 24.000 Yêu cầu: a. Lập một bảng báo cáo thu nhập trong năm (trong đó lưu ý trình bày hợp lý khoản mục Thu nhập giữ lại). b. Lập một bảng báo cáo ngân lưu cho công ty Vincent trong năm. Lập một bảng tài khoản chữ T để làm rõ cho báo cáo ngân lưu này. c. Trình bày nhận xét của anh chị về cơ cấu ngân lưu trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư và huy động vốn. 4. Tính ngược lại tình hình tài chính đầu kỳ từ bảng báo cáo ngân lưu. Bảng cân đối thử sau khi kết chuyển các tài khoản của Công ty Quinta trong năm 5 được trình bày trong bảng 4.1 và bảng báo cáo ngân lưu của Công ty được trình bày trong bảng 4.2. Công ty bán chứng khoán đầu tư, bán thiết bị và đất đai lấy tiền mặt bằng với giá trị sổ sách ròng. Khấu hao luỹ kế cho thiết bị mà công ty đã bán là 20.000$. Hãy lập một bảng cân đối kế toán vào đầu năm, ngày 1 tháng 1 năm 5. Bảng 4.1. CÔNG TY QUINTA Bảng cân đối thử sau khi kết chuyển các tài khoản Ngày 31 tháng 12 năm 5 SỐ DƯ NỢ Tiền mặt 25.000 Khoản phải thu 220.000 Hàng hoá trong kho 320.000 Đất đai 40.000 Nhà xưởng và thiết bị 500.000 Đầu tư (dài hạn) 100.000 Tổng nợ 1.205.000 SỐ DƯ CÓ Khấu hao luỹ kế 200.000 Khoản phải trả 280.000 Nợ ngắn hạn khác 85.000 Trái phiếu phải trả 100.000 Cổ phiếu thường 200.000 Thu nhập giữ lại 340.000 Tổng có 1.205.000 Bùi Văn & Tấn Bình 4 Kim Chi
  5. Fulbright Economics Teaching Program Principles of Accounting Problem Set 4 2003-2004 Bảng 4.2. CÔNG TY QUINTA Bảng báo cáo ngân lưu trong năm 5 Hoạt động kinh doanh Thu nhập ròng 200.000 Cộng: Chi phí khấu hao 60.000 Tăng khoản phải trả 25.000 Trừ: Tăng khoản phải thu (30.000) Tăng hàng trong kho (40.000) Giảm các nghĩa vụ nợ ngắn hạn khác (45.000) Ngân lưu từ hoạt động kinh doanh 170.000 Hoạt động đầu tư Bán chứng khoán đầu tư 40.000 Bán nhà xưởng và thiết bị 15.000 Bán đất đai 10.000 Mua nhà xưởng và thiết bị (130.000) Ngân lưu từ hoạt động đầu tư (65.000) Hoạt động huy động vốn Phát hành cổ phiếu thường 60.000 Phát hành trái phiếu 40.000 Chia cổ tức (200.000) Ngân lưu từ hoạt động huy động vốn (100.000) Thay đổi tiền mặt ròng 5.000 5. Diễn giải thông tin báo cáo ngân lưu Báo cáo ngân lưu trong ba năm gần đây của Công ty Boise Cascade, một công ty chuyên sản xuất lâm sản, được trình bày dưới đây. CÔNG TY BOISE CASCADE Báo cáo ngân lưu Đơn vị tính: triệu $ Năm 5 Năm 6 Năm 7 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Thu nhập ròng (lỗ) (154) (77) (63) Khấu hao 266 268 236 Các khoản cộng (trừ) khác (56) (43) 41 (Tăng) Giảm khoản phải thu (46) (68) (Tăng) Giảm hàng trong kho (3) (31) 6 Tăng (giảm) khoản phải trả 9 15 55 Bùi Văn & Tấn Bình 5 Kim Chi
  6. Fulbright Economics Teaching Program Principles of Accounting Problem Set 4 2003-2004 Tăng (giảm) trách nhiệm ngắn hạn khác 50 (1) 9 Ngân lưu từ hoạt động kinh doanh 66 131 216 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Bán tài sản, nhà xưởng, thiết bị 202 24 171 Mua tài sản, nhà xưởng, thiết bị (283) (222) (271) Các giao dịch đầu tư khác (31) 9 (75) Ngân lưu từ hoạt động đầu tư (112) (189) (175) HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN Tăng (giảm) nợ vay ngắn hạn (54) 27 25 Tăng nợ vay dài hạn 131 84 139 Tăng cổ phiếu ưu đãi 191 287 Giảm nợ vay dài hạn (164) (269) (116) Cổ tức (55) (67) (84) Các giao dịch huy động vốn khác (5) (2) 2 Ngân lưu từ hoạt động huy động vốn 44 60 (34) Thay đổi tiền mặt trong kỳ (2) 2 7 Số dư tiền mặt đầu kỳ 22 20 22 Số dư tiền mặt cuối kỳ 20 22 29 a. Trong suốt ba năm, năm nào Công ty Boise Cascade cũng kinh doanh bị lỗ nhưng ngân lưu từ hoạt động kinh doanh của Công ty lại có giá trị dương suốt trong thời gian này. Đề nghị giải thích. b. Điều gì có thể giải thích cho những thay đổi của ngân lưu từ hoạt động đầu tư của Công ty Boise Cascade trong thời gian ba năm này? c. Điều gì có thể giải thích cho những thay đổi trong hoạt động huy động vốn dài hạn trong năm 5 và năm 6? Bùi Văn & Tấn Bình 6 Kim Chi